Χωρίς νέα προκήρυξη για προσλήψεις, θα μπορούν να καλύψουν μόνιμες θέσεις, αναγκαίες για τη λειτουργία τους

Άνοιξε η δίοδος για να εξασφαλισθεί η θέση εργασίας που δικαιούνται εδώ και χρόνια επιτυχόντες παλαιών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Χωρίς νέα προκήρυξη για προσλήψεις, οι Δήμοι θα μπορούν να καλύψουν μόνιμες θέσεις, αναγκαίες για τη λειτουργία τους, από διοριστέους επιτυχόντες παλαιότερων ετών του ΑΣΕΠ. Κι αυτό υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι απασχολήθηκαν προσωρινώς στους ΟΤΑ Α΄βαθμού, με την πρόσληψή τους, βάσει προσωρινού πίνακα κατάταξης, να έχει διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2010.

Τώρα, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες οι οποίες στηρίζονται στην πρόσφατη ρύθμιση Σκουρλέτη (άρθρο 82 του ν. 4483/2017) για την αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων.
Μάλιστα, στους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ οι οποίοι υπάγονται στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και προσληφθέντες οι οποίοι απολύθηκαν ή απολύθηκαν και επανήλθαν κατ’ εφαρμογή εγκυκλίου του 2010 η οποία είχε εκδοθεί από το τότε υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΙΠΠ/Φ. 2.9/30/οικ. 24208/19-11-2010).
Θυμίζουμε ότι με βάση αυτή την εγκύκλιο, το Νοέμβριο του 2011, προσωπικό ορισμένου χρόνου με βάση προσωρινά αποτελέσματα, εφόσον περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες, μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται σε δήμους και νομικά τους πρόσωπα μέχρι την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού τους. Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχαν υπάρξει περιπτώσεις απολύσεων προσληφθέντων με βάση προσωρινά αποτελέσματα, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους με την ίδια σχέση εργασίας, εφόσον περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.
Το όλο θέμα είχε προκύψει όταν με το νόμο 3833/2010 είχε επιβληθεί αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες διορισμού
επιτυχόντων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ να ολοκληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση. Είναι ενδεικτικό ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους δήμους, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας, παρέμειναν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα πολύ πέραν του προβλεπομένου τετραμήνου και για σειρά ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις έως και οκτώ έτη), καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των φορέων, ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.
Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε έγγραφο (Αριθ. Πρωτ : 32683/28.9.2017) το οποίο έχει αποδέκτες όλους τους δήμους της χώρας και δίνει οδηγίες για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης αναφορικά με επιτυχόντες προκηρύξεων παλιών ετών του ΑΣΕΠ. Όπως αναφέρεται σε αυτό, «δεδομένης της υποστελέχωσης των ΟΤΑ, με τη ρύθμιση του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων θέσεων που θα συσταθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών».
Οι δήμοι καλούνται να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ όλες τις περιπτώσεις των προσωρινά απασχοληθέντων επιτυχόντων. Με τη σειρά του το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία, λάδο/ειδικότητα/υπηρεσία απασχόλησης και Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού.
Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι δήμοι. Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ, οι οποίοι επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών.
Στη συνέχεια τα αιτήματα αυτά θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλέσει, με δημόσια πρόσκληση, τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες υποψηφίους να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την κάλυψη των θέσεων και να δηλώσουν γραπτώς τις προτιμήσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα ημερών.
Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντιστοίχων κάδων /ειδικοτήτων και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.
Το ΒΗΜΑ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ