Με απόφαση που ανήρτησε χθες στην Διαύγεια ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, απορρίφθηκε σιωπηρώς η ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρείας «Ηχος και Φως ΑΕ» κατά της με αρίθμ,. 520/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.
Ο συντονιστής επισημαίνει ότι δεν απεφάνθη επί της προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της, με έννομη συνέπεια να θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Επί της αποφάσεώς του, η εταιρεία δύναται να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152.
Ανάλογη προσφυγή έχει ασκήσει και ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά του Δήμου Ρόδου και κατά της ίδιας ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την συγκεκριμένη απόφαση ακυρώνεται -μεταξύ δεκαεπτά εν συνόλω ρυθμισμένων οφειλών- η ρύθμιση στην οποία υπήχθησαν οφειλές της έναντι του Δήμου και εξυπηρετούντο ομαλώς έως τώρα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ