Ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Α3’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά θα εκδικαστεί την 2α Μαρτίου 2017, η από 30 Ιανουαρίου 2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.» με την οποία ζητά να ανασταλεί η σύμφωνα με την υπ’ αρ. 527/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος στην εταιρεία «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ».
Πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. 5147/26-10-2016 Απόφαση Δημάρχου (εφεξής η Διακήρυξη) προσδιορίστηκαν οι όροι για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2016.
Ως ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίστηκε το ποσό των 184.709,63€. Κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η χαμηλότερη τιμή μόνο βάσει της τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.
Η «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.» είναι εταιρία, η οποία ήδη εκτελεί παρόμοιες συμβάσεις προμήθειας ανάλογων προϊόντων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας με διάφορες αναθέτουσες αρχές.
Εκτός από την «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.» έλαβε μέρος στο διαγωνισμό αυτό και έτερος οικονομικός φορέας και συγκεκριμένα η εταιρία «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ».
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων με τα τυπικά δικαιολογητικά και την ανάρτηση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα η «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.»  υπέβαλε κατόπιν σχετικής υπόδειξης της αναθέτουσας αρχής προς τους διαγωνιζόμενους υπόμνημα, με το οποίο στράφηκε κατά της συμμετοχής της «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ» ζητώντας τον αποκλεισμό της, διότι η προσφορά της, όπως υποστηρίζει, δεν έφερε τη φυσική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης και διότι στην προσφορά της συμπεριλήφθηκε υπεύθυνη δήλωση, την οποία χαρακτηρίζει ψευδής σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα της διατίθενται σε συσκευασία tetra pack.
Σε συνέχεια αυτού η «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.»  διατείνεται ότι ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση με την τύχη της συγκεκριμένης ένστασης της.
Σύμφωνα με το από 25 Νοεμβρίου 2016 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε απορριπτέα την προσφορά της «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.», διότι στις δύο από τις τρεις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτεί η Διακήρυξη δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένες.
Σε σχέση με την έτερη διαγωνιζόμενη η επιτροπή έκρινε ότι η προσφορά της θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.
Η επιτροπή, όπως τονίζει η «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.» διαπιστώνει ότι από τις γνώσεις και πληροφορίες που διαθέτει τα αναφερόμενα στην τεχνική προσφορά ως προς τη χρήση συσκευασίας tetra pack δεν είναι δυνατό να συντρέχουν για την «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ», δεδομένου ότι η συγκεκριμένη συσκευασία είναι πατενταρισμένη από την ομώνυμη εταιρία στην Αθήνα.
Επομένως είναι αδύνατο να επικαλεστεί συσκευασία από τη συγκεκριμένη εταιρία. Επιπλέον η περιγραφή που έκανε η συγκεκριμένη διαγωνιζόμενη δε συνάδει με την περιγραφή στην ετικέτα που προσκομίστηκε, στην οποία αναφέρεται ως «χάρτινη συσκευασία».
Κατά την κρίση της επιτροπής λοιπόν, όπως τονίζει η «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.», η  ψευδής δήλωση της «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ» δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αφενός η δήλωση αυτή έγινε εκ του περισσού και περαιτέρω η αναφορά στη συσκευασία δεν ήταν απαίτηση της Διακήρυξης, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από τις τεχνικές περιγραφές της β Διακήρυξης.
Η «ΛΙΜΠΕΡ Α.Ε.» διατείνεται ότι η αναθέτουσα αρχή την έχει αποκλείσει από τα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού κατά παράβαση της Διακήρυξης και των προβλέψεων του νόμου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ