Την έντονη αντίδραση του ΕΒΕΔ προκάλεσε η επιβολή προστίμων σε επιχειρηματίες της Πάτμου για «αυθαίρετη εκμετάλλευση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας του Δημοσίου», με καθαίρεση περγόλων.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Γ. Πάππου απέστειλε προς την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, την ακόλουθη επιστολή:
Από τον Σύλλογο Επιτηδευματιών Πάτμου «Η Ανάπτυξη», μας κοινοποιήθηκε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου έχει αποστείλει σε καταστήματα της Πάτμου που περιήλθαν στην δικαιοδοσία της μετά από απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου-Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π) πρόστιμα για Αυθαίρετη εκμετάλλευση κοινόχρηστου χώρου και αιγιαλού και παραλίας του Δημοσίου με καθαίρεση των περγόλων.
Οι ενέργειες αυτές έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στα εμπλεκόμενα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στην Πάτμο και μάλιστα σε μία περίοδο κρίσιμη καθώς έχει ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος.
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που έχει προκύψει και προτείνει:
Α- Προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων της Πάτμου λόγω διαφορετικών μισθωμάτων από περιοχή σε περιοχή θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2971/2001 να εφαρμοστούν από την διοίκηση οι δυο ουσιαστικοί περιορισμοί δηλαδή ο ορισμός της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης και το αντάλλαγμα.
Το αντάλλαγμα για την χρήση του χώρου καθορίζεται από την διοικητική αρχή και όχι κατόπιν συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο. Θα πρέπει λοιπόν για τον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος να ληφθούν υπόψη από τη Διοίκηση συγκριτικά οικονομικά στοιχεία που διαθέτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής καθώς και ο οικείος Δήμος, ώστε η απόφαση να είναι εναρμονισμένη και επαρκώς αιτιολογημένη. Επίσης το αντάλλαγμα χρήσης που θα καθορίζεται δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετο, αλλά να ανταποκρίνεται στη μισθωτική αξία των χερσαίων χώρων της περιοχής και να τελεί σε λογική συνάρτηση με το αντάλλαγμα χρήσης της προηγούμενης περιόδου λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση ή μείωση του τιμάριθμου, τις επιτρεπόμενες αυξήσεις και την πρόβλεψη αναπροσαρμογής του. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ύψος του ανταλλάγματος που καταβάλλουν γειτονικές επιχειρήσεις, όπως αυτό είναι σύγχρονα αναπροσαρμοσμένο.
Επειδή στην Πάτμο υπάρχουν τρείς φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης στο παραλιακό μέτωπο θα πρέπει το Δημοτικό ταμείο Πάτμου, η Διεύθυνση Δημόσιας περιουσίας Αιγαίου και ο Δήμος Πάτμου για τα καταστήματα που βρίσκονται σε περιοχή ελέγχου τους να ακολουθούν τους παραπάνω περιγραφόμενους κανόνες για τον καθορισμό του ανταλλάγματος ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.
Β- Όσον αφορά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις για Αυθαίρετη εκμετάλλευση κοινόχρηστου χώρου και αιγιαλού και παραλίας του Δημοσίου με καθαίρεση των περγόλων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη της διοίκησης τα ακόλουθα.
Επειδή στην Πάτμο, με την παλαιότερη νομοθεσία, ο Δήμος με ειδική επιτροπή όριζε τον χώρο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου σε ετήσια βάση προκειμένου να μπορεί το κατάστημα να τοποθετήσει τραπέζια και καθίσματα για τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους με το ανάλογο μίσθωμα και ενίσχυση των εσόδων. Μέσα από αυτή την διαδικασία και ειδικότερα με τον εορτασμό των 900 ετών της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου εγκαταστάθηκαν με ευθύνη και έξοδα του ΥΠΕΧΩΔΕ ξύλινες πέργολες με σκοπό την ομοιομορφία και το νησιώτικο χρώμα.
Επειδή η ανατροπή αδικαιολόγητα συγκεκριμένης συμπεριφοράς της διοικήσεως, η οποία ακολουθήθηκε επί μακρόν δημιούργησε στους επιχειρηματίες της Πάτμου σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση, ότι μη μεταβαλλόμενων των πραγματικών δεδομένων, η διοίκηση θα συνεχίσει να αποφασίζει κατά τον ίδιο τρόπο.
Επειδή η διοίκηση, κατά το μέτρο που της επιτρέπεται να αποφασίσει κατά διακριτική ευχέρεια, θα πρέπει να σταθμίσει και αξιολογήσει τυχόν νέα δεδομένα, πρέπει να λάβει υπ’ όψιν (και) τα άξια προστασίας έννομα συμφέροντα των διοικούμενων.
Προς τούτο αναγκαίο ερμηνευτικό εργαλείο, απότοκο της αρχής του κράτους δικαίου και χαρακτηριστικά και της χρηστής διοίκησης, είναι η αρχή της αναλογικότητας ,η οποία επιτάσσει την ύπαρξη εύλογης σχέσης μεταξύ της διοικητικής ενέργειας και του επιδιωκομένου νόμιμου σκοπού. Ότι δηλ. το λαμβανόμενο διοικητικό μέτρο είναι μεν κατάλληλο και αναγκαίο για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, ταυτοχρόνως όμως πρέπει να συνεπάγεται τα λιγότερα δυνατόν μειονεκτήματα, να είναι το λιγότερο επαχθές προς τον διοικούμενο.
Εν όψει λοιπόν των ανωτέρω, όσων αφορά τα πρόστιμα για «Αυθαίρετη εκμετάλλευση κοινόχρηστου χώρου και αιγιαλού και παραλίας του Δημοσίου» με καθαίρεση των περγόλων που επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις θα πρέπει και σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Συντάγματος που προστατεύει την ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας και αποβλέπει μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ελεύθερης οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν αυτές να εργάζονται κερδοσκοπικά στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς, η διοίκηση για χρονικό διάστημα δύο ετών από σήμερα κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου με βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για την στατική επάρκεια των υφισταμένων κατασκευών να μην εκδοθούν άλλως να μην εκτελεσθούν τα εκδοθέντα πρωτόκολλα κατεδάφισης έως της εκδόσεως σχετικής άδειας ή νομιμοποίησής τους. Μετά την πάροδο της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας για την καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή δεν νομιμοποιήθηκαν για τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα στις επιχειρήσεις α) να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει , β) να αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται, γ) να αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων , δ) να αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α* 24), όπως ισχύει.
Με βάση τα εκτεθέντα και δεδομένου του κοινωνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε στις επιχειρήσεις και στις οικογένειες τους θέτοντας θέμα επιβίωσης των επιχειρήσεων ως οικονομικών μονάδων, παρακαλούμε όπως βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση ώστε οι επαγγελματίες της Πάτμου να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον τόπο τους.
Με εκτίμηση
Γιάννης Πάππου
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Ένα σχόλιο στο Επιβολή προστίμων σε επιχειρηματίες για «αυθαίρετη εκμετάλλευση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας»

 1. Avatar Ο/Η Εμμανουήλ Ολυμπίτης λέει:

  Θα μπορούσε βεβαίως να ανάγει κανείς το συγκεκριμένο θέμα σε
  ακολουθούμενη πολιτική κτλ. Αυτό κατ’ αρχήν θα μπορούσε να έχει βάση, εάν
  μάλιστα η συγκεκριμένη πρακτική επιβλήθηκε άνωθεν με συγκεκριμένες οδηγίες προς
  την υπηρεσία, αποσκοπώντας σε συγκεκριμένο εισπρακτικό σκοπό.

  Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, θα έπρεπε μια τέτοια άκαιρη
  επιλογή, κατά την άποψή μου, λόγω κρίσης βέβαια, τακτική να είναι έστω γενικευμένη,
  συμπεριλαμβάνοντας όλους κι όχι κάποιους από τους παρανομούντες (υπάρχουν
  περιπτώσεις ολόκληρων καταστημάτων και κατοικιών εντός αιγιαλού στην Κάλυμνο που
  όμως, νομίζω, και μένει να αποδειχτεί, ότι εξαιρούνται του όποιου ελέγχου,
  γιατί άραγε;), όπως επίσης θα έπρεπε το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας
  Δωδεκανήσου να είναι εξαιρετικά προσεκτικό στις κινήσεις του, για να μην
  γίνονται υπερβάσεις εκ μέρους του ώστε να επιβάλλονται πρόστιμα σε κάποιους ως καταπατητές
  δημοσίου χώρου, χωρίς πιθανόν να είναι.

  Στην Κάλυμνο υπάρχει μια παρόμοια αναταραχή και πέρσι είχε
  επισκεφτεί το νησί κλιμάκιο συγκεκριμένων υπαλλήλων της εν λόγω υπηρεσίας, με
  καθόλου καλές συμπεριφορές κατ’ αρχήν απέναντι στους επαγγελματίες που μάλιστα
  σε πολλές περιπτώσεις οι τελευταίοι φαίνεται ότι έχουν στην ουσία δίκιο! Κι
  έχουν δίκιο, είτε επειδή η επιτροπή καθορισμού αιγιαλού χαρακτήρισε άλλοτε καθ’
  υπέρβαση παραλιακούς χώρους ως ζώνη αιγιαλού ή παραλίας, παρά την κείμενη
  νομοθεσία, είτε επειδή η ανωτέρω υπηρεσία, η γνωστή μας ως «Κτηματική» με πολλές
  περγαμηνές και καταδίκες, υπαλλήλων της άλλοτε, «αποφασίζει και διατάζει» περί του
  αν βρίσκονται κάποιες περιοχές στον αιγιαλό ή παραλία και καλώς ίσως πράττει,
  αν βέβαια για τις συγκεκριμένες περιοχές δεν εκκρεμούσαν αιτήματα καθορισμού
  από ενδιαφερόμενους που ξοδεύτηκαν, προκειμένου το δημόσιο να καθορίσει την δική
  του ιδιοκτησία, αφού έτσι προβλέπει ο νόμος, αντί να προωθεί σε τέτοιες
  περιπτώσεις τα αιτήματα των ενδιαφερομένων, για να ξεκαθαριστεί το τοπίο του τί
  είναι πράγματι εντός αιγιαλού και τί όχι. Δεν είναι καθόλου λίγες οι
  περιπτώσεις, ίσως μάλιστα ο κανόνας, που κυριολεκτικά στέλνει τα αιτήματα των
  ενδιαφερομένων στο διηνεκές, δήθεν και αφηρημένα, επειδή το τοπογραφικό
  διάγραμμα δεν είναι σύμφωνο προς τις προδιαγραφές του νόμου (χωρίς να
  εξειδικεύεται κατά ποιά διάταξη συγκεκριμένα) ή επειδή θα έπρεπε να «διέλθει» το
  διάγραμμα από την θεώρηση του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου (τί σχέση μπορεί να
  έχει αυτό με τα εκτός Ρόδου νησιά, το αφήνω στην κρίση σας).

  Άρα η συγκεκριμένη υπηρεσία φαίνεται να δημιουργεί η ίδια προβλήματα,
  αυτό που συμβαίνει κυριολεκτικά είναι το «δουλειά να μην γίνεται και να μην
  προωθείται», κατά την άποψή μου, γι’ αυτό θα έπρεπε να ελεγχθεί άμεσα και αυστηρά
  τόσο υπηρεσιακά ή από την Δικαιοσύνη, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει εν
  τέλει προς όφελος του δημοσίου το οποίο αντιπροσωπεύει, αλλά και του πολίτη που
  υποφέρει από την πρακτική αυτή. Προσωπικά είμαι διατεθειμένος να καταθέσω
  υπεύθυνα την εμπειρία μου με την
  υπηρεσία αυτή ως τοπογράφος μηχανικός, μήπως και βελτιωθεί κάποτε η κατάσταση!

  Στους βαλλόμενους επιχειρηματίες συστήνω να συνεργαστούν έγκαιρα
  με έμπειρους δικηγόρους και μηχανικούς, γιατί τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε πολλές
  περιπτώσεις υιοθετούνται με μεγάλη ευκολία, χωρίς η υπηρεσία να εξετάζει το ενδεχόμενο
  ή προφανές δίκιο του πολίτη.

  Μανόλης Ολυμπίτης
  Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  ΚΑΛΥΜΝΟΣ
  Τηλ. 2243050500

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ