Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) στην ΔΕΥΑ Ρόδου, για παράνομη διοχέτευση λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας Μαριτσών, σε παρακείμενο ρέμα καθώς και για παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προχώρησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Της αποφάσεως προηγήθηκε, μεταξύ άλλων, η από 24/6/2016 (Α.Π.476) έγγραφη καταγγελία της κας Αικατερίνης Λολάκη και η με Α.Π.οικ. 629/12-8-2016 έκθεση αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Δωδ/σου.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση:
“Σε αρκετά σημεία του παρακείμενου ρέματος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας Μαριτσών, του Δήμου Ρόδου, διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών αποβλήτων. Όπως αναφέρθηκε από τους καταγγέλλοντες – κατοίκους της περιοχής, από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, εξέρχονται διάτρητοι σωλήνες που καταλήγουν στο ρέμα για την τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί υπογείως.
Για να εξακριβωθούν τα παραπάνω και να διαπιστωθεί η σύννομη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων, ζητήθηκε να προσκομιστούν
-Η Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων συνοδευόμενη από την απόφαση έγκρισης αυτής σύμφωνα με τον Ν. 4014/19.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21.09.2011)
-Η Εγκεκριμένη μελέτη σχεδιασμού & εφαρμογής ή εγκεκριμένη μελέτη επαναχρησιμοποίησης λυμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/11 περί καθορισμού μέτρων όρων & διαδικασιών για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/13
-Τυχόν άλλες άδειες και μελέτες που διαθέτει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κλπ)
Στο απαντητικό της υπόμνημα η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ ως Διευθύνουσα υπηρεσία και ως κατ’ αρχήν αρμόδια για την λειτουργία και συντήρηση των ΕΕΛ σύμφωνα με τον Α.Π. 79481/3740/2013 (ΦΕΚ 143/Β’/28.01.2014) οργανισμό λειτουργίας της επιχείρησης αναφέρει τα εξής:
• Η ΕΕΛ Μαριτσών περιήλθε στην ευθύνη λειτουργίας της ΔΕΥΑΡ το 2012 κατόπιν συγχώνευσης των πρώην ΔΕΥΑ Ροδίων, Πεταλούδων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου & Αρχαγγέλου σε εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτη (Ν.3852/2010)
• Από την αναζήτηση σχεδίων ή μελετών κατασκευής της συγκεκριμένης ΕΕΛ, στην πρώην ΔΕΥΑ Πεταλούδων και Δήμο Ρόδου, δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί φάκελος κατασκευής της ΕΕΛ Μαριτσών.
• Από τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης της ΕΕΛ διαπιστώθηκε ότι: η Μονάδα είχε κατασκευαστεί την δεκαετία του 1990 (1994) από την εργοληπτική εταιρεία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με δυναμικότητα 2000 ισοδύναμους κατοίκους.
Η ΕΕΛ εξυπηρετεί το σύνολο του οικισμού και λειτουργεί με το σύστημα παρατεταμένου αερισμού με νιτροποίηση. Τα επεξεργασμένα λύματα, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής, διατίθενται υπεδάφια με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες σε πεδίο διάθεσης.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει κατασκευαστεί το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γινόταν από κατασκευής της στο παρακείμενο ρέμα. Η αφυδατωμένη ιλύς της ΕΕΛ Μαριτσών μεταφέρεται και διαχειρίζεται κοινά με την αντίστοιχη της ΕΕΛ Ρόδου.Η ΕΕΛ Μαριτσών δεν διαθέτει οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την αδειοδότηση της ή έγκριση από οιανδήποτε αδειοδοτούσα αρχή, καθόσον δεν είχαν εκδοθεί τέτοιες από την κατασκευή της, ούτε έχει άνευρεθεί φάκελος κατασκευής από τον Δήμο Ρόδου και την πρώην ΔΕΥΑ Πεταλούδων.
Τα ανωτέρω,δεν καλύπτουν την ευθύνη της ΔΕΥΑΡ για την σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία λειτουργία της υπόψη εγκατάστασης, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΡ συστάθηκε μετά την συγχώνευση των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης στο νησί της Ρόδου (ΦΕΚ 786/9-5-2011) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του Ν.3852/2010. Ως εκ τούτου όφειλε εκ των καθηκόντων της να προβεί στην παραλαβή, έλεγχο και λειτουργία των υπόψη εγκαταστάσεων προκειμένου αυτές να λειτουργούν όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Τα ανωτέρω γίνονται κατά παράβαση του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-12) και ειδικότερα του άρθρου 29 παρ.1, το οποίο ορίζει ότι: «απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων» και του άρθρου 14 σύμφωνα με το οποίο «η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίϋεται σε κίνδυνο η ανϋρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον» & της ΚΥΑ υπ’ οικ.5673/400 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως ισχύουν».
Στην ΔΕΥΑ Ρόδου επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ”.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ