Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011, στη ΔΕΥΑ Ρόδου, κατόπιν περιβαλλοντικού ελέγχου του ΚΕΠΠΕ κατά τη διάθεση αστικών/οικιακών λυμάτων μέσω του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε χείμαρρο που διέρχεται από τον οικισμό Αρχαγγέλου προχώρησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Φλεβάρης.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικού προστίμου) έντεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (11000 ΕΥΡΩ) στην ΔΕΥΑ Ρόδου (ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ) διότι παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως βεβαιώνεται με την Α.Π. 811/3-12-2018 πράξη βεβαίωσης παράβασης του ΚΕΠΠΕ: Ειδικότερα:
Στο χείμαρρο (φυσικός υδάτινος αποδέκτης) που διέρχεται από τον οικισμό Αρχαγγέλου γίνεται επιφανειακή διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών/οικιακών λυμάτων μέσω του δικτύου αποχέτευσης των όμβριων υδάτων της ΔΕΥΑ Ρόδου, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του χειμάρρου, κατά την έννοια των ορισμών της παρ. 2 και 4 (αντίστοιχα) του αρθ. 2 του Ν. 1650/86.
Άγνωστες ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων απορρίπτονται στο χείμαρρο μέσω του δικτύου αποχέτευσης όμβριων της ΔΕΥΑΡ κατά παράβαση της παρ. (α) του άρθρου 14 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/2012) σύμφωνα με το οποίο «Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα » και της παρ.1 του άρθρ. 29 του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/2012) που ορίζει ότι « Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων».
Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο χείμαρρο και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αφού ανεπεξέργαστα αστικά λύματα διατίθενται σε κεντρικό σημείο του οικισμού.
Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει στην περιοχή από την πρώτη αυτοψία του ΚΕΠΓΊΕ το 2015 και επίσης δεν έχει κατασκευαστεί σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον οικισμό.
Οι ως άνω παραβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής κατά την έννοια των ορισμών της παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν. 1650/86., και επισύρουν διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει σήμερα.
Η Η ΔΕΥΑ Ρόδου ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης (ΦΕΚ 786Β/2011 ως τροποποιήθηκε με Αριθμ. 82370/17 (ΦΕΚ 4754 Β/29-12-2017) και (ΦΕΚ 143 Β/2014) να κάνει το συντομότερο δυνατό, όλες τις απαραίτητες ενέργειες , μέσω της αστυνόμευσης των δικτύων και τον έλεγχο των παράνομων συνδέσεων, για την διακοπή της διάθεσης των αστικών/οικιακών λυμάτων μέσω του δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων του οικισμού στον χείμαρρο που διέρχεται μέσα από αυτόν.
Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει( Ν.2947/2001 άρθρο9 παρ.6 ΦΕΚ228/Α)
Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) και κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64059 σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/2005) και του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ224Α/10) υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ