Eνώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σε ημερομηνία που θα οριστεί θα συζητηθεί το αίτημα της Κοινοπραξίας ΕΝΑCT AE – Στήριξις Τεχνική ΑΕ για την αντικατάσταση της τελευταίας και την ανάληψη αποκλειστικά του έργου της αποκομιδής των σκουπιδών από την πρώτη.

Η Κοινοπραξία υπέβαλε συγκεκριμένα την 24η Φεβρουαρίου 2020 αίτημα αντικατάστασης του μέλους της Στήριξις Τεχνική ΑΕ από την ΕΝΑCT AE και για τροποποίηση της από 7 Ιουνίου 2017 συμβάσεώς της για την αποκομιδή με τον Δήμο Ρόδου ως και την από 5 Ιουλίου 2020 πρώτη συμπληρωματική σύμβαση.
Ουσιαστικά δηλαδή αιτήθηκε την ανάληψη του συνόλου του έργου μόνο από την ΕΝΑCT AE.
Στην αίτησή τους η Κοινοπραξία και τα μέλη αυτής αναφέρουν τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/99330/23.11.2016 Διακήρυξη ο Δήμος σας προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας -Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου- για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος.
Με το από 16.5.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό, οι εταιρείες -ENACT ΑΕ- και -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- συστήσαμε κοινοπραξία με την επωνυμία -ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. · ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..-, επί σκοπώ συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό, στην οποία συμμετείχε η πρώτη σε ποσοστό 60%και η δεύτερη σε ποσοστό 40%.
Η κοινοπραξία μας αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου και συνήφθη η υπ’ αριθ. πρωτ. 2/4300877.6.2017 σύμβαση με τον Δήμο, διάρκειας τριών ετών και συνολικού προϋπολογισμού 11.871.942,27 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία ακολούθως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρίθ. πρωτ. 2/41465/5.7.2018 1η συμπληρωματική σύμβαση συνολικού ποσού 1.542.252,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ήδη, μεταξύ των μελών που συνθέτουμε την ανάδοχο Κοινοπραξία έχει συμφωνηθεί η μεταβίβαση του συνόλου συμμετοχής της εταιρείας – μέλους -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε- στην εταιρεία – μέλος -EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-. Η συμφωνία μας περί μεταβίβασης των ποσοστών έγινε με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του έργου, την ομαλή και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή του και την πιστή εκτέλεση των από την σύμβαση προβλεπομένων, με στόχο την παραγωγή του βέλτιστου τεχνικό – οικονομικού αποτελέσματος.
Ο λόγος της μεταβίβασης αφορά, αφενός σε ειλημμένες τεχνικές – επαγγελματικές υποχρεώσεις της εταιρείας μέλους -ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε- από συμβάσεις με πολυσύνθετο τεχνικό αντικείμενο και αυξημένες απαιτήσεις που έχει αναλάβει και που ήδη εκτελεί, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος πολυσυμμετοχικών σχημάτων, και αφετέρου, στο υψηλό επίπεδο αναγκών της σύμβασης με καθημερινά αυξημένους τεχνικούς πόρους και μέσα.
Για το λόγο αυτό αιτούμαστε την τροποποίηση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με τ άρθρο 132 51 παρ. δ (αα) του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 παρ 5 και 6 του Παραριήματος Β’ της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2/99330/23.11.2016 Διακήρυξης, ώστε να αντικατασταθεί το μέλος της Κοινοπραξίας -ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ A.Ε.- από το έτερο μέλος -ENACT Α.Ε.- (μερική διαδοχή αναδόχου).
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματός μας η Κοινοπραξία θα λυθεί και η σύμβαση θα συνεχιστεί έως την ολοκλήρωση της από την εταιρεία -ENACT Α.Ε.-, η οποίο θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης, με πλήρη απαλλαγή της εταιρείας -ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- από κάθε ευθύνη έναντι του Δήμου μετά την τροποποίηση της Σύμβασης.
Η αιτούμενη τροποποίηση είναι σύμφωνη με τις οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς το Βασικό μέλος της Κοινοπραξίας -ENACT ΑΕ- διέθετε και εξακολουθεί να διαθέτει τα αναγκαία προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης και πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/99330/23.11.2016 Διακήρυξη, η διαδοχή εv προκειμένω δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης, καθώς δεν τροποποιείται ούτε κατά ποσό ούτε κατά αντικείμενο ενώ άλλωστε δεν υφίσταται σκοπός αποφυγής των διατάξεων περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων αλλά μόνον αρτιότερης και αποτελεσματικότερης παροχής των συμβατικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω δε η εταιρεία -ENACT ΑΕ- ως ανάδοχος του έργου θα προβεί σε έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση της εκδοθείσας από το αποχωρούν μέλος της Κοινοπραξίας.
Τέλος επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν απαιτείται να γνωστοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 του άρθρου 132 Ν. 4412/20t6, ούτε να υποβληθεί στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου.
Παρακαλούμε για την έγκριση της αντικατάστασης του μέλους της Κοινοπραξίας ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- από το έτερο μέλος -ENACT Α.Ε.- και την κατά τούτο τροποποίηση της υπ αριθ. πρωτ. 2/43008/7.6.2017 σύμβασης ως ισχύει σήμερα μετά της υπ’ αρίθ, πρωτ. 2/414645/5.7.2018 1η συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ώστε να συνεχιστεί η Σύμβαση έως την ολοκλήρωση της αυτοτελώς από την εταιρεία ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με πλήρη απαλλαγή της εταιρείας ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ από κάθε ευθύνη έναντι του Δήμου μετά την τροποποίηση της Σύμβασης».
Θυμίζουμε ότι στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής του Δήμου Ρόδου έχει τεθεί η διενέργεια νέου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά για την ανάθεση του έργου της αποκομιδής – μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων, την σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), την χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική) καθώς και την αποκομιδή και διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε ιδιωτική εταιρεία.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης έχει θέσει ως στόχο του, μέσω της νέας διαδικασίας, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020, την βελτίωση του έργου της καθαριότητας στο νησί αλλά ταυτόχρονα την μείωση του τέλους καθαριότητας που επιβαρύνει τους πολίτες.
Προς τούτο έχει ενημερώσει τους συνεργάτες του, οι οποίοι άμεσα θα κινήσουν την γραφειοκρατική διαδικασία για την διενέργεια του διαγωνισμού προκειμένου η νέα σύμβαση με τον ανάδοχο, που θα προκύψει από τον διεθνή διαγωνισμό, να έχει υπογραφεί πριν τον Ιούνιο του 2020.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, το μονομερές δικαίωμα που διατηρεί ο Δήμος Ρόδου για παράταση της σύμβασης που «τρέχει» ήδη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών, για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της ,την 6η Ιουνίου 2020, δεν θα ασκηθεί.
Προς τούτο φέρεται να συνετέλεσε και η απόφαση της κοινοπραξίας να μην συνεχίσει το έργο πέραν της συμβατικής της προθεσμίας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ