Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προσέφυγαν 7 μέτοχοι της «ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» κατά της επιχείρησης ζητώντας να διαταχθεί η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να  ορισθεί από το δικαστήριο, το συντομότερο δυνατόν, η ημερομηνία σύγκλησης  αυτής.
Ζητούν ειδικότερα να διαταχθεί δικαστικώς:
«- Να ενημερωθεί το σώμα της Γενική Συνέλευσης των μετόχων, για ποιο λόγο η διοίκηση της ΚΤΕΛ Α.Ε αδρανεί και δεν υπακούει στα όσα διατάσσεται να πράξει με την υπ΄αριθμ. 226/2016 οριστική και αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, χορηγώντας τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία που της έχουν ζητηθεί από τον διορισθέντα εκ του δικαστηρίου ορκωτό ελεγκτή για την διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω μνημονευομένης αποφάσεως.
-Για ποιο λόγο  η διοίκηση της ΚΤΕΛ ΑΕ, αντί να καταθέσετε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων, ως όφειλε, τα ποσά που αντιστοιχούν: α) στα κονδύλια με τίτλο «ανείσπρακτα» , τα οποία κατά ρητή δήλωση του προέδρου σε όλες τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις αλλά και στην ετήσια τακτική, είναι της τάξης των 28.300,00 για κάθε λεωφορείο, β) την δεύτερη  δόση από τα αδιάθετα μερίσματα κατά τις σχετικές εγγραφές στον ισολογισμό του 2015,  γ) όπως και  τα οφειλόμενα από την εκκαθάριση δ’ τριμήνου για το έτος 2016, προέβη στην κατάθεση στους τραπεζικούς  λογαριασμούς των μετόχων, ενός ελαχίστου ποσού που π.χ αντιστοιχεί μετά βίας  στον ΦΠΑ του τιμολογίου που εξεδόθη για όποιον από τους μετόχους έχει υποχρέωση καταβολής αυτού και δεν είναι πιστωτικός ως προς το ΦΠΑ, παραδίδοντας τους ταυτόχρονα αρχές Φεβρουαρίου μεταχρονολογημένες επιταγές με φερόμενες ημερομηνίες έκδοσης  τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2017 για ποσό που καλύπτει μόνο το πρώτο από τα τρία παραπάνω αναφερόμενα κονδύλια. Να διευκρινιστεί γραπτώς πότε θα  κατατεθούν τα υπόλοιπα χρήματα που οφείλονται στους μετόχους
-Να ενημερώσει η διοίκηση τους μετόχους αφενός για την διαδικασία ανανέωσης του κάθε λεωφορείου,  και αφετέρου για το ποσό που μπορεί να  συνδράμει, τον καθένα ξεχωριστά, σύμφωνα με το ειδικό αποθεματικό του 3%, που εκ του νόμου κάθε χρόνο παρακρατείται από τον τζίρο, με σκοπό την ανανέωση του στόλου του ΚΤΕΛ.
– Να ενημερωθεί το σώμα των μετόχων για το εάν:
α) ο πρόεδρος της εταιρείας έχει προβεί στην κατά νόμο ανανέωση της άδειας του οδικού μεταφορέα για λογαριασμό της ΚΤΕΛ ΑΕ,, επιδεικνύοντας  τα σχετικά έγγραφα, ενόψει του εγγράφου από το Υπουργείο Συγκοινωνιών που έχει ήδη κοινοποιηθεί στον νόμιμο εκπρόσωπο της καθ ής η παρούσα , εταιρείας , και στο οποίο επισημαίνεται ρητώς ότι έχει  λήξει  από την 4-09-2016, η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα  επιβατών στην ανώνυμη εταιρεία «ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ ΑΕ», με στοιχεία κατόχου επαγγελματικής επάρκειας στο όνομα του Σάββα Κώστα, προέδρου της καθ ής, όπως και ότι η ανωτέρω άδεια εξεδόθη  βάσει του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής επάρκειας το οποίο εξεδόθη στο όνομα του  προέδρου, από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  την 10-05-1995  με αριθμό πρωτ. 917/95 και αρ. μητρώου ΚΥ608Κ/1995, όπερ σημαίνει ότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2,3 και 5 του π.δ 346/2001, και όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του κανονισμού της ευρωπαϊκής ένωσης 1071/2009.
β) η εταιρεία μας είναι συνεπής ως προς την τήρηση του νόμου σχετικά με την ισχύ της προϋποθέσεως της οικονομικής της επιφάνειας, η οποία κατά νόμο απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένου ελαχίστου ποσού αποθεματικού το οποίο είναι ανάλογο με τον αριθμό των λεωφορείων ιδιοκτησίας της εταιρείας, επιδεικνύοντας στο σώμα των μετόχων, το σχετικό βιβλιάριο τραπέζης – καταθετικό λογαριασμό, από το οποίο προκύπτει η τήρηση του νόμου.
-Στα πρακτικά της τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 2015 αναγράφεται ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες  δαπάνες για την ανέγερση του βενζινάδικου, προφορικά όμως ο πρόεδρος της καθ ής εταιρείας, είπε ότι πρόκειται γι ανέγερση συνεργείου, ως εκ τούτου ζητούμε να  γνωστοποιηθούν κατά την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , στο σώμα των μετόχων, οι μέχρι τώρα ενέργειες της διοίκησης σχετικά με αυτό το ζήτημα, να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για βενζινάδικο ή για συνεργείο, να  επιδειχθούν  οι σχετικές άδειες λειτουργίας, όπως και τα τιμολόγια των δαπανών αλλά και ότι οι δαπάνες αυτές ήταν αφενός  οι αναγκαίες και αφετέρου  οι οικονομικά πιο συμφέρουσες
– Ζητούμε να ενημερωθούμε για το εάν η διοίκηση σκοπεύει να συνάψει δάνεια με τράπεζες του εξωτερικού ή του εσωτερικού και την καλούμε να μας γνωστοποιήσει τυχόν τέτοιον σχεδιασμό όπως και τον στόχο του δανεισμού, δοθέντος ότι ο πρόεδρος Σάββας Κώστας, σε κατ ιδίαν συζητήσεις με μετόχους μεταξύ άλλων ισχυρίζεται και αυτό, μαζί με τον σχεδιασμό του περί ιδρύσεως ανταγωνιστικής προς το ΚΤΕΛ εταιρίας με την συμμετοχή όσων μετόχων ψήφισαν «ναι», για την μετατροπή της εταιρείας σε τύπου α΄.
Ειδικά για το τελευταίο ζητούμε να δεσμευθεί ενώπιον όλων μας και να γραφτεί στα πρακτικά η διάψευση του περί αυτής της φήμης η οποία εφόσον είναι ψευδής και κακόβουλη,- όπως πιστεύουμε και ευχόμαστε να είναι – πλήττει πρωτίστως τον ίδιο, την φερεγγυότητα του και την ηθική του υπόσταση ως προέδρου της εταιρείας μας, αλλά δημιουργεί ανησυχίες και εσφαλμένες εντυπώσεις στο περιβάλλον της αγοράς, οι οποίες δεν είναι προς όφελος της εταιρείας μας.
-Να τεθεί προς ψήφιση από το σώμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εάν υπάρχει η θέληση εκ μέρους της πλειοψηφίας των μετόχων προκειμένου να δοθούν εντολές και να καταβληθούν οι αναγκαίες αμοιβές των αρμοδίων οικονομοτεχνικών συμβούλων για την διενέργεια οικονομοτεχνικής μελέτης, συγκοινωνιακής μελέτης, όπως και μελέτης για τον προσδιορισμό της υπεραξίας που θα προκύψει στην περίπτωση μεταβίβασης των λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων στην υφιστάμενη  εταιρεία, αλλά και να ληφθεί απόφαση από την πλειοψηφία των μετόχων σχετικά με το ένα είναι προτιμότερο να προηγηθεί της μετατροπής μας σε εταιρεία τύπου α΄, η ψήφιση του νέου καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με όσα σχετικά και αρμοδίως θα αποφασιστούν για το ζήτημα αυτό από το αρμόδιο σώμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου να επανεξεταστεί εγκαίρως  το θέμα της μετατροπής της εταιρείας μας σε τύπου α΄, κατά τα ειδικώς προς τούτο προβλεπόμενα στον ν 2963/2001 και εν όψει της υφιστάμενης προθεσμίας του 2019».
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Μαρία Παρούσου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ