Σήμερα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου για την «έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Ρόδου, Αρ. Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 562/2017 και 707/2017».
Στην έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία παρουσιάζει σήμερα η «δ» και στην οποία περιέχονται πολύ ενδιαφέρονται στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα, γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρόδου στο έτος 2016.
Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις αναλύσεις, η οικονομική πορεία του Δήμου Ρόδου της χρήσεως 2016, κρίνεται ικανοποιητική, χρήζουσα όμως περαιτέρω βελτιωτικών μέτρων.
Να σημειωθεί ότι εμπεριέχονται στην έκθεση και οι οφειλές του ΔΗΦΟΔΩ γι αυτό και προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο περίπου κατά 1,3 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά μεγέθη έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Από το επόμενο έτος, που οι εισπράξεις του ΔΗΦΟΔΩ δεν θα περιέχονται ως πρόβλεψη, ο Δήμος Ρόδου θα έχει θετικό ισοζύγιο.
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία, ολοκληρώνεται η τέταρτη δημοτική διαχειριστική χρήση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου εφαρμόζοντας ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ.315/1999), επιτρέποντας στο Δήμο να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τη σωστή πορεία των οικονομικών στοιχείων του. Ταυτόχρονα η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εγγυάται τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση.
Ακολούθως παρατίθενται ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2016.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 80.190.795,14.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι λογαριασμοί των έκτακτων αποτελεσμάτων («έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έσοδα προηγούμενων χρήσεων») ποσού ευρώ 8.917.646,58 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 89.108.441,72.
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2016, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθέσιμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 111.101.844,03.

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:


2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 67.563.763,07 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 3,02%.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 10.267.860,86 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 0,54% , τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 7.134,96 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 188,53% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.046.094,60 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 13.25%.Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 89.108.441,72 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 90.438.608,15 αποτελεί το έλλειμμα πρό φόρων της χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 1.330.166,43. Το καθαρό αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσης 2016 μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ευρώ 353.687,88 ανέρχεται σε ευρώ 1.683.854,31.
Κατά συνέπεια το σωρρευμένο υπόλοιπο εις νέο (έλλειμμα) ανέρχεται στο ποσό των 9.088.681,11 ευρώ.
Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2016, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 80.373.591,81.
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2016 ευρώ 88.719.021,28 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 22.382.822,75 ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 111.101.844,03 μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2016 ευρώ 80.373.591,81 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2016 που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 30.728.252,22.
Από την μελέτη των δεικτών διαπιστώνεται η μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για την λειτουργία του, από την κρατική επιχορήγηση.
Οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρχονται σε 53,69% επί των εσόδων. Ο δείκτης αυτός επιβάλλεται να μειωθεί δεδομένου ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου.
ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία (ενσώματες, ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα εγκαταστάσεως) ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 639.677.297,00 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 197.030.316,58 , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 442.646.980,42.

ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 38.779.504,68 και η αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.886.805,52.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 92.030.595,21 και αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από δανειοδοτήσεις) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 8.230.484,49.
Σημειώνουμε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 11.117.290,01.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ