Τοπικές Ειδήσεις

Eνσταση για την ακύρωση της εκλογής του Τσαμπίκου – Βάιου Καλοπήτα!!!

• Μια κάτοικος της Ιαλυσού διατείνεται ότι υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο στο πρόσωπό του • «Ωρολογιακή βόμβα» στα θεμέλια της παράταξης του δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Κολιάδη

Μετά την άσκηση αιτήσεως για την αναίρεση της απόφασης του 2ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκλογικών διαφορών) με την οποία απορρίφθηκαν η ένσταση του επικεφαλής της παράταξης «Με Δύναμη για τη Ρόδο» κ. Αντωνίου Καμπουράκη κατά του κύρους της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και υποψήφιοι στις εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Ρόδου, ένα νέο δικόγραφο, που είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί με δελτίο τύπου, έρχεται να προκαλέσει θόρυβο στην κοινή γνώμη.
Μια κάτοικος της Ιαλυσού, εκλογέας και υποψήφια στις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό «Με Δύναμη για τη Ρόδο» του κ. Αντώνη Καμπουράκη υπέβαλε δια του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, ένσταση για να αναγνωριστεί, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του κ. Τσαμπίκου – Βάιου Καλοπήτα το κώλυμα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο του άρθρου 10 του ν. 4804/21, να ακυρωθεί η εκλογή του ως δημοτικού συμβούλου Ρόδου με το συνδυασμό «ΕΝΑ – Ενωμένοι Αλλάζουμε – Μαζί για τη Ρόδο» και να μεταρρυθμιστεί η με αριθμό 22/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας).
Διατείνεται ειδικότερα ότι στο πρόσωπο του κ. Καλοπήτα συνέτρεχε κώλυμα ανακήρυξης ως υποψηφίου και πλέον ασυμβίβαστο για την κατοχή της θέσης του δημοτικού συμβούλου, λόγω παράβασης του άρθρου 10 του ν. 4804/2021.
Ειδικότερα
Στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021, όπως ισχύει, προβλέπονται, στο πλαίσιο οριοθέτησης των κωλυμάτων εκλογιμότητας και των ασυμβιβάστων για τον α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ακόλουθα:
«1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, πολίτες οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν.
2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων:
α) .., β) ..,γ) ..,δ).., ε)..,
στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ` είδος ή σωρευτικά, κατ` έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία».
Στο εν λόγω κώλυμα εμπίπτουν όσοι έχουν συνάψει σύμβαση της οποίας οι όροι από πλευράς υποχρεώσεων και των δύο μερών δεν έχουν εκπληρωθεί κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.
Η σχετική σύμβαση μπορεί να συνιστά, τόσο κώλυμα εκλογιμότητας, αν υπήρχε κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, όσο και ασυμβίβαστο, αν εξακολουθεί να υφίσταται και μετά ή υφίσταται μετά την εκλογή και κατά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, οπότε και επιφέρει, στην τελευταία αυτή περίπτωση, την έκπτωση του αιρετού από το αξίωμά του.
Η ενιστάμενη διατείνεται ότι ο κ. Καλοπήτας, από το έτος 2015, έχει συστήσει Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με την ονομασία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο «ERGON DEVELOPMENT» και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής με ποσοστό 50%. Ταυτόχρονα είναι και διαχειριστής της εταιρείας. Η εταιρεία του αυτή έχει ΑΦΜ 800678671, έδρα της την περιοχή Αφάντου Ρόδου, και είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 135703420000. Από την εταιρεία αυτή, ο αντίδικος μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια και αποχώρησε στις 14 Αυγούστου 2023, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, ακριβώς δηλαδή, λίγες ημέρες πριν κατέβει υποψήφιος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Ρόδου με το συνδυασμό «ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ για τη ΡΟΔΟ», με τον οποίο και εκλέχθηκε, κατά παράβαση του νόμου.
Με αυτή την κατασκευαστική εταιρεία, της οποίας ήταν μέχρι τον Αύγουστο του 2023, μέτοχος με 50% και διαχειριστής, ο Τσαμπίκος Βάιος Καλοπήτας, έχει αναλάβει την εκτέλεση πλήθους έργων στο Δήμο Ρόδου, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Ακόμη και εντός του έτους 2023, που ρητά απαγορεύεται, κατά τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη εταιρεία του, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου με το Δήμο Ρόδου, για την «Συντήρηση – Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου», συνολικής αξίας 124.747,27 ευρώ.
Πρόκειται, όπως διατείνεται, για έργο που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, καθώς δεν έχει διακοπεί ο συμβατικός δεσμός της εταιρείας με τον Δήμο Ρόδου, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής του Δήμου.
Υποστηρίζει παραπέρα ότι ο κ. Καλοπήτας, ήταν διαχειριστής και μέτοχος στην «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ», με ποσοστό 50%, μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2023, οπότε και τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ. Και με την ιδιότητά του αυτή ανελάμβανε την εκτέλεση έργων με τη συγκεκριμένη εταιρεία για το Δήμο Ρόδου, ακόμη και εντός του έτους 2023 (έτος εκλογών), εμπίπτοντας με αυτό τον τρόπο στο κώλυμα εκλογιμότητας και πλέον, στο ασυμβίβαστο, του άρθρου 10 του ν. 4804/2021.
Πέραν όμως αυτής της σύμβασης, πλήθος ακόμα έργων της συγκεκριμένης εταιρείας με το Δήμο Ρόδου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται, ειδικότερα, για τα εξής έργα:
-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ,
-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ,
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
Για όλα αυτά τα έργα που ο αντίδικος εκτέλεσε και εκτελεί στο Δήμο Ρόδου μέσω της εταιρείας στην οποία ήταν μέτοχος με ποσοστό 50% και διαχειριστής, δεν έχει διακοπεί ο συμβατικός δεσμός που τους συνδέει με το Δήμο.
Ως εκ τούτου, όπως ισχυρίζεται, εμπίπτει, ως υποψήφιος και πλέον ως εκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Ρόδου, στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 10 του ν. 4804/2021, έχοντας προφανές κώλυμα εκλογιμότητας, το οποίο πλέον υφίσταται ως ασυμβίβαστο.
Θυμίζουμε ότι ο πρώην δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης είχε εκδώσει την 14η Φεβρουαρίου 2024 το ακόλουθο δελτίο τύπου:
«Η Δικαιοσύνη έκρινε πρωτόδικα ότι υπήρξε λάθος σε 117 ψηφοδέλτια.
Αυτονόητη και επιβεβλημένη η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Με την απόφαση του Πρωτοδικείου σχετικά με την ένστασή μας, επί του αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών, ουσιαστικά δικαιώθηκαν οι καταγγελίες μας, περί παρατυπιών στην εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα αναγνωρίστηκε ότι 117 ψήφοι δεν προσμετρήθηκαν στο εκλογικό μας αποτέλεσμα, κάτι που το καθιστά απολύτως οριακό, με ποσοστό 42,915% (μόλις 48 ψήφους συν μία, από την αυτοδυναμία και την εκλογή μας από την πρώτη Κυριακή, επί συνόλου 55.705 εγκύρων ψηφοδελτίων) και σε κάθε περίπτωση αιτιολογεί νομικά, ηθικά και πολιτικά και επιβάλει την προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Επιπλέον, οφείλουμε να επισημάνουμε στις Ροδίτισσες και τους Ροδίτες, ότι σημερινός αντιδήμαρχος που έλαβε χιλιάδες ψήφους, είχε ασυμβίβαστο συμμετοχής του στις εκλογές, κάτι που πέραν των θεσμικών ζητημάτων, παίζει κομβικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος.
Με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, αλλά και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δικαίωση της ορθής αποτύπωσης, της ετυμηγορίας των συμπολιτών μας».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου