Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η ανακοπή που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά τριών ανώνυμων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο στρεφόμενο κατά μίας ξενοδοχειακής εταιρείας, μίας εταιρείας εμπορίου ρολογιών και μίας ναυτιλιακής εταιρείας ζήτησε να ακυρωθεί η καταφατική διάταξη Κτηματολογικού Δικαστή, που εξεδόθη το έτος 2012, με την οποία δημιουργήθηκε η Κτηματολογική Μερίδα 6185 Γαιών Αρχαγγέλου, καταγραφείσα θεμελειωδώς ως δημόσια γη, επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου, εκ του οποίου εξαιρέθηκε της μεταγραφής τμήμα εμβαδού 1.725 τ.μ. του υπ’αριθμ. 367805/3-5-1966 παραχωρητηρίου του Υπουργείου Γεωργίας.
Ειδικότερα, μετά το γενόμενο καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, δυνάμει της με αριθμ. 1259/1984 απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου, η τότε ιδιοκτήτρια και πρώτη των εναγομένων αιτήθηκε ενώπιον του Κτηματολογίου Ρόδου να διαταχθεί η εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία και στο ακίνητο με ΚΜ 18881010 συμπληρωματικής μερίδας 1.725 τ.μ. δηλαδή η εγγραφή του εξαιρεθέντος της μεταγραφής τμήματος του ανωτέρω τεμαχίου διανομής, καθότι το τμήμα αυτό ευρίσκετο εντός της παραχωρηθείσας έκτασης από το Υπουργείο Γεωργίας και πέραν του ορίου αιγιαλού και παραλίας που καθορίστηκε από την κατά νόμο Επιτροπή το έτος 1983.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου η ανωτέρω αίτηση η οποία κρίθηκε από τον Κτηματολογικό Δικαστή ως νόμιμη και βάσιμη, είναι προφανώς εσφαλμένη, αντικείμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ισχύοντος κτηματολογικού κανονισμού, του άρθρου 1 του Α.Ν. 2344/1940 , του άρθρου 1 του νυν ισχύοντος ν.2971/2001 και των άρθρων 966 και 967 ΑΚ και ως εκ τούτου θα πρέπει να ακυρωθεί τόσο αυτή όσο και όλες οι μεταγενέστερες εγγραφές επί της μερίδας αυτής.
Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι κ.κ. Ακης Δημητριάδης και Καλλιρόη Νικολιδάκη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ