Αθώοι παράβασης καθήκοντος από κοινού, κρίθηκαν χθες, με ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, κατόπιν απαλλακτικής εισήγησης του Εισαγγελέως της έδρας ο πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, κ. Εμμ. Παϊτάκης, ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Τσουκαλάς και η πρώην διοικητική υπάλληλος της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ κ. Αικατερίνη Τσισιμοίρη, που βρέθηκαν κατηγορούμενοι μετά από αναφορά του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι τρεις εφέροντο συγκεκριμένα ως υπεύθυνοι για την συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων στην υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βαρυνόμενοι να λαμβάνουν κάθε νόμιμο μέτρο για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η υποχρέωση φύλαξης, διατήρησης και υποβολής στην υπηρεσία επιτρόπου όλων των παραστατικών στοιχείων προηγούμενων διαχειρίσεων, τα οποία συνέχονται ούτως ή άλλως με τις επόμενες διαχειριστικές περιόδους.
Εφέροντο ειδικότερα ότι προκειμένου να παρακωλύσουν τον κατασταλτικό έλεγχο και τον καταλογισμό ελλειμμάτων στους δημόσιους υπόλογους, να μην έδωσαν στην υπηρεσία επιτρόπου στοιχεία που τους ζητήθηκαν με 3 έγγραφα γύρω από την διαχείριση της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκε εξ ολοκλήρου στον πρώην δήμο Πεταλούδων ήτοι αντίγραφα απολογισμού ή ισολογισμού, συνοδευόμενο από σχετικές εκθέσεις και πράξεις αρμοδίων οργάνων, εκθέσεις των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών, χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια είσπραξης, τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα, με πλήρη στοιχεία καθώς και κατάσταση των υπολόγων με την πράξη ανάθεσης καθηκόντων σε αυτούς και την οικεία βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας, ταμειακό απολογιστικό πίνακα, βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος όπου κατατίθενται χρήματα διαθέσιμα από τους ανωτέρω οργανισμούς και τα νομικά τους πρόσωπα για το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους καθώς και αντίγραφα των κινήσεων των λογαριασμών αυτών, τελική κατάσταση του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης και ανάλυσης του χρηματικού υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα κ.α.
Τα ανωτέρω στοιχεία ήταν αναγκαία προκειμένου να διενεργηθεί κατά προτεραιότητα έκτακτος διαχειριστικός κατασταλτικός έλεγχος της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ για τα έτη 2003 έως 2010.
Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ωστόσο ότι η εταιρεία, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είχε τεθεί, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, τον Φεβρουάριο του 2011 σε κατάσταση λύσης και εκκαθάρισης, που δεν προχώρησε ένεκα προβλημάτων, που ανέκυψαν στην συγκέντρωση στοιχείων για την διαχείριση της.
Ο Δήμος Ρόδου, οι υπηρεσίες του αλλά και οι κατηγορούμενοι δεν είχαν σχέση με την διαχείριση της εταιρείας και ούτε πρόσβαση στα οικονομικά της στοιχεία, μεγάλο μέρος των οποίων είχε κατασχεθεί εξάλλου από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου στα πλαίσια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας. Πέραν τούτου οι κατηγορούμενοι ενημέρωσαν αρμοδίως ότι δεν μπορούσαν ελλείψει αρμοδιότητας να παρέχουν τα αιτούμενα στοιχεία ενώ η τρίτη, που υποδείχθηκε αρχικώς ως αρμόδια για να τα χορηγήσει, προέκυψε ότι υπήρξε διοικητική υπάλληλος χωρίς καμία σχέση με την διαχείριση της εταιρείας και την τήρηση του αρχείου της, έργο που είχε αναλάβει αποκλειστικά εξωτερικός συνεργάτης λογιστής.
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρέστησαν οι δικηγόροι κκ. Κ. Γιαννακός και Κ. Χαλκιάς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ