Η Δ/νση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Δήμου Ρόδου, ενημερώνει τους Παραγωγούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραγωγού πωλητή στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Δημητρίου Πόλεως Ρόδου να προσέρχονται από 27 Απριλίου έως και τις 11 Μαϊου 2017, στα γραφεία της Δ/νσης στο Δημοτικό Κατάστημα Πεταλούδων 1ος όροφος – Λεωφόρος Ελευθερίας 51 Κρεμαστή, για να καταθέσουν αιτήσεις με τα εξής δικαιολογητικά:

α)Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. (με την έκδοση της άδειας)

β)Βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ

γ)Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης(έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους, για εισοδήματα του/ης ενδιαφερομένου/ης.

δ)Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9 τρέχοντος έτους) με όλες τις μεταβολές.

ε)Αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα και με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (www.gsis.gr), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα ισχύοντα, κατά το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.

στ)Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

ζ)Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων & Βεβαίωση Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη (N.3874/2010)

η)Βεβαίωση Έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής (με

    την έκδοση της άδειας)

θ)Πιστοποιητικό Υγείας (Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012) (με την έκδοση της άδειας)

ι) Τοπογραφικό Διάγραμμα Αγροτεμαχίου (για την Τριμελή Επιτροπή) (με την

    έκδοση της άδειας)

ια) Δημοτική Ενημερότητα

Για πληροφορίες τηλ.: 2241361621, 2241361669, 2241361634.

 Ο Αντιδήμαρχος

 

Γεώργιος ΠΟΚΚΙΑΣ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ