Σειρά συσκέψεων για την διευθέτηση του θέματος της εισφοράς σε γη ή χρήμα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί της Ρόδου, προκάλεσε η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία καθίσταται σαφές ότι ο Δήμος Ρόδου αναρμοδίως ανέλαβε πρωτοβουλίες σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο για την είσπραξη οφειλών ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» την Κυριακή, από σαφέστατες διατάξεις Προεδρικών Διαταγμάτων αλλά και του Καλλικράτη, προκύπτει ότι  η αρμοδιότητα για τον υπολογισμό και την επιβολή της εισφοράς, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αφού κινήσει τις διαδικασίες, εν συνεχεία οφείλει να καταβάλει τα εισπραχθέντα στον δικαιούχο Δήμο.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο γεγονός δημιουργεί σαφέστατη ακυρότητα σχετικών διοικητικών πράξεων του Δήμου Ρόδου, που εκδόθηκαν μέχρι τώρα.
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, έχει ήδη ετοιμάσει σχετικό έγγραφο για την τακτοποίηση οφειλόμενης εισφοράς γης σε χρήμα σε ξενοδοχειακή μονάδα της Νότιας Ρόδου, ενώ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη με φορείς από τον Δήμο Ρόδου για την οριστική διευθέτηση των θεμάτων που έχουν ανακύψει.
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Δ. Σαλαμαστράκης, χθες είχε συνεργασία για το ίδιο ζήτημα με παράγοντες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ρόδου, ενώ θεωρεί ότι η αρμοδιότητα υπάγεται στη δημοτική αρχή εμμένοντας εξάλλου και σε σχετική γνωμοδότησή του, που απεστάλη αρμοδίως τον Φεβρουάριο του 2015.
Στην πολυσέλιδη γνωμοδότησή του ο κ. Σαλαμαστράκης, υποστηρίζει ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την αποδοχή αιτήσεων ξενοδόχων για την μετατροπή σε χρηματικό ποσό της υποχρέωσης παραχώρησης έκτασης, η δε Υπηρεσία Δόμησης μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, χωρίς να απαιτείται και ο άμεσος καθορισμός του χρηματικού ποσού, καθόσον δεν προβλέπται κάτι τέτοιο από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Τονίζει επίσης ότι δεν προβλέπεται από το Π.Δ. ότι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου καθορίζεται και το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλει στο Δήμο ο ενδιαφερόμενος, αντίθετα μάλιστα προβλέπεται ότι ο καθορισμός του ποσού αυτού θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων περί απαλλοτρίωσης, που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είναι δυνατόν ο επενδυτής να αναμένει μέχρι τον καθορισμό για να του χορηγηθεί η άδεια δόμησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενόψει και του ότι πρέπει να διευκολύνεται ο επενδυτής, ο οποίος μάλιστα υποχρεούται και στην παραπάνω παραχώρηση αλλά και του ό,τι δικαιούται να καταβάλει το χρηματικό ποσό που θα προσδιοριστεί σε δόσεις μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής λειτουργία της τουριστικής μονάδας, ήτοι πολύ περισσότερα από τρία χρόνια από την έκδοση της άδειας δόμησης.
Θεωρεί ακόμη ότι ο Δήμος εξασφαλίζεται για την είσπραξη χρηματικού ποσού που θα προσδιοριστεί τελικά καθόσον σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αρνείται να καταβάλει αυτό τότε η άδεια δόμησης καθίσταται παράνομη και η Υπηρεσία Δόμησης δικαιούται να ανακαλέσει αυτήν.
Προσθέτει ακόμη ότι μετά την υποβολή της αίτησης για μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης έκτασης σε χρηματικό ποσό ο Δήμος μπορεί αμέσως να κινήσει τη διαδικασία για τον καθορισμό της τιμής μονάδας με βάση τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων.
Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων, ο κ. Σαλαμαστράκης επισημαίνει τα εξής:
«Το χρηματικό ποσό που θα καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος καθοριζόταν μέχρι τις 31-12-2010 με απόφαση του Νομάρχη, ενώ από τις 1-1-2011 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου, με βάση τις διατάξεις περί απαλλοτριώσεων όσον αφορά τη σχετική διαδικασία.
Έτσι κατά κατά άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002, το τελευταίο εδάφιο αυτής με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3193/2003 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4070/2012».
Aφού κάνει αναλυτική μνεία στις διατάξεις των συγκεκριμένων νόμων ο κ. Σαλαμαστράκης τονίζει και τα εξής:
«Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραπάνω Π.Δ. προκύπτει ότι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στο Δήμο, αντί της παραχωρούμενης έκτασης, είναι ίσο με το ποσό που θα καταβαλλόταν αν αυτή η έκταση απαλλοτριωνόταν, η αξία δε αυτής θα προσδιοριστεί με βάση την αξία που είχε η έκταση κατά την ημέρα λήψης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι κατά το χρόνο συζήτησης της σχετικής αίτησης στο Δικαστήριο (Εφ.Κρήτης 470/2005). Έτσι για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη η αξία παρακείμενων και ομοειδών ακινήτων, που προσδιορίζεται κυρίως και όχι αποκλειστικώς από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, εφόσον φυσικά είναι πάνω από την αντικειμενική αξία, αλλά και η πρόσοδος του ακινήτου, λαμβανομένου υπόψη και του προορισμού που θα είχε το τμήμα του ακινήτου που θα παραχωρείτο. Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας της έκτασης που θα παραχωρείτο μετά την απόφαση για τη μετατροπή, όπως π.χ. λόγω ανέγερσης των τουριστικών εγκαταστάσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ