Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.900.000 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%).
Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολ. 765.040,23 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (προϋπολ. 767.132,46 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/3/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Π.Δ.Ε. Φορέας Χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το υπουργείο Εσωτερικών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ