Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ ΕΠ) ενέκρινε το σχέδιο πρόσκλησης που αφορά σε παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, ΑΝΔΩ ΑΕ.

 

Πρόκειται για την 1ης Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του  Μέτρου 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (CLLD – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», στη Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα, η δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 1.550.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

 

  • ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και φορείς τους
  • Άλλοι Φορείς Δημοσίου Τομέα (Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτσι όπως καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ετήσια βάση.)
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές Μ.Κ.Ο – Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.)
  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις (αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων και άλλων μη παραγωγικών κτισμάτων και για επιδεικτικούς σκοπούς (π.χ. μύλοι, ελαιοτριβεία).

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό. Δεν είναι δυνατή η ένταξη πράξεων, που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο προκαλούν επιχειρηματικό/ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιοχή εφαρμογής ή στους φορείς και τους επαγγελματίες /ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, ή εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ιδιωτικά συμφέροντα.

 

Αναλυτικότερα, η δράση και οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 

Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Υποδράση 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)».

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που υλοποιούνται στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, στην κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού σε περισσότερες από μία Δημοτική / Τοπική Κοινότητα.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά έργο (πράξη) των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € κ

Ποσοστό Επιχορήγησης έως 100% για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παράγουν έσοδα.

 

Υποδράση 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ.  σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή-προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ)».

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας.)

Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που υλοποιούνται στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές NATURA 2000, σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά έργο (πράξη) των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00€

Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να  υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00€.

Ποσοστό Επιχορήγησης έως 100% για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και   δεν παράγουν έσοδα

 

Υποδράση 19.2.4.4: «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση των πολιτιστικών στοιχείων και όχι την προσέλκυση τουριστών. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκδηλώσεις που υλοποιούνται στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους, σε επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις με αντικείμενο αθλητικό, πολιτιστικό, ιστορικό γεγονός.

Στόχος της Υποδράσης είναι: Η αξιοποίηση προβολή, ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ιστορικών και τοπικών στοιχείων της περιοχής, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων.

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης: Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος καθώς και η πόλη της Ρόδου, ως κομβικό σημείο της περιοχής παρέμβασης.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά έργο (πράξη) των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχεται μέχρι 50.000,00 € (καθώς αφορά ενέργειες άυλου χαρακτήρα)

Ποσοστό Επιχορήγησης έως 100% για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και   δεν παράγουν έσοδα

 

Υποδράση 19.2.4.5:«Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)».

Προτεραιότητα θα δοθεί σε πράξεις που υλοποιούνται στα μικρά νησιά έως 3.000 κατοίκους και  σε περιοχές Natura 2000 ή υψηλής φυσικής αξίας.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά έργο (πράξη) των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00€ ή μέχρι 50.000€ (όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα).

 

Ποσοστό Επιχορήγησης έως 100% για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και   δεν παράγουν έσοδα

 

Α/Α ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 600.000,00
2 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή-προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ) 300.000,00
3 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 150.000,00
4 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κλπ) 500.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.550.000,00

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ