Ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου και σε ότι αφορά τους εκλογικούς καταλόγους µε βάση τους οποίους θα διενεργηθούν οι εκλογές, εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αποσαφηνίζει τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Σύµφωνα µε διατάξεις της εκλογικής Νοµοθεσίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις που συντάσσονται από τον ∆ήµαρχο κάθε ηµερολογιακό δίµηνο περιλαµβάνονται όλες οι µεταβολές που έχουν επέλθει στα δηµοτολόγια λόγω θανάτου, µεταδηµότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται µέσα στο πρώτο 10ηµερο του επόµενου µήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να ενταχθούν στο εκεί τηρούµενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.

Επίσης, οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών υποβάλλονται καθόλη την διάρκεια του έτους. Όσοι εκλογείς υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής µετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ψηφίζουν ως ετεροδηµότες. Οι εκλογείς που υποβάλλουν στον οικείο ∆ήµαρχο του τόπου διαµονής τους αιτήσεις διαγραφής από τις καταστάσεις ετεροδηµοτών, µετά την τελευταία, πριν από τις εκλογές, αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ψηφίζουν στις εκλογές αυτές ως ετεροδηµότες.

Περαιτέρω, οι µεταβολές που συντελούνται στο δηµοτολόγιο 1 µήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους µετά την διενέργεια των εκλογών.

Συνεπώς, οι προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές θα διενεργηθούν µε βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Γ΄ αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου 2015), η οποία περιλαµβάνει τις µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις κ.λπ.) που συντελέστηκαν έως την 30η Ιουνίου.

Η ίδια προθεσµία 30 Ιουνίου, ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαµονής τους. Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν ως ετεροδηµότες στον τόπο διαµονής τους. Η προθεσµία αυτή ισχύει και για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών.

Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής έως την ηµεροµηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδηµότες. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής µετά την 30η Ιουνίου, θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ως ετεροδηµότες.

Σύµφωνα με την Νοµοθεσία για την εκλογή Βουλευτών, ο ∆ήµαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης µέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονοµαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν όσους είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια του δήµου και αποκτούν το δικαίωµα του εκλέγειν. Συνεπώς οι νέοι εκλογείς (18 ετών) µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ