Τοπικές Ειδήσεις

11 επιφυλάξεις από τους Ορκωτούς Λογιστές στον ισολογισμό χρήσεως του έτους 2019 του Δήμου Ρόδου

Eνώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου προς έγκριση θα έλθει τις προσεχείς ημέρες ο ισολογισμός της χρήσεως του έτους 2019 του Δήμου Ρόδου.
Στην έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων που συνοδεύει τον ισολογισμό αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής με επιφύλαξη από Ορκωτό Λογιστή της εταιρείας «JPA Audit»:

1) Στη παρούσα χρήση, υπόλοιπα έργων συνολικής αξίας € 28.463.019,81 που παρέμεναν ακίνητα από τις προηγούμενες χρήσεις, μεταφέρθηκαν από το λογαριασμό “Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση” στο λογαριασμό “Κτίρια & τεχνικά έργα” και λογίστηκαν οι αποσβέσεις που αναλογούν στην παρούσα χρήση. Σημειώνουμε ότι η αναπόσβεστη αξία των παγίων αυτών, θα έπρεπε επίσης να είχε μειωθεί και με τις αναλογούσες, σε προηγούμενες χρήσεις, αποσβέσεις ήτοι από το χρόνο ολοκλήρωσής τους. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να υπολογιστεί η επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια.
2) Οι διενεργηθείσες, στην παρούσα χρήση, αποσβέσεις επί των Ενσωμάτων Ακινητοποιήσεων, είναι αυξημένες κατά ποσό € 2.068.543,41 , με συνέπεια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα: α)η αναπόσβεστη αξία των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων και β)τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια.
3) Για το λογαριασμό του ενεργητικού Γ-ΙΙ- “Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων”, στον οποίο περιλαμβάνεται η αξία των έργων υπό εκτέλεση, συνολικού ποσού € 16.800.294,67 όπως επίσης και για δείγμα περατωθέντων έργων, συνολικής αξίας € 14.018.532,95 , ζητήσαμε, αλλά δεν λάβαμε σχετική έγγραφη επιβεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου καθώς επίσης και τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των περατωμένων έργων. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τα εν λόγω κονδύλια.
4) Στο λογαριασμό του ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 “Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης” , περιλαμβάνονται και συμμετοχές του Δήμου :α)σε τρείς (3) ανώνυμες εταιρείες, συνολικής αξίας κτήσεως € 172.617,47 ,αποτιμημένες στην τρέχουσα αξία τους, κατά την προηγούμενη χρήση, (31.12.2018), λόγω μη προσκόμισης των ισολογισμών 31.12.2019 και β)σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις που τελούν σε καθεστώς εκκαθάρισης., αξίας κτήσεως € 8.232.174,19, για τις οποίες έχει σχηματιστεί, μέχρι την 31.12.2019, ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια που θα προκύψει από την αποτίμηση των συμμετοχών της περίπτωσης (α) καθώς και την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από την τελική έκβαση των εκκαθαρίσεων των συμμετοχών της περίπτωσης (β) ,στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της κλειόμενης, των προηγούμενων χρήσεων και στα ίδια κεφάλαια. 5)Στο λογαριασμό του ενεργητικού Δ-ΙΙ-1. “Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών”, περιλαμβάνονται και ποσά, συνολικού ύψους € 56.502.129,87 που προέρχονται από τις προηγούμενες χρήσεις. Για τις απαιτήσεις αυτές, η σχηματισθείσα , μέχρι την 31.12.2019, πρόβλεψη για ενδεχόμενη μη είσπραξή τους, ποσού € 23.151.928,74 , κρίνεται από τον έλεγχό μας επαρκής.
Σημειώνουμε ότι: α)υφίσταται διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των ανείσπρακτων απαιτήσεων του διπλογραφικού και απλογραφικού συστήματος, κατά ποσό € 2.493.926,56 (λιγότερα στον απολογισμό) και β)μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθούν κατόπιν αποστολής επιστολών σε δείγμα οφειλετών καθώς επίσης και με εναλλακτικές διαδικασίες, απαιτήσεις , συνολικού ποσού € 21.906.372,52. Για τους ανωτέρω λόγους (α) και (β) διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα του κονδυλίου του λογαριασμού “Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών”. Επιπρόσθετα ,ο έλεγχός μας διαπίστωσε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων για το σύνολο των εσόδων του έτους 2019 και ειδικότερα στις κατηγορίες “Τέλη κοινόχρηστων χώρων”, “Τέλη παρεπιδημούντων” και “Τέλη ακαθαρίστων εσόδων”. Η λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων απαιτεί την έγκαιρη και ορθή βεβαίωση και ταχεία είσπραξή τους.
6)Δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθούν , μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου, υπόλοιπα καταθέσεων όψεως , συνολικού ποσού € 703.984,57 , λόγω έλλειψης extrait αλλά και μη γνωστοποίησης των λογαριασμών αυτών στις απαντητικές επιστολές των τραπεζών. Οι λογαριασμοί αυτοί αφορούσαν κυρίως επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τους προαναφερόμενους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως.
7)Δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιωθούν είτε με απευθείας επικοινωνία (αποστολή επιστολών) είτε με εναλλακτικές διαδικασίες, υπόλοιπα υποχρεώσεων σε προμηθευτές , συνολικού ύψους € 578.000,00 περίπου. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των υποχρεώσεων αυτών.
8)Στους λογαριασμούς των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνονται και υπόλοιπα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρός το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, συνολικού ποσού € 595.967,03 και 469.450,82 αντίστοιχα, για τα οποία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη προσαυξήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί. Σημειώνεται ότι η σημαντική μεταβολή του λογαριασμού “Ασφαλιστικοί Οργανισμοί” , σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αφορά στη λογιστικοποίηση σε βάρος των αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσης, υποχρεώσεων των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων ΑΔΕΚΤ και ΑΔΕΚΑΜ , προς το ΙΚΑ (μετά από καταλογισμό προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων), οι οποίες εντάχθηκαν σε ρύθμιση , συνολικού ποσού € 6.077.500,08.
9)Η εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου, γίνεται βάσει κυρίως των δεδομένων του απλογραφικού συστήματος, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα που αναλογούν σε κάθε χρήση, και κατά συνέπεια να μην εφαρμόζεται πάντοτε η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. “Έξοδα προηγούμενων χρήσεων”, ποσού € 19.409.045,95 και “Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 9.800.731,93 έχουν βαρύνει και ωφελήσει αντίστοιχα τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το ποσό των εξόδων και εσόδων που θα βαρύνουν και θα ωφελήσουν αντίστοιχα τα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης.
10)Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν είχαμε λάβει απαντήσεις από όλους τους συνεργαζόμενους , με το Δήμο, νομικούς συμβούλους κατόπιν επιστολής που απεστάλη από την οικονομική υπηρεσία, με συνέπεια να μην είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης , για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις καθώς και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του Δήμου και τα τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επ’ αυτών.
11)Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, από τη σύστασή του μέχρι και την ελεγχόμενη χρήση, με συνέπεια να υπάρχει πιθανότητα επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι ανέλεγκτες χρήσεις θα ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου