Ειδήσεις

«Κούρεμα – μαμούθ» των οφειλών δημοσίου υπαλλήλου στη Ρόδο

Σε «κούρεμα – μαμούθ» των οφειλών ενός κατοίκου της δημοτικής ενότητας Κρεμαστής προχώρησε την Παρασκευή με απόφασή του το Ειρηνοδικείο Ρόδου αποδεχόμενο την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, απαλείφοντας δανειακές υποχρεώσεις του ύψους 400.000 ευρώ!
Ο Ροδίτης,  ηλικίας  55   ετών, είναι έγγαμος και πατέρας μιας ανήλικης θυγατέρας, ηλικίας 5 ετών. Τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 1.471,85 ευρώ, από τις οποίες πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 225,03 ευρώ, το οποίο παρακρατείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Συνεπώς το μηνιαίο εισόδημα του ανέρχεται  σε 1.246,82 ευρώ.
Η σύζυγος του εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 708,76 ευρώ.  Οι δε οικογενειακές του δαπάνες ανέρχονται σε αυτές που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας που συντηρεί, λαμβανομένης μάλιστα υπόψη της ηλικίας του τέκνου του. Σημειώνεται ότι η σύζυγός του έχει κι αυτή οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, για τις οποίες και έχει ήδη γίνει ρύθμιση του νόμου 3869/2010.
Διαμένει σε κατοικία ιδιοκτησίας του κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, η οποία και αποτελεί την οικογενειακή του στέγη.
Εχει τις ακόλουθες οφειλές:
-Από σύμβαση στεγαστικού το συνολικό ποσό των 245.522,47 ευρώ.
-Από σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 38.820,87 ευρώ.
-Από σύμβαση στεγαστικού δανείου το συνολικό ποσό των 54.386,84 ευρώ.
-Από σύμβαση  δανείου το συνολικό ποσό των 16.731,47 ευρώ.
-Από πιστωτική κάρτα 5.986,16 ευρώ.
-Από σύμβαση ανοιχτού δανείου 26.746,73 ευρώ
-Από δανειακές συμβάσεις 13.573,32 ευρώ.
-Από πιστωτική κάρτα ποσό 14.455,88 ευρώ.
-Από καταναλωτικό δάνειο ποσό 26.223,46 ευρώ.
-Από πιστωτική κάρτα ποσό 4.121,71 ευρώ.
-Από καταναλωτικό δάνειο ποσό 40.007,71 ευρώ  και
-Από πιστωτική κάρτα ποσό 7.421,98 ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται στο ποσό των 493.998,6 ευρώ.
Όπως δέχτηκε το δικαστήριο ο οφειλέτης περιήλθε σε πραγματική, μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η οποία οφείλεται στην μείωση των μηνιαίων εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του, στο γεγονός ότι δεν εργάζεται πλέον σε δεύτερη εργασία  και στην αύξηση του κόστους διαβίωσης, λόγω της οικονομικής κρίσης, που πλήττει τη χώρα τα τελευταία έτη.
Εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων του, σε συνδυασμό και με την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση του κόστους ζωής και τα φοροεισπρακτικά και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα των τελευταίων ετών και την εν γένει γνωστή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία έτη, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη και της αύξησης των μηνιαίων δαπανών διαβίωσης της οικογένειάς του, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής και εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τις  πιστώτριες  τράπεζες, καθώς μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, η υπολειπόμενη ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, ενώ δεν αναμένεται βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, όπως έκρινε το δικαστήριο, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και η ρύθμιση των οφειλών του προς τις  πιστώτριες του.
Στην απόφαση τονίζεται ότι έχει ήδη γίνει ρύθμιση  στο πρόσωπο της συζύγου του για τις οφειλές προς την πρώτη πιστώτρια τράπεζα οι οποίες είχαν αναληφθεί από κοινού και μέχρι του ποσού  των 338.730,18 ευρώ.
Στα περιουσιακά στοιχεία του περιλαμβάνεται μία κατοικία, κατά το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ανεγερθείσα επί αγρού επιφάνειας 2.340 τ.μ., η οποία κατοικία έχει συνολική επιφάνεια 195,76 τ.μ..
Η αντικειμενική αξία της ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 88.796,74 ευρώ, η δε αντικειμενική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού του στα 44.398,37 ευρώ.
Το παραπάνω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του για την οποία υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης από την ρευστοποίηση, ζητώντας την υπαγωγή της στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 ρύθμιση. Επίσης  έχει στην κυριότητά του ένα  αυτοκίνητο, έτους πρώτης κυκλοφορίας   1976, χωρίς να είναι δυνατός ο καθορισμός της εμπορικής του αξίας, λόγω της μεγάλης παλαιότητάς του,  το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης, επειδή δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του.
Το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει τη ρύθμιση των χρεών του κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας  αναλογικά στις πιστώτριες τράπεζες από τα εισοδήματά του επί πενταετία, που θα αρχίσουν από τον επόμενο μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης.
Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, αυτό θα διαμορφώθηκε με βάση αφενός μεν το μηνιαίο εισόδημα του, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 1.246,82 ευρώ, αφετέρου η σύζυγος του αιτούντα,  όπως προεκτέθηκε, τυγχάνει ιδιωτική υπάλληλος, με μηνιαίες αποδοχές 708,76 ευρώ.
Έτσι, λαμβανομένων υπόψη των οικογενειακών του δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ατομικών βιοτικών αναγκών του, του τέκνου του και του γεγονότος ότι η οικογενειακή στέγη είναι ιδιόκτητη και δεν επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα ενοικίου, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, που πρέπει αυτός  να καταβάλει, δεδομένου και του  ύψους των χρεών του, ορίστηκε από το δικαστήριο σε 500,00 ευρώ το μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του προς τις  πιστώτριες τράπεζες.
Το δικαστήριο έκρινε ότι το ποσό αυτό βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες, ώστε να απομένει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, όπως απαιτεί ο νόμος και το οποίο θα καταβάλλει απευθείας στις τράπεζες  εντός των τριών πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα και επί πενταετία.
Ειδικότερα, για την πρώτη πιστώτρια  με συνολική οφειλή του 361.447,81 ευρώ υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 365  ευρώ  μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενη για κάθε σύμβαση.
Για την δεύτερη πιστώτρια τράπεζα με  οφειλή του αιτούντα  26.746,73 ευρώ πρέπει να καταβάλει το ποσό των 27 ευρώ μηνιαίως.
Για την τρίτη πιστώτρια τράπεζα με συνολική οφειλή του 13.573,32 ευρώ, πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 15 ευρώ μηνιαίως,  συμμέτρως διανεμόμενο για κάθε σύμβαση και τέλος για την πέμπτη πιστώτρια τράπεζα  με συνολική οφειλή του αιτούντα 92.230,76 ευρώ, ο αιτών πρέπει να καταβάλει το ποσό των 93 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο  για κάθε σύμβαση.
Οι ανωτέρω καταβολές πρέπει να γίνουν επί πενταετία ήτοι συνολικά πρέπει να καταβάλει (500 ευρώ x 60 μήνες) 30.000 ευρώ .
Επιπλέον, κρίθηκε ότι θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας του μεριδίου του στην κατοικία του, που κατά τα άνω αναφερόμενα ανέρχεται στο ποσό των 44.398,37 ευρώ και το 80% αυτής στο ποσό των 35.518,70 ευρώ, ποσό μικρότερο του υπολοίπου της οφειλής του.
Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου που υπολείπεται για τη λήξη των συμβάσεων στεγαστικού δανείου που σύναψε με την  πρώτη πιστώτρια, του ύψους της οφειλής του, της ηλικίας του και της οικονομικής του δυνατότητας ορίστηκε σε 15 έτη.
Έτσι η εξόφληση του παραπάνω ποσού των 35.518,70 ευρώ, θα γίνει σε 180 δόσεις των 198 ευρώ εκάστη.
Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως για τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις της πρώτης πιστώτριας, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η αποπληρωμή θα ξεκινήσει μετά την πάροδο πενταετίας  από την προς αυτήν κοινοποίηση της παρούσας, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να του παρασχεθεί περίοδος χάριτος ώστε να μην συμπέσουν οι καταβολές βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο δικηγόρος κ. Μανώλης Βλάχος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Don Kixotis    01.03.2015 17:48

    Ο φτωχομπινες ηθελε μεγαλεία?

Σχολιασμός άρθρου