Με απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς έγινε δεκτή η προσφυγή της πρώην Διοικητικής Διευθύντριας του Νοσοκομείου Ρόδου κ. Αικατερίνης Φουσιάνη κατά της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και ανακαλείται η απόφασή της περί παύσεως από την θέση της.
Με την ίδια απόφαση απορρίπτεται η παρέμβαση που άσκησε στην δίκη το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Την 3η Αυγούστου 2017 η κ. Όλγα Ιορδανίδου, είχε δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την ακόλουθη απόφαση:
«Με την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 29860/5-7-2017 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2690/1999 άρθρο 21, 3839/2010 άρθρο πέμπτο, 3868/2010 άρθρο 8 παρ. 18,
3528/2007 άρθρα 84, 85 και 86 και των άρθρων 106 και 107 του ιδίου νόμου όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 3329/2005 άρθρο 4 παρ. 19, 4024/2011 άρθρα 4 και 28, την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 22110/19368/28-9-2010 απόφαση Υποδιοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 960/Γ΄/6-10-2010, που αφορά στην τοποθέτηση της Αικατερίνης Φουσιάνη του Αναστασίου ως Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», λόγω του διορισμού της ως τακτικού μέλους (Πρόεδρος) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου, ανακαλούμε την τοποθέτηση της Αικατερίνης Φουσιάνη του Αναστασίου ως Διευθύντριας ως Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», λόγω της άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της υπαλλήλου (κλήση σε έγγραφη απολογία) από τη Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»-Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»-Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγεία Καλύμνου «Το Βουβάλειο», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων άρθρου 106 και 107 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
Τον Απρίλιο του 2018 με απόφαση, που εξέδωσαν ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξάνθος και ο αναπληρωτής του κ. Π. Πολάκης, διορίστηκε η κ. Παναγιώτα Παναγιωτακοπούλου του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής- Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» -Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (Οργανική μονάδα της έδρας «ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»), σε αντικατάσταση της κ. Αικατερίνης Φουσιάνη.
Της αποφάσεως προηγήθηκε το αριθμ. 33186/29-11-2017 έγγραφο του Γ. Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» σχετικά με τροποποίηση της απόφασης ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η κ. Φουσιάνη εκπροσωπήθηκε στην δίκη από τον δικηγόρο κ. Γιάννη Χαρίτο.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ