Απαντήσεις «εφ’ όλης της ύλης» επί των αιτιάσεων των περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Αθ. Μπαράκα και Χαρ. Κόκκινου, για τη μη τήρηση του αριθμού συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και για υποβάθμιση του ρόλου του, έδωσε με έγγραφο του, που κοινοποιήθηκε στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Φιλιππάκος.
Ο κ. Κόκκινος είχε αποστείλει εξάλλου και έγγραφο στον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκη υποστηρίζοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε μόνο 9 φορές το 2018 αντί μια φορά κάθε μήνα.
Στην απάντηση του ο κ. Φιλιππάκος αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Μοναδικό ζήτημα από νομικής άποψης είναι αν παραβιάσθηκε διάταξη νόμου και παραπέρα αν ο νόμος συνδέει σε αυτή συνέπειες, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Αιγαίου.
Το θέμα για το οποίο ζητούνται οι απόψεις μας, ρυθμίζει η διάταξη του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατά τον οποίο και πραγματοποιήθηκαν τόσον οι συνεδριάσεις, όσον και οι συγκλήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή για το ημερολογιακό έτος 2018.

Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ. Ν. Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 2548/2012) εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις πιο πάνω διατάξεις του θεσμικού νόμου (Καλλικράτη).
Ειδικότερα κατά την αρχική έκδοση όσο και κατά τις μεταγενέστερες εκδόσεις της διάταξης του άρθρου 167, επαναλαμβάνεται η ρύθμιση κατά την οποία (παρ. 1) αφενός μεν εισάγεται γενική υποχρέωση συνεδρίασης τουλάχιστον μια φορά το μήνα, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Π.Σ., αφετέρου δε οι προβλεπόμενες συνέπειες (παρ. 3) συνδέονται όμως με τη παράλειψη όχι της συνεδρίασης
αλλά της αδικαιολόγητης μη σύγκλησης για δύο (2) συνεχόμενες φορές του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αρχική έκδοση (Ν. 3852/2010) 1. Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα…. 3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας, να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234.
Δεύτερη έκδοση ( Ν. 4071/2012 άρθρ.6 παρ. 9) 1. Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα….3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας, να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234..
Τρίτη έκδοση (Ν.4555/2018) που εφαρμόζεται όμως από τη νέα περιφερειακή περίοδο (2019). 1. Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα…. 3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234.
Προκύπτει δηλαδή ότι απαιτείται οπωσδήποτε για να διαπιστωθεί παράλειψη που δυνητικά (μπορεί είναι η διατύπωση της διάταξης) επιφέρει με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας τις προβλεπόμενες συνέπειες ( αργία ή έκπτωση), να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1. Παράλειψη σύγκλησης και όχι συνεδρίασής για (2) δύο συνεχόμενες φορές, δηλαδή για δύο συνεχόμενους μήνες του Π.Σ.,
2. Η παράλειψη αυτή να είναι αδικαιολόγητη κατά την κρίση του
Ελεγκτή Νομιμότητας.
Από τον έλεγχο των προσκλήσεων για τη συνεδρίαση του Π.Σ. για το έτος 2018, προκύπτει ότι σε καμιά περίπτωση, δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, αφού στο χρόνο αυτό πραγματοποιήθηκαν 9 συνεδριάσεις οι οποίες όμως δεν απείχαν η μια από την άλλη δύο φορές και συνεχόμενα, όπως απαιτείται για να επέλθουν οι προβλεπόμενες συνέπειες του άρθρου 167 παρ. 3..
Επομένως και επειδή είναι παγίως δεκτό ότι από μέρους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ασκείται αποκλειστικά στα πλαίσια ελέγχου των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των αυτοδιοικούμενων ΟΤΑ α’ και 6’ βαθμού τα στοιχεία εκείνα που αφορούν στη νομιμότητα, εξαιρουμένων εκείνων τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο του από μέρους σας προβλεπόμενου τυπικού ελέγχου νομιμότητας, αλλά βάλλουν ευθέως κατά της σκοπιμότητας, δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις προκειμένου να επιληφθεί η Υπηρεσία σας».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ