Τοπικές Ειδήσεις

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του Δήμου Ρόδου για την ανάθεση του έργου των επεμβάσεων στην κοιλάδα των Πεταλούδων

Mε απόφαση που εξέδωσε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ακυρώθηκε η υπ’ αρίθμ. 595/2018 απόφασή της για την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, με ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επεμβάσεις για την Προστασία και Αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων» (Προϋπ: 496.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) την Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “Λ ΤΕΧΝΙΚΗ”, μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. 9/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αρίθμ. 595/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΥΩ1Ρ-ΟΟΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 1° Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (1° στάδιο – ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου) για τον ανωτέρω διαγωνισμό και εξέδωσε τελικό πίνακα παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:
1.ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “Λ ΤΕΧΝΙΚΗ 54,21 %
22 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 46,46 %
3.ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ 42,73 %
4. «P.&C. DEVELOPMENT S.A.» 37,58 %
5. Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 34,00 %
6. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 22,24 %
7. AS build Α.Τ.Ε. 22,00 %
8. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 18,66 %
Η πρώτη εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότης με μέση προσφερόμενη έκπτωση 54,21% και προσφερόμενη τιμή 183.146,38 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
‏Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Εταιρεία: «ΓΑΙΟΣΤΑΤΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ», υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 9-11-2018, προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
‏Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδικαστική προσφυγή η «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ» με δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ που κατατάχθηκε ως 3Π μειοδότρια εταιρεία, προσέφυγε κατά των δύο πρώτων (κατά σειρά μειοδοσίας) μειοδοτών οικονομικών φορέων, αιτούμενη την απόρριψη των προσφορών τους.
‏Για τις παραπάνω αναφορές της προσφεύγουσας Εταιρείας: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ» τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού αφού συσκέφθηκαν συμφώνησαν στις απόψεις τους, τις οποίες απέστειλαν με το υπ’αρ.: 16/70563/16-11-2018 έγγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) για την προώθηση της διαδικασίας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή.
‏Με την υπ’αρ.: 638/20-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΝΩ1Ρ-ΖΒΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρός της, κος Σάββας Διακοσταματίου να διαβιβάσει στην Α.Ε.Π.Π. τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου επί της προδικαστικής προσφυγής που υπέβαλε ενώπιον της Α.Ε.Π.Π..
‏Η Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “Λ ΤΕΧΝΙΚΗ” (προσωρινός ανάδοχος) κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 21-11-2018, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., αιτούμενη τη διατήρηση ισχύος της υπ’αρ.: 595 /2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
‏Το 7° Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), αφού συνήλθε στις 17-12-2018, εξέτασε:
1) τη προδικαστική προσφυγή της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό Εταιρείας: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ» και
2) την παρέμβαση του προσωρινού αναδόχου: «Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ, “Λ ΤΕΧΝΙΚΗ”», καθώς και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού, συνέταξε την υπ’αρ.: 09/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., με την οποία αποδέχτηκε την προδικαστική προσφυγή.
Στην περίπτωση αυτή η ΑΕΠΠ ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη της αναθέτουσας αρχής ή την επίδικη παράλειψή της και αναπέμπει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια, συμμορφούμενη προς την απόφαση της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με την οποία:
‏-Γίνεται δεκτή η προδικαστική προσφυγή της συμμετέχουσας Εταιρείας: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ»,
‏-Απορρίπτεται η παρέμβαση της «Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ &. ΣΙΑ Ε.Ε. – ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “Λ ΤΕΧΝΙΚΗ”»,
‏-Ακυρώνεται η υπ ’ αρ.: 595/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, κατά το κεφάλαιο που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» και του παρεμβαίνοντος: «Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “Λ ΤΕΧΝΙΚΗ”» και επακολούθως, ως προς την ανάδειξη της παραπάνω Κ/Ξ ως προσωρινού αναδόχου.
‏Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε έτσι νέο πίνακα:
1. ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ 42,73 %
2. Ρ.& C. DEVELOPMENT S.A. 37,58 %
3. Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟE 34,00 %
4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 22,24 %
5. AS build Α.Τ.Ε. 22,00 %
6. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 18,66 %
‏με ανάδειξη προσωρινού αναδόχου την προσφεύγουσα Εταιρεία: «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ», με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 43%
‏ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 43%
‏ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η’ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 42%
‏ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 43%
‏ΠΡΑΣΙΝΟ – ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 44%
‏ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΠΙΚΑ) 43%
‏ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 43%
‏με μέση προσφερόμενη έκπτωση 42,73% και προσφερόμενη τιμή 229.082,61 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου