Στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στην Παλιά Πόλη», προχωρά η δημοτική αρχή της Ρόδου.
Το έργο προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά την εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα για την άρση επικινδυνότητας κτηρίων ή τμημάτων τους που εγκυμονούν κίνδυνο αποκόλλησης και πτώσης στους κοινόχρηστους χώρους της Μεσαιωνικής πόλης.
Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2018, με πίστωση 74.400,00 ευρώ με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .
Με την υπ’ αριθμ. 76/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσής του με ανάθεση μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.
Το έργο αφορά επείγουσες επεμβάσεις για την άρση ετοιμορροπίας, κτισμάτων ή τμημάτων τους, που βρίσκονται πάνω ή πλησίον κοινοχρήστων χώρων για την ασφάλεια διερχομένων. Περιλαμβάνονται οι εργασίες για την υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του κτηρίου και των στοιχείων του, την αποξήλωση ετοιμόρροπων τμημάτων, την απομάκρυνση επικινδύνων στοιχείων και γενικά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ώστε να καθίσταται το κτήριο και ο περιβάλλον κοινόχρηστος χώρος ασφαλής για τη διέλευση των διερχομένων.
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Αναδείχθηκε ο μειοδότης για τη Ροδιακή Επαυλη
Με την υπ’ αριθμό 184/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική εταιρεία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ» με μέση έκπτωση 60,00%
Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με έγγραφό της κάλεσε την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 22.1 έως 22.3 της Διακήρυξης η οποία με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/26771/4-5-2018 έγγραφο της υπέβαλλε σε σφραγισμένο φάκελο με τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ