Μία κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εταιρεία ροδίτικων συμφερόντων, κρίθηκε αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή ότι πληροί τις προδιαγραφές για να αναλάβει το έργο της αποκομιδής των σκουπιδιών στο νησί της Ρόδου.
Πρόκειται για την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η οποία είναι και η «φιναλίστ» του διεθνούς διαγωνισμού, που είχε προκηρύξει ο Δήμος Ρόδου.
Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού απέκλεισε τις πέντε από τις επτά εταιρείες που πήραν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό καθώς οι πρώτες τέσσερις, κρίθηκε ότι δεν είχαν αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υπέβαλαν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος δημοσίων συμβάσεων (ΕΔΗΣΗΣ) και έτσι βγήκαν «εκτός κούρσας».
Η πέμπτη εταιρεία τέθηκε επίσης εκτός καθώς δεν προσκόμισε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (2% της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 203.705,25 €).
Οι εταιρείες που βγήκαν εκτός κούρσας είναι:
-ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
-ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
-ΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η επιτροπή έκρινε επίσης ότι η έκτη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ενώ η βαθμολογία της στο τεχνικό μέρος του διαγωνισμού είναι 96,25/120. Αποφάνθηκε τέλος ότι η συμμετέχουσα κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης και των λοιπών διαγωνιστικών τευχών, ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Δηλαδή η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή και παράλληλα απέσπασε υψηλή βαθμολογία στο τεχνικό μέρος του διαγωνισμού (113,75/120).
Σημειώνεται ότι η «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» έχει υποβάλει αρμοδίως στον Δήμο Ρόδου, υπόμνημα στο οποίο διατείνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης κακώς δεν απέκλεισε από τον διαγωνισμό την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Αναμένεται ως εκ τούτου η άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά του πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής.
Όπως έγραψε η «δ» σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για τρία έτη, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για ένα επιπλέον έτος, με προϋπολογισμό δαπάνης 10.185.262,75 € και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης 13.580.350,33€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 12.629.725,81 € και με δικαίωμα προαίρεσης 16.839.634,41€. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να έχουν στόλο με σύγχρονα οχήματα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Ρόδου οι οποίες αυξομειώνονται στη διάρκεια του έτους, λόγω της τουριστικής περιόδου.
Το πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισμού εξετάσθηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου χθες Παρασκευή. Σύμφωνα με αυτό, η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει στην τεχνική της προσφορά την μεθοδολογία που θα αναπτύξει, εφόσον κριθεί ανάδοχος, για την ενημέρωση του Δήμου σχετικά με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, μέσω περιοδικών τεχνικών εκθέσεων αναφορικά με τις ποσότητες των απορριμμάτων, την εν γένει πορεία της σύμβασης μαζί με προτάσεις βελτίωσης και την καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των εκπροσώπων του Δήμου. Αναπτύσσει μεθόδους βελτιστοποίησης εκτέλεσης των εργασιών εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα της παρεχόμενης υπηρεσίας της. Παρουσιάζει οργανόγραμμα του προσωπικού που θα απασχοληθεί αναφέροντας τα επίπεδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, εποπτείας, συντονισμού και υλοποίησης καθώς και τα επίπεδα εξουσιοδότησης, ευθύνης και επικοινωνίας μέσω των οποίων θα υλοποιήσει τη σύμβαση, ενώ κάνει μνεία και για τις αρμοδιότητες που θα έχει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Αναφέρει περιληπτικά τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσει την ύπαρξη του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού, τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας που θα είναι υποχρεωμένη να διαθέτει στο προσωπικό, αναπτύσσει μεθόδους επιμόρφωσης του προσωπικού ως προς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει για την ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, μνημονεύει τα καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας.
Επίσης παρουσιάζει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών αναφέροντας τα μέτρα που θα λάβει για την αντιμετώπιση βλάβης εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου τραυματισμού του προσωπικού, για την αντιμετώπιση καιόμενου μεταφερόμενου φορτίου απορριμμάτων, για την ύπαρξη ακατάλληλων προς μεταφορά απορριμμάτων στους κάδους συλλογής, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, για το πως θα εκτελέσει τις εργασίες σε περίπτωση αδυναμίας των αποδεκτών των απορριμμάτων και εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως έντονη βροχόπτωση, χιονόπτωση, ομίχλη, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Τέλος, η εκ των μελών της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ εταιρία ENACT A.E., εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των δικαιωμάτων και των συνθηκών στο χώρο εργασίας του προσωπικού της, και προς απόδειξη τούτου, διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης στην εν λόγω ενότητα.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Σάββας Διακοσταματίου ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουν ανοίξει οι οικονομικές προσφορές. Με το πέρας των προβλεπόμενων διαδικασιών, σε περίπτωση που θα κατατεθούν ενστάσεις, θα προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία στην επόμενη φάση ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος. Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου οικονομικών, η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον προσεχή Μάιο.
«Λόγω της επικείμενης τουριστικής περιόδου για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για την καθαριότητα μας έστειλε εσπευσμένα το πρακτικό αξιολόγησης της πρώτης φάσης του διαγωνισμού. Όπως είναι γνωστό, στο διαγωνισμό συμμετείχαν επτά εταιρείες εκ των οποίων οι πέντε αποκλείστηκαν χωρίς να εξεταστούν τα δικαιολογητικά τους καθώς οι πρώτες τέσσερις, ενώ είχαν υποχρέωση μαζί με τα ηλεκτρονικά αρχεία, να στείλουν και τα αρχεία και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, δεν το έκαναν. Δεν έστειλαν τα αρχεία και προφανώς δεν τα έχει λάβει ποτέ ο Δήμος Ρόδου. Αυτομάτως λοιπόν αυτές οι εταιρείες αποκλείονται και από τη διαδικασία παρακολούθησης της εξέλιξης του διαγωνισμού
Η πέμπτη εταιρεία απεκλείσθη παρόλο που έστειλε το φάκελο και σε έντυπη μορφή. Δεν περιελάμβανε όμως την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ύψους 203 χιλ περίπου ευρώ. Απερρίφθησαν συνεπώς οι πέντε εταιρίες και εξετάστηκαν οι αιτήσεις των υπολοίπων δύο και ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που όριζε η προκήρυξη. Τέλος, στο ποιοτικό μέρος του διαγωνισμού η μία από τις δύο εταιρείες, που δεν απεκλείσθησαν, παίρνει χαμηλότερη βαθμολογία.
Προφανώς θα κατατεθούν ενστάσεις. Από εκεί και πέρα όμως εμείς θα αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα αυτές τις καταστάσεις ώστε μέχρι το Μάιο να αναδειχθεί ο ανάδοχος. Εμείς οφείλουμε να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό το συντομότερο δυνατό και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες επειδή το νησί έχει ανάγκη να είναι καθαρό.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν ανοιχθεί ακόμη οι οικονομικές προσφορές. Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, μόνο τότε θα ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», είπε ο κ. Διακοσταματίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ