Για την 13η Φεβρουαρίου 2018 αναβλήθηκε εκ νέου η συνεδρίαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οποία θα κριθεί η νομιμότητα της εργασιακής τακτοποίησης 67 υπαλλήλων της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού κι ακόμη 5 από τον Αρχάγγελο με επίκληση διατάξεως, που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο «σκούπα» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η συνεδρίαση, ήταν προγραμματισμένη για την 9η Ιανουαρίου 2018 και αναβλήθηκε το πρώτον για την 22α Ιανουαρίου 2018.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η ΔΕΥΑ Ρόδου, που έχει ήδη επαναπροσλάβει και κατατάξει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, υπέβαλε αρμοδίως στην υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δωδεκανήσου, την πρώτη μισθοδοσία τους.
Ο φάκελος της υπόθεσης, που συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά ως και τις πρόσφατες αποφάσεις της ΔΕΥΑ Ρόδου για την επαναπρόσληψη και κατάταξή τους, διαβιβάστηκε προς ελέγχο στο 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αν εγκρίνει την πρώτη πληρωμή, θα δώσει οριστική λύση στο θέμα που έχει ανακύψει.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», στο άρθρο 13 του κατα τ’ άλλα «φωτογραφικού» νόμου για τους υπαλλήλους της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού, Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017 τ.Α) αναφέρονται τα εξής:
«Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/ 1980 (Α΄ 191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζομένους αυτούς».
Από την διατύπωση της συγκεκριμένου άρθρου του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι αφορά σε υπαλλήλους «αορίστου χρόνου».
Οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑ Ιαλυσού έχουν κριθεί όμως τελεσιδίκως από διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια ότι κακώς είχαν χαρακτηριστεί αορίστου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα μέχρι στιγμής τόσο τα Πολιτικά όσο και τα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν κρίνει ότι κακώς είχαν θεωρηθεί οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι ως αορίστου χρόνου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ