Για την 20η Οκτωβρίου 2017 αναβλήθηκε χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου η εκδίκαση υπόθεσης με κατηγορούμενο για παράβαση καθήκοντος αντιδήμαρχο του Δήμου Ρόδου και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή τον αδελφό του.
Το δικαστήριο απέρριψε τους αυτοτελείς ισχυρισμούς και της ενστάσεις, που υπέβαλαν οι κατηγορούμενοι δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κ. Βασίλη Καταβενάκη, με την έναρξη της διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα υποβλήθηκε αρχικώς ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος λόγω μη αναγραφής και αναφοράς διατάξεων νόμου και κοινών υπουργικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει η αρμοδιότητα των ΟΤΑ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας και λόγω μη αναγραφής και αναφοράς διατάξεων νόμου που ρυθμίζουν την λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή.
Υποστήριξαν επιπλέον ότι το κλητήριο θέσπισμα σε βάρος τους είναι αόριστο ως προς την κατά τόπο αρμοδιότητα, ως προς τις εφαρμοζόμενες διατάξεις και ως προς την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον πρώτο από τον πρώην Δήμαρχο Καλλιθέας.
Μετά την απόρριψη των άνω ενστάσεων υποβλήθηκαν αυτοτελείς ισχυρισμοί από τους κατηγορούμενους που επικαλέστηκαν έλλειψη αρμοδιότητας οργάνων των ΟΤΑ για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια εντός τμήματος κοινοχρήστου αιγιαλού και παραλίας, έλλειψη αρμοδιότητας του πρώτου ως αντιδημάρχου για την σφράγιση καταστημάτων και ένσταση εκκρεμοδικίας και παραγραφής.
Το δικαστήριο απέρριψε και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς και ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλε στο σημείο εκείνο αίτημα αναβολής προκειμένου αφενός να κληθεί σε κατάθεση υπάλληλος του Δήμου Ρόδου αρμόδιος για την σφράγιση καταστημάτων μετά από την λήψη απόφασης αρμοδίως από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να εκθέσει στο δικαστήριο την διαδικασία που ακολουθείται και αφετέρου να εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί προσφυγής που άσκησε ο πρώτος για την ακύρωση απόφασης του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για αιρετούς το οποίο του επέβαλε για την ίδια αιτία ποινή 3μηνης αργίας.
Η προσφυγή του, όπως εκτέθηκε στο δικαστήριο, συζητήθηκε στο ΣτΕ τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο αντιδήμαρχος, όπως έγραψε η «δημοκρατική», κατηγορείται συγκεκριμένα ότι, με την ιδιότητά του, ως (χωρικού αρχικά) αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, στον οποίο είχε ανατεθεί, δυνάμει της υπ’ αρ. 5/03.01.2011 αποφάσεως του δημάρχου Ρόδου, της υπ’ αρ. 80/02.02.2011 αποφάσεως του ιδίου, και της υπ’αρ. 68/08.01.2013 απόφασης του ιδίου, μεταξύ άλλων, και η εποπτεία, ο έλεγχος και η υπογραφή των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως και των σχετικών εγγράφων ανάκλησης αδειών και σφράγισης καταστημάτων, μολονότι:
– Κατά το χρονικό διάστημα από 03.01.2011 (έναρξη ανάληψης των άνω καθηκόντων του) έως και τον Αύγουστο 2013, γνώριζε ότι το επί της θέσεως «Καθαρά Φαληρακίου» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του αδελφού του, λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και επιπλέον είχε σφραγιστεί την 23.10.2008, σε εκτέλεση του υπ’αρ.πρωτ. 13157/06.10.2008 εγγράφου του αντιδημάρχου του Δήμου Καλλιθέας, κι έκτοτε λειτουργούσε κάθε χρόνο παρανόμως, κι επομένως όφειλε, με απόφασή του, να παρέχει άμεσα εντολή για την επανασφράγισή του και το οριστικό κλείσιμό του, τούτος δεν το έπραξε, εν γνώσει της παράνομης λειτουργίας του καταστήματος.
– Κατά το χρονικό διάστημα από 05.09.2013 εως 09.10.2013 όφειλε να λάβει απόφαση, με την οποία να παρέχει εντολή για την επανασφράγιση και το οριστικό κλείσιμο του παραπάνω καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 α” Π.Δ. 180/1979 και 80 παρ. 6 εδ. β’ και δ’ και 7 Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 1020/567/5-Β’,Γ, 6-Α’,Β’, 7-Α’, 8-Β’,Π, 9-Β’,Γ, 10-Β”, Γ από 28.08.2013, 06.09.2013 και 10.09.2013 έγγραφα, αντίστοιχα, του Αστυνομικού Σταθμού Φαληρακίου, τα οποία είχαν αποσταλεί συστημένα και είχαν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από τη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας από 04.09.2013 μέχρι την 09.10.2013, αφενός είχε γνωστοποιηθεί σε αυτόν το γεγονός ότι την 10.09.2013, ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε μηνυθεί (για πέμπτη φορά εντός του έτους) διότι είχε καταληφθεί να λειτουργεί στην αυτή ημερομηνία και ώρα 11.35′, το προαναφερόμενο κατάστημά του, στερούμενος αδείας λειτουργίας από την αρμόδια δημοτική αρχή και έχοντας παραβιάσει την από 23.10.2008 σφράγιση, αφετέρου γνώριζε και το γεγονός ότι είχαν ήδη βεβαιωθεί εις βάρος του συγκατηγορουμένου αδελφού του εντός του ιδίου έτους και μάλιστα εντός των προηγουμένων δύο μηνών, και δη την 28.08.2013 και 06.09.2013 άλλες τέσσερις (4) παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων, που καθορίζουν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τη λειτουργία καταστημάτων χωρίς άδεια, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 180/1979, οι οποίες του είχαν αποσταλεί, και συνεπώς τουλάχιστον από εκείνη την ημέρα (09.10.2013) πληρούντο και οι νόμιμες προϋποθέσεις για να αποφασισθεί η επανασφράγιση και το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος, αυτός δεν έλαβε και πάλι ουδεμία σχετική απόφαση με την οποία να παρέχει εντολή για την επανασφράγισή του.
Ο αδελφός του και συγκατηγορούμενος του από την άλλη κατηγορείται για ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ