Καθαρογράφηκε χθες και θα αποσταλεί αρμοδίως για τα περαιτέρω η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον συντονισμό των δράσεων με τους ΟΤΑ για την προστασία των ιδιωτικών περιουσιών από τον κίνδυνο κατάρτισης των δασικών χαρτών, με ένταξη σε αυτούς και αγροτικών ή χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης τα εξής:
«-Την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τρία μέλη, ένα πολιτικό πρόσωπο, έναν μηχανικό και έναν νομικό σε επιτροπή του ΥΠΕΝ που επεξεργάζεται ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας για την περαιτέρω βελτίωσή της αλλά και για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών στα νησιά.
-Την έκδοση του κάτωθι κοινού ψηφίσματος:
Μετά το διάλογο που διεξήχθη, τις απόψεις των φορέων που ακούστηκαν και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νησιώτες πολίτες του Ν. Αιγαίου και στο μέλλον των παιδιών τους αποφασίστηκαν ομοφώνως τα παρακάτω :
Α) Το Νότιο Αιγαίο, με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους του της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιστημονικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων στέκεται κάθετα αντίθετο στην εφαρμογή του Π A 32/2016, που θα οδηγήσει στην απώλεια ιδιοκτησιών των κατοίκων των νησιών μας.
Β) Εμποδίζεται με το ως άνω Π.Δ η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των νησιών, η οποία και υπήρξε ο στυλόβάτης των νησιωτικών περιοχών, ο οποίος και επιβράδυνε τις τάσεις εγκατάλειψής τους αλλά και στήριξε συνολικά την εθνική οικονομία διαχρονικά και ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης.
Γ) Η εφαρμογή του ΠΔ 32/2016 ως έχει, θα οδηγήσει σε απώλεια αναπτυξιακής προοπτικής στα νησιά και θα δυσχεράνει την επιβίωση του αγροτικού τομέα σε αυτά, η οποία είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση της τουριστικής τους ανάπτυξης και από την οποία οι κάτοικοι των νησιών μας περιμένουν να δοθεί μια νέα ττνοή στον τόπο τους.
Δ) Η προάσπιση των άρθρων 17 &18 του Συντάγματος καθίσταται αναγκαία, όπως πρέπει να είναι και η πρόβλεψη για τις ιδιοκτησίες των νησιών, καθότι η γεωμορφολογική τους ταυτότητα απαιτεί την ιδιαίτερη μεταχείριση τους.
Ε) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι κάτοικοι των νησιών είναι αυτοί που προασπίζονται σε μόνιμη βάση την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος τους, κάτι το οποίο είναι εμφανές και πανθομολογούμενο από τα εκατομμύρια των επισκεπτών, οι οποίοι εκθειάζουν πρωτίστως την αρμονικότητα των οικισμών και των αγροκτημάτων του Αιγαίου με το φυσικό περιβάλλον. Πολλές φορές αυτό γίνεται σε αντίθεση με γραφειοκρατικά μορφώματα της κεντρικής εξουσίας, τα οποία στην πράξη οδηγούν σε εγκατάλειψη και παραμόρφωση το νησιωτικό περιβάλλον τους, τις ιδιαιτερότητες του οποίου αγνοούν.
Οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται είναι οι εξής:
Να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις του εδαφίου β’ της παρ α’ του άρθρου 62 του Ν.998/1979 οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, καθώς επίσης να καταργηθεί κάθε διάταξη που καθιστά μη αυτοδίκαιη την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης.
Να καταργηθεί ή αναμορφωθεί η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5 του Π.A 32/2016 ως κινούμενη, εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, ώστε να εναρμονιστεί με την προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.998/1979. Μέχρι την ολοκλήρωση της Νομοθετικής Διαδικασίας να ανακληθεί το με αριθμ.27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Να αποσαφηνιστεί νομοθετικά, με τροπολογία του άρθρου 155 παρ 4 του Ν4389/16 και με ανάκληση της ΥΑ 14957/4835/4-10-2016 Υπ. Περιβ., ότι η επιγενόμενη διάσωση αφορά μόνο εκκρεμείς υποθέσεις και όχι κυρωμένους δασικούς χάρτες ή τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού.
Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο των ιδιοκτησιών μικτής μορφής που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες, οι οποίες δεν δύναται να μεταβιβαστούν.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω (1) να αποσαφηνιστεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν.998/1979 η μεταγραφή ή καταχώρηση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμοδίου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού γραφείου δεν κωλύεται ακόμα και αν προσκομίζεται διοικητική πράζη ή τελεσίδική δικαστική απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο δημόσιο.
Ομοίως και στις περιοχές που δεν διεκδικούμε με το παρόν τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, να αρθεί το κώλυμα που δεν επιτρέπει την μεταγραφή των πράξεων ή συμβολαίων μεταβίβασης της κυριότητας, εφόσον υπάρχει τεκμήριο κυριότητας από τη θεμελιώδη εγγραφή στα κτηματικά βιβλία».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ