Τοπικές Ειδήσεις

Πολίτες ανησυχούν για τις κοπές δέντρων στην ροδιακή έπαυλη

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Δήμο Ρόδου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

———- . ———-

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

 

Στις 16/06/2020 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την υπ’ αριθμ. 153/2020 ομόφωνη απόφαση εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κοπή, στο χώρο της Ροδιακής Έπαυλης έξι (6) συνολικά δέντρων. Συγκεκριμένα ενός (1) πεύκου, ενός (1) κυπαρισσιού, ενός (1)  κοραλλόδεντρου, δύο (2) φίκων και μίας (1) ραμυθιάς, με την αιτιολογία ότι “α) Κάποια δέντρα βρίσκονται πολύ κοντά στο κτίριο της Ροδιακής Έπαυλης και οι ρίζες τους έχουν εισέλθει μέσα σ’ αυτό, μέσω των σωληνώσεων των αποχετεύσεων αλλά και στη θεμελίωση των τοίχων του, δημιουργώντας σοβαρά στατικά προβλήματα και β) Οι ρίζες των δέντρων που βρίσκονται κοντά στη σκάλα που οδηγεί στο κάτω επίπεδο του περιβάλλοντα χώρου λόγω των πιέσεων που ασκούσαν στον παρακείμενο τοίχο αντιστήριξης οδήγησαν στην πτώση του”.

Όμως ούτε με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ούτε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσδιορίζεται η ακριβής θέση των δέντρων αυτών ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ταυτοποίησή τους με αποτέλεσμα να υπάρχει αμφιβολία ως προς τα ποια δέντρα τελικά θα κοπούν καθώς και έντονη ανησυχία και προβληματισμός για την αναγκαιότητα κοπής τους.

Σημειώνεται επίσης ότι:

  1. με την ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/80837/5125/2-12-1986 – ΦΕΚ 40/Δ/30-1-1987 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Ροδιακή Έπαυλη έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο κτίριο. Σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. β αυτής επιτρέπονται εργασίες, για τις οποίες απαιτείται έγκριση της αρμόδιας για την περιοχή Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) – Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για “εξωτερικές επεμβάσεις διαμορφώσεις μικρής σημασίας στον περιβάλλοντα χώρο για λόγους αισθητικούς – λειτουργικούς εφόσον δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα τους” και
  2. με το ΠΔ 26-01-1987 (ΦΕΚ 161/Δ/03-03-1987) η Ροδιακή ‘Έπαυλη βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού της πόλεως της Ρόδου (περιοχή Νεοχωρίου) και σύμφωνα με την παρ. 7 “κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και γενικά κάθε εργασία που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να προσαρμόζεται με το περιβάλλον. Οι σχετικές μελέτες εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου”.

Επειδή κατά το Σύνταγμα, άρθρο 24, “Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας”

Ειδικότερα δε η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και κατ’ επέκταση το δικαίωμα στην περιβαλλοντική ενημέρωση, στην περιβαλλοντική δράση και συμμετοχή ερείδονται στη συνδυαστική εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης με άλλες συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 5, 5Α, 10 κτλ) αλλά και με διάφορους άλλους νόμους όπως ο Ν. 3422/2005, με τον οποίο κυρώθηκε και ισχύει στην Ελλάδα η Σύμβαση του Άρχους για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και την Οδηγία 4/2003 (EE L 41/26/14.2.2003) για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Με την ανωτέρω Σύμβαση αναγνωρίζεται ότι “κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει σε περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία του, καθώς και το καθήκον, τόσο μεμονωμένα, όσο και σε συνεργασία με άλλους, να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για να ωφελούνται οι παρούσες και μέλλουσες γενεές … ότι, προκειμένου να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και να εκπληρώσουν αυτό το καθήκον, οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις πληροφορίες, να δικαιούνται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και αναγνωρίζοντας, επ’ αυτού, ότι οι πολίτες ενδέχεται να χρειάζονται συνδρομή για να ασκήσουν τα δικαιώματα τους… ότι το κοινό χρειάζεται να έχει γνώση των διαδικασιών συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, να διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές και να γνωρίζει πως να τις χρησιμοποιεί, Αναγνωρίζοντας περαιτέρω τη σπουδαιότητα των αντιστοίχων ρόλων τους οποίους μπορούν να διαδραματίσουν οι μεμονωμένοι πολίτες, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και ο ιδιωτικός τομέας στην προστασία του περιβάλλοντος… Κάθε Μέρος εξασφαλίζει ότι οι δημόσιες αρχές, ανταποκρινόμενες σε αίτημα για περιβαλλοντικές πληροφορίες, διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στο κοινό, …. , συμπεριλαμβανομένων …  αντιγράφων των πραγματικών εγγράφων που περιέχουν ή περιλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές α) Χωρίς να πρέπει να δηλωθεί η ύπαρξη συμφέροντος…”.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξαντληθούν οι εναλλακτικές λύσεις αποτροπής της κοπής των δέντρων, αφού ως γνωστόν υπάρχουν άλλοι τρόποι περιορισμού του ριζικού συστήματος αυτών, το οποίο φέρεται ότι δημιουργεί τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμό 44/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προβλήματα και στη συνέχεια αν δεν υπάρχει λύση να προχωρήσει η κοπή των δέντρων.

Επειδή είμαστε περιβαλλοντολογικά συνειδητοποιημένοι κάτοικοι της Ρόδου, μεταξύ των υπογραφόντων την παρούσα είναι και γεωπόνοι, και επομένως για την αποφυγή παρεξηγήσεων και πρόκλησης αναστάτωσης και ανησυχίας στην τοπική κοινωνία, έχοντας εύλογο ενδιαφέρον

ΖΗΤΑΜΕ

  1. Να μας προσδιορίσετε, με χορήγηση τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, επακριβώς τη θέση των δέντρων που πρόκειται, σύμφωνα με την απόφασή σας, να κοπούν ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα τους.
  2. Να μας χορηγήσετε αντίγραφο της μελέτης, έκθεσης αυτοψίας, τεχνικής έκθεσης ή όποιου άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η κοπή των συγκεκριμένων δέντρων είναι η μόνη δυνατή και τεχνικά εφικτή λύση για την αποκατάσταση του κτιρίου και του τοίχου αντιστήριξης καθώς και ότι αναζητήθηκε εναλλακτική λύση και δεν βρέθηκε.
  3. Έγγραφο της ΔΕΥΑΡ που να βεβαιώνει την εισχώρηση ριζών στις σωληνώσεις των αποχετεύσεων και την επικινδυνότητα από την κατάσταση αυτή.
  4. Να μην κοπεί κανένα δέντρο αν πρώτα δεν χορηγηθούν τα αιτούμενα από εμάς έγγραφα και πληροφορίες.

Ρόδος 23/06/2020

Με εκτίμηση,

Οι αιτούντες

Ακολουθούν υπογραφές και ονοματεπώνυμα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ν. ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΙΡΙΣ ΜΑΥΡΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΣ

ERIK BRUNS

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ

 

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου