Εμπλοκή σημειώθηκε στην διαδικασία επανάληψης του διαγωνισμού για την εκμίσθωση των δημοτικών λουτρών, το γνωστό Χαμάμ στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
Ο πρώτος διαγωνισμός απέβη άγονος. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε ούτε ένας ιδιώτης επενδυτής ενώ κανείς δεν έλαβε ούτε τα τεύχη δημοπράτησης του δημοτικού ακινήτου.
Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα δημοτικής περιουσίας, δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης, απέστειλε στην οικονομική επιτροπή, την ακόλουθη επιστολή:
ΘΕΜΑ : Υπ’ αριθ. 750/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» ως άγονης
Με αφορμή την παραλαβή της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι:
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται, (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης, (άρθρο 6 παρ. 1 ΠΔ 270/1981) ενώ
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο ή από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, (άρθρο 6 παρ.2α Π.Δ. 270/81)
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, (άρθρο 6 παρ.2βΠ.Δ.270/81)
γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως, (άρθρο 6 παρ.2βΠ.Δ.270/81)
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας, (όρθρο 6 παρ. 4 ΠΔ 270 / 1981 ) Οι επαναληπτικές δημοπρασίες διεξάγονται κατά τα άρθρα 1, 2 και 5 του Π.Δ. 270/81 οριζόμενα.(παρ. 4 όρθρο 6 Π.Δ. 270/81)

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία, (άρθρο 6 παρ. 5 ΠΔ 270/1981) Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο, (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ).
Ως εκ τούτου, η ημερομηνία διεξαγωγής της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» που έχει οριστεί στο άρθρο 3 με την υπ’αριθ. 750/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν ισχύει και θα οριστεί εκ νέου με Απόφαση Δημάρχου».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ