Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 33.118,84 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 22-5-2011 επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου σε έναν Βέλγο, που εστράφη κατά Ροδίτη πολιτικού μηχανικού.
Ο ενάγων ιδιοκτήτης δύο όμορων ακινήτων στη Διμυλιά έχοντας πρόθεση να ανεγείρει οικοδομή, κατήρτισε άτυπη σύμβαση έργου με τον εναγόμενο πολιτικό μηχανικό, με την οποία του ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης και διεκπεραίωσης του φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας επί του προαναφερθέντος οικοπέδου αντί συμφωνηθείσας αμοιβής 20.851,75 ευρώ, την οποία αμοιβή και του προκατέβαλε.
Ακολούθως ο ενάγων προκατέβαλε επιπλέον το ποσό των 14.577,84 ευρώ για τη μηχανολογική μελέτη της οικοδομής καθώς και το ποσό των 9.200 ευρώ για την ενεργειακή μελέτη αυτής, καθώς η υποβολή της στις πολεοδομικές υπηρεσίες κατέστη υποχρεωτική για τους φακέλους που υποβάλλονται από 1/1/2010 όταν και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
Συνολικά του προκατέβαλε το ποσό των 44.629,59 ευρώ.
Εν συνεχεία ο εναγόμενος κατέθεσε αίτηση χορήγησης οικοδομικής άδειας με την δήλωση ανάθεσης -ανάληψης και τα λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος στο αρμόδιο τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών της Πολεοδομίας Ρόδου το Νοέμβριο του 2010 και εν συνεχεία ο φάκελος υπεβλήθη στην αρμόδια επιτροπή πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού(ΕΠΑΕ), η οποία την 29-12-2010 ενέκρινε κατά το στάδιο αυτό την μελέτη του φακέλου όπως υποβλήθηκε.

Προέκυψε ότι κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο εκκρεμούσαν, ο στατικός, ο μηχανολογικός έλεγχος, η κατάθεση από τον εναγόμενο των αμοιβών και η τακτοποίηση των φορολογικών που προβλέπονται για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
Όπως αποδείχθηκε τον Μάρτιο του 2011 και ενώ ο ενάγων είχε προκαταβάλει το συνολικό ποσό των 44.629,59 ευρώ που απαιτείτο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ο εναγόμενος τον διαβεβαίωσε ότι εκκρεμούσε για την έκδοση της άδειας, μόνο η υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της πολεοδομίας, ο οποίος την περίοδο εκείνη απουσίαζε από την υπηρεσία.
Εν συνεχεία τον επόμενο μήνα, Απρίλιο του ίδιου έτους και ενώ ο ενάγων συνέχιζε να εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση και την έλλειψη ενημέρωσης του για την πορεία της διαδικασίας, ο εναγόμενος τον διαβεβαίωνε και πάλι ότι η έκδοση της άδειας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ήτοι αυτό του φοροτεχνικού ελέγχου της, χωρίς ωστόσο να του αναφέρει δικαιολογητικά γεγονότα της καθυστέρησης, όπως γεγονότα ανωτέρας βίας(πχ απεργίες), τυχόν υπαιτιότητα των αρμοδίων υπαλλήλων, τυχόν ελλείψεις που υπήρχαν και που έπρεπε να συμπληρωθούν ή τυχόν εκκρεμότητες που έπρεπε να διεκπεραιώσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.
Ακολούθως, τον Μάιο του 2011 και ενόψει της κατά τα ανωτέρω αδικαιολόγητης καθυστέρησης ο ενάγων απέστειλε στον πολιτικό μηχανικό, την από 19-5-2011 εξώδικη διαμαρτυρία του, με την οποία του επεσήμανε ότι συνεπεία δικής του υπαιτιότητας δεν είχε προχωρήσει στις διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, μολονότι κατ επανάληψη τον είχε οχλήσει προφορικά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας και τον καλούσε να προβεί στις διαδικασίες έκδοσης της τάσσοντας του προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της δήλωσης, η οποία ωστόσο παρήλθε άπρακτη και επιπλέον δεν απάντησε σε αυτή.
Εν συνεχεία όπως αποδείχθηκε ο ενάγων υπέβαλε στο TEE καταγγελία εναντίον του εναγομένου, κατά δε τη διαδικασία που διεξήχθη ο εναγόμενος δεν αιτιολόγησε την αιτία της καθυστέρησης ως προς την αποπεράτωση του έργου ούτε ανέδειξε την υπαιτιότητα τρίτου προσώπου συμπεριλαμβανομένου και του δικαιούχου της άδειας, την τυχόν ύπαρξη εκκρεμοτήτων που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, παρά δεσμεύτηκε να παραδώσει το έργο σε σύντομο χρόνο.
Ενόψει των ανωτέρω και αφού είχε παρέλθει διάστημα εννέα μηνών από την ανάθεση του έργου στον εναγόμενο-εργολάβο, διάστημα εντός του οποίου να σημειωθεί ότι η Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει την οικοδομική άδεια εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, ο ενάγων το Σεπτέμβριο του 2011 με εξώδικη διαμαρτυρία του, του δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη μεταξύ τους σύμβαση.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Αννα Μαρία Διακομιχάλη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ