Τοπικές Ειδήσεις

Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Ρόδου σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας

Mετά το, από 1 Σεπτεμβρίου 2020 και με αριθμό πρωτ. 2084, έγγραφο της
Προέδρου του Αρείου Πάγου, σε συνδυασμό με τις Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο
και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών που επίσης αναφέρονται
εκεί, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Ι) Η συζήτηση των πολιτικών υποθέσεων, τόσο στο τρέχον δικαστικό έτος
(στο χρονικό διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου και στις δικάσιμους που έχουν
προσδιορισθεί με την από 14-5-2020 πράξη μας) όσο και στο επόμενο δικαστικό
έτος (2020-2021, στις δικασίμους που προσδιορίστηκαν και θα προσδιορισθούν
στο μέλλον , βάσει όσων ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Ρόδου), θα διεξάγεται με τους ακόλουθους ειδικότερους κανόνες :
i) Τουλάχιστον την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν που έχει οριστεί
για την συνεδρίαση του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, θα
καταρτίζεται (με επιμέλεια του δικαστή που θα διεξάγει την διαδικασία της
προεκφώνησης , σύμφωνα με όσα αναφέρονται ακολούθως) έκθεμα των
προς εκφώνηση υποθέσεων , που θα περιλαμβάνει μεν όσες υποθέσεις έχουν
προσδιορισθεί προς εκδίκαση σε έκαστη δικάσιμο και περιλαμβάνονται -κατά την
σειρά κατάθεσης των αντίστοιχων δικογράφων – στο σχετικό πινάκιο, αλλά με
διαφορετική σειρά αναγραφής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ακολούθως) οι
οποίες θα είναι χωρισμένες (κατά αντικείμενο και αριθμό διαδίκων) σε χρονικές
ζώνες προεκφώνησης, που θα απέχουν μεταξύ τους (ανάλογα και με τον
αριθμό των προς εκδίκαση υποθέσεων, το αντικείμενο αυτών και των αριθμό των
διαδίκων) κατά την κρίση του ως άνω (αρμόδιου για την σύνταξη του εκθέματος)
δικαστή .
Το σχετικό έγγραφο (με επιμέλεια του γραμματέα του αντίστοιχου τμήματος του
Πρωτοδικείου Ρόδου) την ίδια ημέρα θα επικολλάται στην είσοδο του δικαστικού
μεγάρου Ρόδου και θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον
Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου .
Σελίδα 2 από 5
ii) Έκαστη συνεδρίαση του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα
αρχίζει στις 09.30 π.μ. της ημέρας που έχει ήδη οριστεί ή θα οριστεί στο μέλλον
αρμοδίως, με την εξαίρεση της συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου την 7η Σεπτεμβρίου 2020 η οποία θα αρχίσει στις 11.00, προκειμένου όλοι
οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να προετοιμασθούν κατάλληλα για τους
παρόντες κανόνες διεξαγωγής της συζήτησης .
iii) Στην αρχή της συνεδρίασης, θα διεξάγεται προεκφώνηση των υποθέσεων
(από το έκθεμα που έχει καταρτισθεί και γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με τα
ανωτέρω οριζόμενα) από τον αρχαιότερο των δικαστών του Μονομελούς
Πρωτοδικείου που υπηρετούν στην συγκεκριμένη δικάσιμο κατά το πρόγραμμα
υπηρεσιών ή από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών που έχει κληρωθεί να δικάσει
υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων ή από τον δικαστή που έχει ορισθεί κατά το
πρόγραμμα υπηρεσιών να δικάσει υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς
Πρωτοδικείου με έγγραφη διαδικασία σε αυτοτελή έκτακτη δικάσιμο ή τέλος
μόνο από τον Πρόεδρο του τμήματος του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που
συνεδριάζει την εκάστοτε δικάσιμο, επίσης κατά το πρόγραμμα υπηρεσιών .
Κατά την διάρκεια της προεκφώνησης θα γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή
πρακτικών μόνο στις υποθέσεις που πρόκειται να αναβληθεί- ματαιωθεί η
συζήτηση ή να διακοπεί- καταργηθεί η σχετική δίκη από κάθε νόμιμη αιτία και η
σχετική καταγραφή απαιτείται από τους ισχύοντες δικονομικούς κανόνες .
Εφόσον αυτό είναι εφικτό, ενόψει τυχόν συνεδριάσεων και άλλου δικαστικού
σχηματισμού του Πρωτοδικείου Ρόδου (ιδίως της ποινικής διαδικασίας) στον ίδιο
τόπο και χρόνο, η διαδικασία προεκφώνησης θα διεξάγεται στο κεντρικό
ακροατήριο του Πρωτοδικείου Ρόδου, τμηματικά, με την έννοια ότι οι σχετικές
υποθέσεις θα εκφωνούνται ανά ομάδες, σύμφωνα με τις χρονικές ζώνες που θα
ορίζονται στο έκθεμα .
Σημειώνεται ότι για αυτό τον λόγο έχει ήδη λάβει χώρα τροποποίηση του
κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ρόδου προκειμένου να
αποφευχθεί, κατά το μέτρο του δυνατού, αφ΄ενός μεν η ταυτόχρονη συνεδρίαση
περισσότερων δικαστηρίων , ποινικών ή και πολιτικών, αφ΄ετέρου δε η διόγκωση
του πινακίου των πολιτικών δικαστηρίων με υποθέσεις όπου η προφορική
συζήτηση είναι τυπική και συνίσταται αποκλειστικά στην δήλωση παράστασης
των διαδίκων και επομένως δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος τα πρόσωπα
που σχετίζονται με αυτές τις υποθέσεις να αναμένουν άσκοπα την εκδίκαση τους
μαζί με άλλα πρόσωπα που εύλογα αναμένουν την προφορική συζήτηση των
υποθέσεων τους . Οι σχετικές μεταβολές στις ημέρες και στον τρόπο
συνεδριάσεων των δικαστικών σχηματισμών του Πρωτοδικείου Ρόδου , ήδη
ενσωματώνονται στο πρόγραμμα υπηρεσιών (πχ ήδη έχουν εισαχθεί αυτοτελείς
δικάσιμοι για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου με έγγραφη
διαδικασία π.χ. εφέσεις-ανακοπές) και θα ολοκληρωθούν σταδιακά στους
επόμενους μήνες προκειμένου η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει όσο πιο
ομαλά γίνεται .
iv) Ενόψει των προαναφερθέντων και προς αποφυγή συνωστισμού εντός του
δικαστικού μεγάρου αλλά και μπροστά από αυτό, θα επιτρέπεται η είσοδος στο
δικαστικό μέγαρο, δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης και όχι
νωρίτερα, μόνο των πληρεξουσίων δικηγόρων που σχετίζονται με τις προς
εκδίκαση υποθέσεις της αντίστοιχης ημέρας . Ακολούθως στο ακροατήριο του
Σελίδα 3 από 5
εκάστοτε δικαστηρίου (όπου προεκφωνούνται οι προς εκδίκαση υποθέσεις κατά
τα προαναφερθέντα) θα μπορούν να εισέρχονται (ανά ομάδες σύμφωνα με τις
χρονικές ζώνες που ορίζονται στο αντίστοιχο έκθεμα) μόνο οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι των υποθέσεων που επίκειται η προεκφώνηση, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα. Η είσοδος στο δικαστικό μέγαρο και κατ΄ επέκταση στο
εκάστοτε ακροατήριο άλλων προσώπων, ακόμα και σχετιζόμενων με τις προς
εκδίκαση υποθέσεις (διαδίκων, μαρτύρων κλπ. ) είναι περιττή στο στάδιο της
προεκφώνησης και για αυτό τον λόγο δεν θα επιτρέπεται .
Η τήρηση των προαναφερθέντων είναι καθοριστική για την προφύλαξη της
υγείας όλων και για αυτό τον λόγο παρακαλούμε να συμμορφωθείτε εκούσια
στις σχετικές υποχρεώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη παρέμβασης
αστυνομικών οργάνων, οι οποίοι σίγουρα έχουν σοβαρότερες εργασίες για να
ασχοληθούν .
v) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της προεκφώνησης και διαχωρισθούν από τις
υπόλοιπες (προς αναβολή, ματαίωση, διακοπή , παραίτηση και εν γένει
κατάργηση δίκης) οι προς συζήτηση υποθέσεις, το ανωτέρω αναφερόμενο
έκθεμα κάθε συνεδρίασης συμπληρώνεται (με επιμέλεια του δικαστή που
διεξήγαγε την διαδικασία της προεκφώνησης, υπό την εποπτεία του Προέδρου
Πρωτοδικών του οικείου τμήματος άλλως του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου
Ρόδου) ως προς τον τόπο – ώρα συζήτησης και (ειδικά ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, στις υποθέσεις με προφορική διαδικασία,
πλην ασφαλιστικών μέτρων) το όνομα του αρμόδιου δικαστή για κάθε
επιμέρους υπόθεση . Με ανάλογο τρόπο, σε υποθέσεις κάθε διαδικασίας που
δικάζονται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών του οικείου τμήματος θα καθορίζει τον αρμόδιο προς εκδίκαση
έκαστης υπόθεσης εισηγητή δικαστή, το όνομα του οποίου επίσης θα
συμπληρώνεται στο οικείο έκθεμα . Ο τόπος και η ώρα συζήτησης θα ορίζεται
(σε συνάρτηση με τις -ανά πάσα στιγμή- διαθέσιμες αίθουσες συνεδριάσεων) σε
χρονικές ζώνες εκδίκασης (ανά ομάδες υποθέσεων χωρισμένες κατά αντικείμενο
και αριθμό διαδίκων) που θα απέχουν μεταξύ τους (ανάλογα και με τον αριθμό
των προς συζήτηση υποθέσεων, το αντικείμενο αυτών και των αριθμό των
διαδίκων) τουλάχιστον 20 λεπτά και θα προσδιορίζονται στο σχετικό έκθεμα .
Διευκρινίζεται ότι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, μπορεί να
γίνεται παράλληλα (δηλαδή στην ίδια χρονική ζώνη εκδίκασης αλλά προφανώς σε
διαφορετικά ακροατήρια) συζήτηση περισσότερων υποθέσεων, ενώπιον
περισσότερων αρμόδιων δικαστών που επίσης θα ορίζονται με τον τρόπο που
ορίζεται ακολούθως .
Το έκθεμα έκαστη συνεδρίασης συμπληρωμένο με τα ως άνω στοιχεία, (το
συντομότερο δυνατό μετά την ως άνω συμπλήρωση του) εκ νέου (επίσης με
επιμέλεια του γραμματέα του αντίστοιχου τμήματος του Πρωτοδικείου Ρόδου) θα
επικολλάται στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου Ρόδου και θα αποστέλλεται
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου .
vi) Κατά την (σύμφωνα με τους κανόνες που προαναφέρονται) εκφώνηση και
εκδίκαση των υποθέσεων κάθε διαδικασίας, ενώπιον του Μονομελούς ή του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, μπορούν να εισέλθουν εντός του οικείου
ακροατηρίου (ανά ομάδες και σύμφωνα με τις χρονικές ζώνες εκδίκασης που
Σελίδα 4 από 5
ορίζονται στο αντίστοιχο έκθεμα) μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των
υποθέσεων που επίκειται η εκδίκαση τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Ωστόσο ο δικαστής του οικείου Μονομελούς και ο πρόεδρος του αντίστοιχου
Πολυμελούς Πρωτοδικείου μπορούν κατά την κρίση τους να επιτρέψουν την
είσοδο σε μικρότερο αριθμό δικηγόρων και ειδικότερα σε αυτούς των υποθέσεων
που η εκδίκαση τους επίκειται άμεσα, όταν διαπιστώνουν ότι μέσα στο
ακροατήριο παραβρίσκεται αριθμός προσώπων δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση
με το χώρο όπου συνεδριάζει το αντίστοιχο δικαστήριο .
Οι διάδικοι μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν μέσα στον χώρο του
ακροατηρίου μόνο κατά την διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης που τους αφορά
και οφείλουν να αποχωρήσουν άμεσα μετά το πέρας συζήτησης της υπόθεσης
τους .
Μάρτυρες εξετάζονται κατά την διακριτική ευχέρεια του δικαστή του Μονομελούς
ή Προέδρου του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και κατ΄ επέκταση μπορούν να
εισέλθουν και να παραμείνουν μέσα στον χώρο του ακροατηρίου μόνο κατά την
διάρκεια εξέτασης τους και οφείλουν να αποχωρήσουν άμεσα μετά το πέρας
αυτής . Ωστόσο για την αποφυγή άσκοπου συνωστισμού, η εξέταση μαρτύρων
θα περιορισθεί στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις που κατά την κρίση του
δικαστηρίου υπάρχουν θέματα που δεν μπορεί να αποδειχθούν/ πιθανολογηθούν
με κανένα άλλο τρόπο . Για αυτό τον λόγο παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι των διαδίκων να είναι φειδωλοί στην επίκληση του συγκεκριμένου
αποδεικτικού μέσου και να το αντικαθιστούν με άλλα (έγγραφα, ένορκες
βεβαιώσεις κλπ.) . Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
να δηλώνουν κατά την διαδικασία προεκφώνησης αν έχουν πρόθεση να
εξετάσουν μάρτυρα σε έκαστη υπόθεση, προκειμένου να υπολογιστεί ο
απαιτούμενος χρόνος για την εκδίκαση της, η οποία θα προταχθεί σε περίπτωση
απουσίας μαρτύρων .
vii) Aιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που αφορούν συναινετική
προσημείωση (εγγραφή, μεταρρύθμιση, εξάλειψη) θα προσδιορίζονται (από τον
πρόεδρο υπηρεσίας της ημερομηνίας κατάθεσης) για την πλησιέστερη της
ημέρας κατάθεσης- Δευτέρα ή Πέμπτη , οπότε και θα συζητούνται ενώπιον του
Πρόεδρου Υπηρεσίας .
viii) Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν άλλες περιπτώσεις,
προσδιορίζονται (από τον πρόεδρο υπηρεσίας της ημέρας κατάθεσης τους) για
συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ενώ ειδικά τα
αιτήματα για χορήγηση ή ανάκληση προσωρινής διαταγής που τυχόν
περιλαμβάνονται σε αυτές, προσδιορίζονται (επίσης από τον πρόεδρο
υπηρεσίας της ημέρας κατάθεσης τους) για την πλησιέστερη της ημέρας
κατάθεσης Τρίτη ή Παρασκευή (εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
όπου από την φύση της υπόθεσης επιβάλεται ακόμα συντομότερος
προσδιορισμός) οπότε συζητούνται ενώπιον του Πρόεδρου Υπηρεσίας .
ΙΙ) Η συζήτηση των ποινικών υποθέσεων, τόσο στο τρέχον δικαστικό έτος
(στο χρονικό διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου και στις δικάσιμους που έχουν
προσδιορισθεί με την από 14-5-2020 πράξη μας) όσο και στο επόμενο δικαστικό
έτος (2020-2021, στις δικασίμους που προσδιορίστηκαν και θα προσδιορισθούν
Σελίδα 5 από 5
στο μέλλον , βάσει όσων ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Ρόδου), θα διεξάγεται σύμφωνα με τους ως άνω κανόνες,
προσαρμοσμένους όμως στις ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας κατά την
κρίση του δικαστή του μονομελούς ή Προέδρου του πολυμελούς ποινικού
δικαστηρίου , ενδέχεται όμως να εκδοθεί μελλοντικά ανακοίνωση μας που θα
ρυθμίζει (ειδικότερα και με συνολικό τρόπο) το συγκεκριμένο θέμα .
Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω αναφερόμενοι κανόνες διαδικασίας ισχύουν
αυτούσιοι ως προς την είσοδο και παραμονή στην αίθουσα συνεδρίασης
ποινικού δικαστηρίου, όλων των προσώπων που σχετίζονται με τις υποθέσεις
που έχουν προσδιορισθεί προς εκδίκαση .
ΙΙΙ) Στις περιπτώσεις που (κατ΄ εφαρμογή όσων ορίζονται στην παρούσα
ανακοίνωση) επιτρέπεται η είσοδος (πολίτη ή και πληρεξούσιου δικηγόρου) στο
δικαστικό μέγαρο Ρόδου, συνίσταται στα εν λόγω πρόσωπα κατά την
παραμονή τους, τόσο εντός του εκάστοτε γραφείου ή αίθουσας
συνεδριάσεων όσο και στους λοιπούς χώρους του δικαστικού μεγάρου : α) να
φορούν μάσκες προσώπου, β) να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας με τους
γραμματείς και τους δικαστές αλλά και μεταξύ τους, τουλάχιστον 1,5 μέτρο , γ)
να χρησιμοποιούν αυστηρώς προσωπικούς στυλογράφους, δ) να μην
παραμένουν στους χώρους της Υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της
απασχόλησής τους σε αυτήν και τέλος ε) να αποχωρούν το συντομότερο
δυνατό προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος σε άλλους ενδιαφερομένους την ώρα
που έχει ορισθεί .
IV) Όπου αυτό είναι εφικτό, η διεκπεραίωση των ενεργειών που σχετίζονται με τις
ανωτέρω αναφερόμενες διαδικαστικές πράξεις, θα γίνεται εξ αποστάσεως με τη
χρήση τεχνολογικών μέσων (ενδεικτικά, fax, e-mail) χωρίς την αυτοπρόσωπη
προσέλευση του/της ενδιαφερόμενου ή του/ της πληρεξούσιου δικηγόρου .
Για οποιαδήποτε σχετικό ζήτημα, παρακαλείστε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά
πριν από οποιαδήποτε ενέργεια σας με τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου
στον τηλεφωνικό αριθμό 2241027726 / 2241031144.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ρόδου
Φίλιππος ΤΣΙΩΤΑΣ
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου