Ρεπορτάζ

Θα ζητηθεί έλεγχος των εσόδων από το καζίνο της Ρόδου στο δημοτικό συμβούλιο

To ενδεχόμενο να έχει απολέσει έσοδα ο Δήμος Ρόδου από την Καζίνο Ρόδου ΑΕ, μετά την διαπίστωση ότι από τους φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα, επιβλήθηκαν πρόστιμα (άλλα έχουν τελεσιδικήσει και για άλλα θα ασκηθούν ένδικα μέσα) στην επιχείρηση, θα ζητήσουν από την δημοτική αρχή να διερευνήσει, μέσω της νομικής της υπηρεσίας, τρεις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. Χατζής Χατζηευθυμίου, Στράτος Καρίκης, Γιώργος Υψηλάντης, εκπροσωπώντας τρεις παρατάξεις της μειοψηφίας, πρόκειται να αιτηθούν στο δημοτικό συμβούλιο, να ανατεθεί σχετική έρευνα, ακόμη και με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής αν χρειαστεί σε δικογραφία, που εκκρεμεί, στη νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.
Ανάλογη εξάλλου πρωτοβουλία, που όμως δεν τελεσφόρησε είχε αναλάβει προσωπικά ο κ. Χατζηευθυμίου, ως δήμαρχος του πρώην Δήμου Ροδίων.
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, διενήργησε έλεγχο στην Καζίνο Ρόδου ΑΕ για τις διαχειριστικές περιόδους 2007 έως 2011 και επέβαλε «τσουχτερό» πρόστιμο.
Προέκυψαν συγκεκριμένα διαφορές μετά από επαναπροσδιορισμό της αξίας των «complimentary» (δωρεάν χορηγούμενων) αγαθών και υπηρεσιών από το καζίνο σε πελάτες της.
Πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2009 ο τότε δήμαρχος Ροδίων κ. Χατζής Χατζηευθυμίου είχε αιτηθεί στην ΔΟΥ Ρόδου να του χορηγηθούν στοιχεία σχετικά με τον καταλογισμό φόρων και προσαυξήσεων ύψους 16 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν μετά από φορολογικό έλεγχο στις χρήσεις των ετών 1999 και 2000 στην εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ.
Ο δήμαρχος με προηγούμενη επιστολή του είχε ζητήσει από την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών που ήλεγξε την Καζίνο Ρόδου ΑΕ να του προσκομίσει τα στοιχεία για την παρατήρηση που περιλαμβάνει η έκθεση ελέγχου που συνοδεύει τον ισολογισμό της σύμφωνα με την οποία μετά από φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 1999 και 2000 της έχει καταλογιστεί το ως άνω ποσό.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών απάντησε τότε ότι αρμόδια για τη χορήγηση στοιχείων του είδους είναι η ΔΟΥ και η ίδια η εταιρεία.
Υπενθυμίζουμε ότι στον πρώην Δήμο Ροδίων πλέον στον Δήμο Ρόδου και στην ΡΟΔΩΝ ΑΕ, που τελεί πλέον υπό εκκαθάριση, η Καζίνο Ρόδου ΑΕ καταβάλλει μίσθωμα ύψους 2% επί των μικτών κερδών παιγνίων του καζίνο και 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και τις λοιπές (πλην του συγκροτήματος καζίνο) εκμεταλλεύσεις με επί πλέον προσαυξήσεις κ.λπ., που αναλύονται στο άρθρο 9 του από 24-1-1997 Συμφωνητικού Υπομίσθωσης του ξενοδοχείου των Ρόδων.
Επί πλέον στην προσφορά της εταιρείας προβλέπονται δημοσιονομικά οφέλη στα οποία περιλαμβάνονται και τέλη υπέρ του Δήμου Ροδίων.
Στην επιστολή του κ. Χατζηευθυμίου προς τη ΔΟΥ Ρόδου αναφέροντο τότε, μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Γ’ της παραγρ. 5 του άρθρου 69 του Ν.Δ. 3323/1955 και του άρθρου 47 του Ν. 1416/1984 οι Δήμοι και οι Κοινότητες για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών και τον έλεγχο των δηλώσεων, δικαιούνται να ζητούν αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες από τις ΔΟΥ και αυτές υποχρεούται να τα δίνουν σε 15 ημέρες από τη λήψη του εγγράφου του Δήμου ή της Κοινότητας».
Σημείωνε δε ότι ο Δήμος, αφενός μεν έχει δικαιώματα είσπραξης μισθωμάτων από την ανωτέρω ελεγχθείσα εταιρεία επί των μικτών κερδών παιγνίων του καζίνο και επί των ακαθαρίστων εσόδων από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και λοιπές εκμεταλλεύσεις, καθώς επίσης άλλα δημοσιονομικά οφέλη από τέλη ακαθαρίστων εσόδων, τέλη παρεπιδημούντων και δημοτικού φόρου Δωδεκανήσου.
Ο κ. Χατζηευθυμίου, κατέστησε χθες σαφές ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν του δόθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από τη νομική υπηρεσία και φρονεί ότι ανάλογη στάση, μετά και την τροποποίηση του ποινικού κώδικα στην αντιμετώπιση θεμάτων του είδους, θα πρέπει να ακολουθήσει η δημοτική αρχή, προκειμένου να εξετάσει αν τυχόν έχει απολέσει έσοδα μετά και τους νέους φορολογικούς ελέγχους και αν ναι, να τα αναζητήσει με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια. Απολύτως σύμφωνοι είναι και οι κ.κ. Στράτος Καρίκης και Γιώργος Υψηλάντης.
Προτίθενται έτσι να φέρουν το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο εισηγούμενοι να διερευνηθεί από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου το ενδεχόμενο ακόμη και με την υποβολή δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής στην δικογραφία που εκκρεμεί εις βάρος της Καζίνο Ρόδου ΑΕ.
Τι προκύπτει όμως από τους μέχρι σήμερα δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας και τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Λογιστή;
Στο παράρτημα του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου του έτους 2015 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η Εταιρία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης με φορολογικές υποχρεώσεις (κύριο φόρο και προσαυξήσεις) ποσού ευρώ 5.620 χιλ. περίπου, που προέκυψαν κατόπιν τακτικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007-2011. Συνέπεια των ανωτέρω είναι, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και η καθαρή θέση της Εταιρίας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, ενώ οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη ισόποσα μειωμένες. Για τις ανωτέρω φορολογικές υποχρεώσεις η Εταιρία έχει καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επιλύσεως Διαφορών της ΓΓΔΕ και σε περίπτωση αρνητικής απόφασης προτίθεται να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.
Επιπλέον η Εταιρία έχει ζητήσει να εντάξει και την παραπάνω φορολογική υποχρέωση (ποσού ευρώ 5.620 χιλ.) στην απόφαση για προστασία που ήδη έχει λάβει από το πτωχευτικό δικαστήριο (απόφαση 10/2015) στα πλαίσια του άρθρου 106β Ν.3588/2007, με την οποία πέτυχε τη σταδιακή αποπληρωμή παλαιότερων φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών υποχρεώσεων εντός της επόμενης δεκαπενταετίας…
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2012 έως και 2015. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά».
Στο παράρτημα του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου του έτους 2014 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η εταιρία δεν έχει καταχωρήσει στα βιβλία της φορολογικές υποχρεώσεις (κύριος φόρος και προσαυξήσεις) ποσού ευρώ 5.381 χιλ. περίπου που προέκυψαν κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1999 και 2000. Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, ενώ ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη» ισόποσα μειωμένος…. Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 μέχρι και 2014. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά…. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13 του προσαρτήματος, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων και σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση λειτουργικών ζημιών, υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση η εταιρία να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής η Εταιρία έχει ενταχθεί, με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός της χρήσης 2015, στις διατάξεις του άρθρου 106Β Ν.3588/2007, πετυχαίνοντας την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών της εντός της επόμενης δεκαπενταετίας. Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου μπορεί να ενταχθεί η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναφέρουμε παραπάνω».
Στο παράρτημα του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου του έτους 2013 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 μέχρι και 2013 . Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρία δεν έχει π̟ροβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επιπλέον δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων που θα επιβληθούν στην Εταιρία, επειδή δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των χρήσεων 2011 – 2013 που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994…. στην Εταιρία έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1999 και 2000 και έχουν καταλογισθεί πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού Ευρώ 16 εκατ. περίπου. Η Εταιρία δεν έχει αποδεχτεί τα φύλλα ελέγχου της φορολογικής Αρχής και έχει προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια. Οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρίας εκτιμούν ότι θα δικαιωθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων. Σημειώνουμε ότι η τελευταία ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2014 στο διοικητικό Εφετείο Αθηνών και αναμένεται η τελεσίδικη απόφαση».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου