Την λήψη απόφασης, από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου για την μεταφορά τους σε προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Ρόδου, επιχείρησης, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτού, αιτήθηκαν 20 πρώην εργαζόμενοι στην υπό εκκαθάριση δημοτική επιχείρηση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΩΝ Α.Ε.»:
Στο αίτημα, που υπέβαλαν, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Λευτέρη Πάσσου, αναφέρονται τα εξής:
Όπως ήδη γνωρίζετε, όλοι οι εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας-δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», οι οποίοι καλύπταμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας, με καθεστώς αλλεπάλληλων ανανεουμένων συμβάσεων, γεγονός που εξομοίωνε τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες με τις παρεχόμενες από προσωπικό αορίστου χρόνου, απωλέσαμε τις θέσεις μας, όταν τέθηκε η άνω εταιρεία σε εκκαθάριση (η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα), αναλωθήκαμε σε πολυετείς δικαστικούς αγώνες επιδιώκοντας την δικαίωσή μας και την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, ενώ εγκλωβιστήκαμε και σε ένα ιδιότυπο καθεστώς εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας.
Πρόσφατα, με το Ν. 4483/2017 (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης θέματα ΟΤΑ»), ο οποίος στο άρθ. 15 αυτού ορίζει ότι «Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «7. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α. μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στα επόμενα έτη, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (Α` 151) και του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α` 167), μεταφέρεται για συμψηφισμό, με βάση τις διατάξεις των ίδιων ως άνω άρθρων.
9.α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται στο νέο φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη. Η ρύθμιση του εδαφίου αυτού εφαρμόζεται και για το προσωπικό κοινωφελών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον απασχολούταν πραγματικά, κατά τις 30.5.2011.» αποκαταστάθηκαν οι πρώην εργαζόμενοι στη Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου, σε θέσεις εργασίας του ενιαίου Δήμου Ρόδου. Περαιτέρω στην παρ. 2.α. του άνω άρθρου ορίζεται ότι «Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.
β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη».

Από τα παραπάνω συνάγεται πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι εμείς, ως εργαζόμενοι ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., στην οποία ο Δήμος Ρόδου κατείχε άνω του 95% του μετοχικού της κεφαλαίου, και η οποία μέχρι και σήμερα τελεί υπό εκκαθάριση, υφισταμένη ήδη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, πληρούμε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου να μεταφερθούμε σε προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Ρόδου, επιχείρησης, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτού, μετά από σχετική απόφαση που θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ροδίων, σύμφωνα με την παρεχομένη ως άνω ρητή και σαφή δυνητική ευχέρεια και δεδομένου ότι άπαντες εμείς καλύπταμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας ΡΟΔΩΝ Α.Ε., γεγονός που καθιστούσε την εργασιακή μας σχέση αορίστου χρόνου.
Εξάλλου, ως εργαζόμενοι της ως άνω εταιρείας κατείχαμε θέσεις σε νευραλγικά πόστα (λογιστήριο, δημ. σχέσεις κλπ.), ενώ μάλιστα η παρουσία μας συνέχετο άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, και κατά συνέπεια οι προσφερόμενες από εμάς υπηρεσίες λαμβανομένων υπόψη των προσόντων μας και της ειδικής εμπειρίας μας, είναι απαραίτητες και ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία οποιουδήποτε νομικού προσώπου του ενιαίου Δήμου Ρόδου, στο οποίο τυχόν έκαστος ημών θα μεταφερθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω -και με την ρητή επιφύλαξη Κάθε νομίμου δικαιώματός μας-
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε, όπως κάνετε δεκτή την παρούσα και τα διαλαμβανόμενα αιτήματά μας και λάβετε απόφαση, με την οποία θα μεταφερθούμε έκαστος ημών σε προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Ρόδου, επιχείρησης, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτού».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ