Τοπικές Ειδήσεις

Δωρεάν δίωρα µαθήµατα στο Κολλέγιο Ρόδου από την Ακαδηµία Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Μεγάλο πλήθος παιδιών και γονέων επισκεύθηκε τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ρόδου στις 22, 23, 28 και 29 Σεπτεµβρίου µε αφορµή τα δωρεάν δίωρα µαθήµατα που προσέφερε η Ακαδηµία Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και το Κολλέγιο Ρόδου στους µαθητές και στις µαθήτριες του νησιού µας.
Τα παιδιά παρακολούθησαν κατανεµηµένα σε ηλικιακές οµάδες ένα εξαιρετικό, παιδαγωγικά ορθά δοµηµένο δίωρο µάθηµα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής. Συζήτησαν για συγκεκριµένα προβλήµατα, πρότειναν λύσεις, κατασκεύασαν κατάλληλες διατάξεις, τις προγραµµάτισαν, τις βελτίωσαν και παρουσίασαν το αποτέλεσµα στους γονείς τους. Οι γονείς µε υπερηφάνεια χειροκροτούσαν τα παιδιά για την προσπάθειά τους και αναχώρησαν εντυπωσιασµένοι από την άρτια κατάρτηση των εκπαιδευτών µας και την ολοκληρωµένη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι δε µαθητές εξέφραζαν µε χαµόγελα, γέλια και ικανοποίηση την επιθυµία τους να
συνεχίσουν να συµµετέχουν στα µαθήµατα της Ακαδηµίας Ροµποτικής του ΠανεπιστηµίουΜακεδονίας.
Για εµάς ήταν µια φυσιολογική και αναµενόµενη εξέλιξη
γιατί ο σωστός προγραµµατισµός, το ήρεµο, ευχάριστο και
τεχνολογικά αναβαθµισµένο περιβάλλον, η ποιότητα των
εκπαιδευτών µας και το άρτιο πρόγραµµα σπουδών
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
εγγυώνται τόσο την επίτευξη των µαθησιακών στόχων όσο και
την προσφορά στους µαθητές τη δυνατότητα να νιώθουν
δηµιουργικοί και άξιοι να συµβάλλουν στην επίλυση
προβληµάτων στο πλαίσιο µια οµάδας.
Η Εκπαιδευτική Ροµποτική, αφενός είναι µία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να εµπλακεί µε δράση στην κατανόηση µιας επιστήµης του παρόντος
και του µέλλοντος , αφετέρου µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης για την κατανόηση και κυρίως την εµπέδωση, βασικών εννοιών κυρίως των θετικών επιστηµών και άλλων γνωστικών αντικειµένων:
• Φυσική (µελέτη της κίνησης, της τριβής, της σχέσης των δυνάµεων, της µεταφοράς ενέργειας
κ.λ.π.)
• Μαθηµατικά (αναλογίες, µέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωµετρικών ιδιοτήτων,
κ.λ.π.)
• Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση µηχανικών λύσεων κ.λ.π.)
• Πληροφορική (Αλγοριθµική, Ανάλυση προβληµάτων, Σύνθεση λύσεων, Προγραµµατισµός
κ.λ.π)
Το πρόγραμμά μας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη επίτευξη των µαθησιακών στόχων και δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να νιώθουν δηµιουργικοί
και άξιοι.
Η εκπαιδευτική Ροµποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τοµέα και στο συναισθηµατικό τοµέα (αυτοεκτίµηση, αυτοπεποίθηση) και στον κοινωνικό τοµέα (κοινωνικοποίηση, αποµυθοποίηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος).
Επιπλέον, η ενασχόληση µε την εκπαιδευτική ροµποτική επιδρά σηµαντικά στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιµων δεξιοτήτων των παιδιών, όπως:
• οµαδική εργασία
• επίλυση προβληµάτων (ανάλυση, σχεδίαση,
υλοποίηση, δοκιµή και πειραµατισµός, αξιολόγηση)
• διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανοµή
έργου, παρουσίαση λύσης, κ.λ.π.)
• προγραµµατισµός
• δεξιότητες επικοινωνίας
• πολύτιµες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και
συνθετική σκέψη, δηµιουργικότητα, κριτική σκέψη
κ.λ.π.).
Με ποια κριτήρια πρέπει ένας γονιός να επιλέξει το πρόγραµµα εκπαιδευτικής ροµποτικής στο οποίο θα συµµετάσχει το παιδί του;

Τα βασικότερα κριτήρια προκύπτουν από τις ερωτήσεις που
εύλογα θα έχει ο γονιός.
• Πόσα χρόνια διαρκούν τα προγράµµατα σπουδών αν το παιδί ξεκινήσει από την Α Δηµοτικού ή µήπως είναι απλά ένα πρόγραµµα “απασχόλησης” παιδιών;
• Μήπως τα παιδιά από χρονιά σε χρονιά ασχολούνται µε τα ίδια αντικείµενα συνεχώς;
• Ταιριάζει το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαιδευτικής ροµποτικής στο παιδί µου;
• Πόσο υψηλού επιπέδου είναι η εκπαίδευση των µαθητών;
• Ποιος πιστοποιεί την ικανότητα των εκπαιδευτών που υλοποιούν αυτό το πρόγραµµα; Ποιος τους
ελέγχει;
• Πως ξέρω ότι έληξε µε επιτυχία κάποιος κύκλος µαθηµάτων του προγράµµατος;
Τα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά ακόµα, µπορούν να απαντηθούν µε σαφήνεια και επιχειρήµατα από τον µοναδικό φορέα που έχει στη χώρα µας ολοκληρωµένη και πολλαπλά αξιολογηµένη πρόταση σπουδών Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, την Ακαδηµία Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Ο λόγος αυτής της υπεροχής δεν βρίσκεται µόνο στο ότι τα προγράµµατα αυτά σχεδιάστηκαν από διεπιστηµονική οµάδα ενός Πανεπιστηµίου. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι προηγήθηκαν 18 χρόνια Πανεπιστηµιακής έρευνας, η δηµιουργία Ακαδηµίας Ροµποτικής και η πιλοτική εφαρµογή και
αξιολόγηση των προγραµµάτων από µεγάλο αριθµό µαθητών.
Γι’ αυτό µόνο η Ακαδηµία Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας παρέχει:
✓ 8ετή προγράµµατα σπουδών,
✓ Προετοιµασία για όλους τους διεθνείς διαγωνισµούς ροµποτικής (προαιρετικά),
✓ 190 διαφορετικά µοντέλα robots για κατασκευή και προγραµµατισµό,
✓ 670 µοναδικές δραστηριότητες σε 97 ξεχωριστές πίστες,
Η εκπαιδευτική Ρομποτική
επιδρά θετικά σε όλους
τους τομείς ανάπτυξης του
παιδιού. Ενισχύει την
αυτοεκτίμησή του παιδιού,
προωθεί την κοινωνικοποίησή του και αναπτύσσει τις
νοητικές του δεξιότητες.
✓ 224 2ωρα µαθήµατα µε ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς στόχους,
✓ Πιστοποιηµένα εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα,
✓ Πιστοποιηµένους εκπαιδευτές,
✓ Βεβαίωση σπουδών σε κάθε µαθητή, µετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου µαθηµάτων.
Λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα σπουδών της Ακαδηµίας Ροµποτικής του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας να βρείτε ακολουθώντας τον σύνδεσµο http://
robotics.uom.gr
Στη Ρόδο τα προγράµµατα της Ακαδηµίας Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας υλοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ρόδου
από Πιστοποιηµένους Εκπαιδευτές από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Για πληροφορίες-εγγραφές µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2241087747-9 ή να
αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση akadimia.robotikis@rodos-college.gr Η Ακαδηµία
Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας θα έρθει σε επαφή µαζί σας για έχετε µια συζήτηση
προσαρµοσµένη στις δικές σας ανάγκες.

Συντονιστής Πληροφορικής Κολλεγίου Ρόδου
Αθανάσιος Ψαράς-Χατζηγεωργίου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου