Την Τρίτη 15/1/19 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της Χαρούλας Γιασι-ράνη ,Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-νησης με τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Πατσάη,τον Πρόεδρο Νίκο Διμέλη και τα μέλη της Δη-μοτικής Κοινότητα Αρχαγγέλου , κους Δ. Κόζα, Φ. Χρήστου και Τσ. Λαμπριανό για θέ-ματα που αφορούν την Δημοτική κοινότητα Αρχαγγέλου .

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η παρουσίαση του έργου που ολοκλήρωσε η Περιφέ-ρεια Νότιου Αιγαίου, ‘’Μονοπάτια Αρχαγγέλου-Alter Eco Hiking paths’’, που αφορά την χαρτογράφιση επτά μονοπατιών στην περιοχή Αρχαγγέλου,με περιγραφή όλων των ση-μαντικών σημείων φυσικού,ιστορικού,πολισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέρο-ντος,την δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηέφωνα και τάμπλετ σε τέσσερις γλώσσες και ο τρόπος συμμετοχής της Δημοτικής κοινότητας στην καιφαλαιοποίησης του έργου προς όφελος πολιτών και επαγγελματιών.

Ειδικότερα συζητήθηκε η προστασία και ανάδειξη του σπηλαίου Κούμελο που βρίσκεται στον Αρχάγγελο και αποτελεί ένα από τα Μονοπάτια Αρχαγγέλου,παρουσία των αρχαι-ολόγων της Σπηλαιολογικής και Παλαιοανθρωπολογικής υπηρεσίας του Υπουρ-γείου Πολιτισμού Ρένας Πουπάκη και Γιώργου Βάλβη, μετά από πρόσκληση και από κοινού αυτοψία της κας Γιασιράνη.

Στη συνέχεια αναλύθηκε το παγιωμένο ζήτημα της ανάδειξης και αξιοποίησης του Κάστρου Αρχαγγέλου ,στο οποίο όλοι δεμεύτηκαν να ενώσουν δυνάμεις προ-κειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.

Άλλο θέμα υψηλού ενδιαφέροντος που συζητήθηκε είναι το θέμα της συντήρησης των σχολικών μονάδων.Η κα Γιασιράνη παρέδωσε στον Αντιδήμαρχο Γιώργο Πα-τσάη και τον Πρόεδρο Νίκο Διμέλη την νέα πρόσκληση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τους όρους και προ’υ’ποθέσεις που υπέγραψε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Γιώρ-γος Χατζημάρκος και αφορά την ένταξη σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα για την επισκευή και συντήρηση τους.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή δέσμευση, οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν στον μέγιστο βαθμό για να αντιμετωπιστούν τα ζωτικά θέματα που ταλα-νίζουν τον Αρχάγγελο για δεκαετίες .

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ