Με απόφαση, που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ρόδου, έγινε δεκτή η αγωγή που άσκησε εις βάρος μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, γνωστή ετερόρρυθμη εταιρεία του νησιού και απορρίφθηκε ως προς δύο εναγόμενους κατοίκους Λίνδου και Ρόδου.
Το δικαστήριο με την απόφασή του υποχρεώνει την πρώτη εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 468.072,64 ευρώ και καταδικάζει την πρώτη εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των 10.500 ευρώ.
Ζητήθηκε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο καθένας το συνολικό ποσό των 468.072,64 ευρώ ποσό το οποίο αντιπροσώπευε την αξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας που πωλήθηκαν και το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα ανεξόφλητο.
Η ενάγουσα από το έτος 2006 δραστηριοποιείτο στο χώρο της εκμετάλλευσης εστιατορίων, καφέ μπαρ, μπαρ και νυκτερινών κέντρων διασκέδασης και ειδικότερα εκμεταλλευόταν στη πόλη της Ρόδου κεντρική καφετέρια – εστιατόριο.
Για την λειτουργία της επιχείρησης είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας καταστήματος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ροδίων.
Τον Αύγουστο του έτους 2010 και ύστερα από πολυήμερες συζητήσεις με τον δεύτερο και τρίτο των εναγομένων μελλοντικούς εταίρους στην υπό σύσταση εταιρεία τους, αποφάσισαν την μεταβίβαση της επιχείρησης στην υπό σύσταση εταιρεία και για το σκοπό αυτό υπεγράφη το με ημερομηνία 16 Αυγούστου 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης αδείας λειτουργίας καταστήματος και των πάγιων στοιχείων αυτού.
Με το συμφωνητικό αυτό μεταβιβάσθηκαν στην υπό σύσταση πρώτη εναγόμενη εταιρεία η άδεια λειτουργίας καταστήματος και τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης ως σύνολο.
Ταυτόχρονα η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί σε από κοινού με την εκμισθώτρια εταιρεία σε οριστική λύση της από 24-2-2005 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου.
Η επιχείρηση, ως ενιαίο σύνολο, παραδόθηκε στην υπό σύσταση εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
Το τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε στο ποσό των 840.000 ευρώ.
Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι τραπεζικές επιταγές, έκδοσης του δεύτερου εναγομένου οι οποίες θα αφορούσαν τις δόσεις που συμφωνήθηκαν, είναι δίγραμμες μη δυνάμενες να οπισθογραφηθούν και μεταβιβαστούν περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα από την εταιρεία.
Η εξόφληση των επιταγών δεν φέρεται να προχώρησε σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα και ο ενάγων τονίζει ότι για την μεταβίβαση της επιχείρησης εκδόθηκε στο όνομα της πρώτης εναγόμενης δελτίο αποστολής – τιμολόγιο συνολικού ποσού 457.102,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσό το οποίο αντιπροσώπευε την αξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας που πωλήθηκαν και το οποίο ποσό παραμένει μέχρι σήμερα ανεξόφλητο.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, ως προς το δεύτερο και τρίτο των εναγομένων, να γίνει δεκτή, ως προς την πρώτη εναγομένη, ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 468.072,64 ευρώ. Νόμιμοι τόκοι δεν επιδικάζονται, ελλείψει σχετικού αιτήματος.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Καραγεώργης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ