Με τρεις αποφάσεις που εξέδωσε το Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου ενεγράφησαν προσημειώσεις υποθήκης σε τρία ακίνητα ιδιοκτησίας ομόρρυθμης εταιρείας του νησιού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους δύο εταίρους της, σε μερική ικανοποίηση αιτημάτων, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που υπέβαλαν 6 υπήκοοι Νορβηγίας οι οποίοι διατείνονται ότι έπεσαν θύµατα απάτης με την αγορά εξοχικών κατοικιών στα Κολύµπια.
Το ίδιο δικαστήριο χθες εξέδωσε τρεις αποφάσεις επί αγωγών που άσκησαν οι ίδιοι κατά της ομόρρυθμης εταιρείας και των δύο εταίρων της, κάνοντας δεκτούς εν μέρει τους αγωγικούς ισχυρισμούς τους.
Πιο συγκεκριμένα το δικαστήριο επεδίκασε αποζημίωση ύψους 19.000 ευρώ περίπου σε δύο ενάγοντες και 22.552 ευρώ σε άλλους δύο και κήρυξε τις αποφάσεις του προσωρινά εκτελεστές ενώ ανέβαλε την έκδοση απόφασης γι ακόμη δύο προκειμένου να προσκομιστούν ορισμένες νομικές διατυπώσεις από τη Νορβηγία.
Σύµφωνα µε τις αγωγές, στο διάστηµα από το καλοκαίρι του 2007 έως το 2009 τρία ζευγάρια Νορβηγών, που λάτρευαν τη Ρόδο, αποφάσισαν να την επισκεφθούν µε σκοπό να αγοράσουν εξοχικές κατοικίες.
Κατά το διάστηµα εκείνο συµφώνησαν σε διαφορετικές ηµεροµηνίες ο καθένας µε δύο ντόπιους, εκπροσώπους κατασκευαστικής εταιρείας, να αγοράσουν εξοχικές κατοικίες στα Κολύµπια, µε όλους τους όρους που προσυµφώνησαν και οι οποίοι περιελήφθησαν σε ένα έγγραφο το οποίο τιτλοφορήθηκε «προσύµφωνο» το οποίο στην συνέχεια υπεγράφη από τους συµβαλλόµενους.
Ειδικότερα µε ξεχωριστό ιδιωτικό συµφωνητικό ο καθένας, το οποίο τιτλοφορήθηκε «προσύµφωνο πώλησης ακινήτου-κατοικίας», οι κατασκευαστές υποσχέθηκαν να τους πουλήσουν από µια κατοικία η οποία θα ανεγείρετο εντός ακινήτου συνολικού εµβαδού 8700τ.µ..
Οι κατασκευαστές φέρονται επιπλέον να τους υπέδειξαν δικηγόρο για τον οποίον τους µίλησαν µε τα καλύτερα λόγια, ο οποίος θα φρόντιζε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αγοραπωλησία. Μάλιστα ο δικηγόρος φρόντισε να ανοίξει και τραπεζικούς λογαριασµούς σε διάφορες τράπεζες επ’ ονόµατί τους µε συνδικαιούχο τον ίδιο, ώστε να µεταφέρουν τα χρήµατα και να γίνονται οι αντίστοιχες πληρωµές προς την πωλήτρια. Αρχικά συµφωνήθηκε µεταξύ τους ότι θα συντάσσονταν προσύµφωνο στο οποίο θα περιλαµβάνονταν όλες οι επιµέρους συµφωνίες τους κατά τα ως άνω αναφερόµενα.
Όπως εκ των υστέρων φέρεται να αποδείχθηκε οι εναγόµενοι τους έπεισαν αφενός ότι τα ιδιωτικά έγγραφα τα οποία υπογράφηκαν µεταξύ τους αποτελούσαν νόµιµα προσύµφωνα, τα οποία συντασσόταν σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν κατά τον Ελληνικό Νόµο για την εγκυρότητά τους και αφετέρου τους διαβεβαίωσαν ότι τα ανωτέρω έγγραφα τους παρείχαν όλες τις απαιτούµενες εγγυήσεις στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα είχαν εκπληρωθεί τα συµφωνηθέντα ή θα είχαν µαταιωθεί οι συµβάσεις.
Με τα ανωτέρω έγγραφα συµφωνήθηκε το τίµηµα για την παράδοση πλήρως αποπερατωµένων των κατοικιών σύµφωνα µε την γενική συγγραφή υποχρεώσεων, την οποίαν επίσης προσυπόγραψαν µαζί µε τα ιδιωτικά συµφωνητικά και ορίστηκαν οι ηµεροµηνίες παράδοσής τους που ήταν και οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για την υπογραφή του κάθε οριστικού της σύµβασης συµβολαίου.
Επιπλέον συµφωνήθηκε ότι όλα τα έξοδα µεταβίβασης θα καταβάλλονταν από τους αγοραστές καθώς και οι δαπάνες για την σύνδεση µε την ΔΕΗ και την ΔΕΥΑΡ.
Στα ανωτέρω συµφωνητικά-προσύµφωνα τέθηκαν όλοι εκείνοι οι όροι οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για την σύνταξη προσυµφώνου. Η διαδικασία αυτή κατ’ αρχάς δεν τους ξένισε αφού στην χώρα τους οι συµβάσεις για την µεταβίβαση ακινήτων συντάσσονται και ολοκληρώνονται από δικηγόρους οι οποίοι έχουν την απόλυτη ευθύνη για την εγκυρότητα των εγγράφων και τον έλεγχο των ακινήτων.
Όπως τονίζουν, υπογράφοντας τα συγκεκριµένα έγγραφα στερήθηκαν την δυνατότητα ενάσκησης των νοµίµων δικαιωµάτων που θα είχαν αν είχε συνταχθεί µε τον συµβολαιογραφικό τύπο, (π.χ. απώλεσαν το δικαίωµα αυτοσύµβασης αφού είχαν εξοφλήσει ολόκληρο το τίµηµα ή το δικαίωµα να ζητήσουν την καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως των εναγοµένων ή την κατάπτωση ποινικών ρητρών και την άµεση εκτέλεση του συµβολαιογραφικού εγγράφου, ώστε να εξασφαλίσουν την περιέλευση των αγορασθέντων ακινήτων στην ιδιοκτησία τους ή την επιστροφή των χρηµάτων τους σε περίπτωση που το επιθυµούσαν κλπ).
Φέρονται να εισέπραξαν άµεσα χρήµατα χωρίς να εξασφαλίζουν στους αγοραστές την αντιπαροχή. Οι αγοραστές φέρονται να τήρησαν πλήρως τα συµφωνηθέντα και οι εναγόµενοι δεν µπόρεσαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους αφού δεν παρέδωσαν επρόθεσµα τις κατοικίες και δεν συντάχθηκαν τα οριστικά συµβόλαια στις συµφωνηµένες ηµεροµηνίες.
Διαπιστώθηκε στην πορεία επιπλέον ότι ο αγρός εντός του οποίου θα ανεγείρετο το συγκρότηµα κατοικιών δεν τους ανήκε ιδιοκτησιακά αλλά σε άλλους ιδιώτες!!.
Στις αγωγές τονίζεται ότι στην περιγραφή των ακινήτων στα ιδιωτικά συµφωνητικά ουδεµία αναφορά έγινε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς κάτι το οποίο µόνο εκ των υστέρων πληροφορήθηκαν οι αγοραστές.
Διαπίστωσαν συγκεκριµένα ότι η πωλήτρια εταιρεία είχε αναλάβει την ανέγερση των οικοδοµών µε το σύστηµα της αντιπαροχής και ότι είχε εµπλακεί σε δικαστικούς αγώνες µε τους οικοπεδούχους, οι οποίοι ήδη από τον Μάιο του 2010 µε εξώδικη δήλωσή τους την είχαν κηρύξει έκπτωτη και είχαν εγείρει αγωγή την οποία µετέγραψαν και στο κτηµατολόγιο ζητώντας να αναγνωρισθούν συγκύριοι µεταξύ άλλων και των δικών τους ακινήτων, τα οποία αποτελούσαν µέρος του εργολαβικού ανταλλάγµατος!!.
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Στ. Καντίτο – Αλεξάνδρου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ