Eνώπιον της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών θα εξεταστεί την 31η Iανουαρίου 2018 η προδικαστική προσφυγή, που άσκησε η εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ακύρωση της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους, για το έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Oδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής προσφορών ορίστηκε η 15η Ιανουαρίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία η 26η Ιανουαρίου 2018. Ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας έχει οριστεί η 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Πριν την εκδίκαση της προσφυγής αναμένεται να εξεταστεί από την Αρχή και το αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής.
Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι 4.535,638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Με δεδομένο ότι η άσκηση της συγκεκριμένης προδικαστικής προσφυγής θα προκαλέσει αναμφίβολα καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με πρόσφατες δηλώσεις του άφησε σαφείς αιχμές λόγω και του προηγούμενου προσφυγών της ίδιας εταιρείας κατά του κύρους της διαδικασίας, που ακολουθήθηκε για την επιλογή αναδόχου στο έργο της καθημερινής διαχείρισης του φράγματος Γαδουρά.
Με τον διαγωνισμό προβλέπεται η προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία:
1. Δυο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (2.380) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 120W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικούς ιστούς, ύψους 7-12 μέτρων.
2. Δυο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (2.435) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 95W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικούς ιστούς, ύψους 7-12 μέτρων.
3. Τριακοσίων ογδόντα τριών (383) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 75W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικούς ιστούς, ύψους 7-12 μέτρων.
4. Δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, των 185W με ειδική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W που υπάρχουν σήμερα.
5. Δυο χιλιάδων οχτακοσίων δέκα οκτώ (2.818) βραχίονων στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κυκλικής διατομής Φ60mm.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες ή 240 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
Εν πάση περιπτώσει, η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας έχει αναρτηθεί δημόσια στο σύστημα Προμηθέας ενώ σύντομα αναμένεται να αναρτηθούν και οι απαντήσεις που έδωσε επί όλων των αμφισβητήσεων της επί του κύρους της διακήρυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η εταιρεία με την προδικαστική προσφυγή της βάλλει κατά 10 όρων της διακήρυξης του τίτλου και λοιπών συμβατικών τευχών ως μη νόμιμες, ως άκρως υπερβολικές και καταχρηστικές και αντικείμενες στην ενωσιακή και εσωτερική νομοθεσία.
Ισχυρίζεται ότι οι όροι αυτοί αποκλείουν ουσιαστικά την συμμετοχή της στον διαγωνισμό και καθιστούν αδύνατη την υποβολή προσφοράς όχι μόνο για εκείνους, αλλά σχεδόν για το σύνολο των ενδιαφερομένων φορέων.
Προβάλλει εξάλλου ως απόδειξη του ενδιαφέροντος συμμετοχής της στο διαγωνισμό την αμοιβαία πρόθεση συνεργασίας της με τον οικονομικό φορέα του ΕΟΧ με την επωνυμία “GENERAL ELECTRIC HUNGARY KFT” και με διακριτικό τίτλο “6Ε LIGHTING”.

Διατείνεται ότι η εν λόγω εταιρεία είναι από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως κατασκευαστές -προμηθευτές στον χώρο των φωτιστικών και λαμπτήρων.
Υποστηρίζει παραπέρα ότι διατάξεις της διακήρυξης είναι «φωτογραφικές» και πιθανολογεί ότι προκρίνεται συγκεκριμένος υποψήφιος, εις βάρος των λοιπών και κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων και της διαφάνειας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ