Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (μεταβατική έδρα της Κω) θα επανακριθεί την 13η Φεβρουαρίου 2019 το μέλλον των ξενοδοχείων Κυπριώτη μετά την υποβολή εφέσεως για την ακύρωση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Κω, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων Eurobank Ergasias και Πειραιώς, για την υπαγωγή της ξενοδοχειακής εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση.
Μακράν το μεγαλύτερο τουριστικό συγκρότημα του νησιού, με πέντε ξενοδοχειακές μονάδες και συνολικά 1.483 δωμάτια, βρίσκεται εκ νέου προ του ενδεχομένου να τεθεί σε ειδική διαχείριση και να πουληθεί σε πλειστηριασμό.
Η υπόθεση επανεξετάζεται μετά την υποβολή εφέσεως από τις δύο τράπεζες.
Η εταιρεία «Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κω, δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχειακών, τουριστικών και ναυτιλιακών, πρακτορειακών, εμπορικών, αντιπροσωπευτικοί, εργολαβικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και άλλων συναφών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της δράστηριότητάς της αυτής διατηρεί πέντε ξενοδοχειακές μονάδες, τεσσάρων και πέντε αστέρων, δυναμικότητας συνολικά 1.522 δωματίων και 5.079 κλινών, με τους διακριτικούς τίτλους «KIPRIOTIS VILLAGE», «KIPRIOTIS HIPPOCRATES», «KIPRIOTIS MARIS», «KIPRIOTIS PANORAMA» και «KIPRIOTIS AQUALAND», καθώς και δύο συνεδριακά κέντρα, χωρητικότητας συνολικά τουλάχιστον 5.500 συνέδρων.
Όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της των ετών 2014, 2015 και 2016, η εταιρεία παρουσίασε ζημίες και, συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα (μετά από φόρους, τόκους και αποσβέσεις) ανήλθαν κατά τη χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 σε 5.292.099,68 ευρώ, κατά τη χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 σε-4.3 58.599,01 ευρώ και κατά τη χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε -6.026.518,00 ευρώ.
Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ωστόσο ότι κατά τις ίδιες ως άνω χρήσεις είχε σημαντικά λειτουργικά κέρδη, όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των λειτουργικών της δαπανών. Εξάλλου, προβαίνει σύμμετρα στην πληρωμή των οφειλών της προς τρίτους και δη προμηθευτές, στη μισθοδοσία των εργαζομένων της και στην εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών της υποχρεώσεων. Επιπλέον, κατέβαλε στις τράπεζες κατά το έτος 2014 το ποσό των 3.522.590.22 ευρώ, κατά τα έτη 2015 και 2016, οπότε ήταν σε ισχύ το μεταξύ των διαδίκων από 24.4.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό ανοχής (standstill agreement) και το από 30.12.2015/4.1.2016 συμφωνητικό παράτασης αυτού μέχρι την 31η.3.2016, το συνολικό ποσό των 4.293.636,66 ευρώ, που προερχόταν από το πλεόνασμα των ταμειακών της ροών, καθώς και το ποσό του 1.793.705,32 ευρώ κατά το έτος 2017.
Το πρωτόδικο δικαστήριο έχει κρίνει ότι παρά την ύπαρξη των οφειλών της προς τις αιτούσες, δεν έχει περιέλθει σε γενική και μόνιμη αδυναμία να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της, αλλά αποτελεί μία βιώσιμη επιχείρηση που βρίσκεται σε λειτουργική κερδοφορία και έχει τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανεισμού της, όπως τούτο αποτυπώνεται και στο από Φεβρουάριο 2018 επιχειρηματικό σχέδιο που συνέταξε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ Α.Ε.» Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Οι τράπεζες στην έφεσή τους από την άλλη, εμμένουν, ότι η ξενοδοχειακή εταιρεία ήδη από το έτος 2010 ευρισκόταν σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, καθυστερώντας την καταβολή των οφειλών της (τόκων και δόσεων των δανείων της).
‏Όταν οι εξαντλητικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των τραπεζών και της εταιρείας, όπως διατείνονται, ναυάγησαν για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, βρέθηκαν στο δίλημμα, είτε της κατάσχεσης και πλειστηριασμού των ξενοδοχείων της, που θα είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την παύση της εμπορικής της δραστηριότητας, την απώλεια θέσεων εργασίας και την απώλεια της υπεραξίας που προσδίδει στην επιχείρηση η λειτουργία της και η διατήρηση των συμβάσεων της με τρίτους, είτε της ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία, χωρίς απολύσεις προσωπικού και με διατήρηση της υπεραξίας που συνεπάγεται η μη διακοπή της λειτουργίας της, με αλλαγή μόνο του φορέα.
‏Η επιλεγείσα λύση της ειδικής διαχείρισης, όπως ισχυρίζονται, ήταν προφανώς η πλέον ενδεδειγμένη και προς το κοινό όφελος πιστωτών και οφειλέτη, των εργαζομένων και της τοπικής οικονομίας, διότι η επιχείρηση διατηρείται σε λειτουργία, όπως και οι θέσεις εργασίας ‏των εργαζομένων σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών της, αφού μέσω της διαδικασίας αυτής επιδιώκεται η πώληση των ξενοδοχείων σε λειτουργία, σε αντίθεση με τις εναλλακτικές λύσεις της ατομικής εκτέλεσης ή της πτώχευσης, οι οποίες διαρκούν πολύ μεγάλο διάστημα (σε σχέση με την ειδική διαχείριση), κατά το οποίο απαξιώνεται η αξία των ξενοδοχείων χωρίς να διασφαλίζεται ότι θα συνεχιστεί η λειτουργία τους.
Αυτές οι διαδικασίες, όπως ισχυρίζονται οι τράπεζες, αποτελούν μονόδρομο επί ενδεχόμενης απόρριψης της έφεσης τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις επί μακρόν οφειλόμενες απαιτήσεις τους.
Στην μακροσκελή έφεσή τους οι τράπεζες επικαλούνται συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και ιστορικό των σχέσεών τους με την εταιρεία και ισχυρίζονται ότι εξάντλησαν όλα τα αποδεκτά όρια διαπραγμάτευσης και μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ότι την 19η Δεκεμβρίου 2016 κι ενώ αναμένονταν η οριστική τοποθέτηση της ξενοδοχειακής εταιρείας επί επικαιροποιημένης προτάσεώς τους, τους κοινοποιήθηκε έγγραφη πρότασή του κ. I. Χαλίκου, επιχειρηματία από το Ντάργουϊν της Αυστραλίας, για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της και την εξάλειψη των υφιστάμενων προσωπικών εγγυήσεων.
Η συγκεκριμένη πρόταση όπως τονίζουν, είχε ισχύ έως την 10η Φεβρουαρίου 2017. Βασική προϋπόθεση για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας, ήταν η εξάλειψη του δανεισμού της εταιρείας ποσού €111 εκ με την καταβολή στις Τράπεζες €44 εκ, εντός 3ετίας.
Ισχυρίζονται ότι η αποδοχή της εν λόγω πρότασης θα συνεπάγετο σημαντικές ζημιές για τις πιστώτριες τράπεζες ενώ το προσφερόμενο τίμημα ήταν κατά 38% χαμηλότερο σε σχέση με την εμπορική αξία των ενυπόθηκων ακινήτων.
Υποστηρίζουν παραπέρα ότι ο τραπεζικός δανεισμός της δεν είναι βιώσιμος καθώς είναι μειωμένη η αξία των εξασφαλίσεων και δεν καλύπτει ούτε το 50% των οφειλών της.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ