Μετά την υποβολή αιτήματος για την έκδοση οίκοθεν απόφασης αναστολής όλων των συμβατικών προθεσμιών του έργου του πολυθεάματος «Ηχος και Φως» στον ανθόκηπο της πλατείας Ριμινι, που υπέβαλε αρμοδίως στην Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και κοινοποίησε στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου η ομώνυμη ανώνυμη εταιρεία, την Παρασκευή επανήλθε με νέο αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου.
Ζητά ειδικότερα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών επισημαίνοντας στο σχετικό έγγραφο τα εξής:
«Ως εναργώς γνωρίζετε, την 28.02.2018 υπογράφτηκε η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον δημοτικό ανθόκηπο -πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και Φως) μεταξύ της αναδόχου εταιρείας μας και του Δήμου Ρόδου, με αρχικό χρονοδιάγραμμα περαίωσης των εργασιών την 31.12.2018.
Ήδη, με την με αριθμό 690 από 26.072019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, έγινε δεκτή η με αριθμό πρωτοκόλλου 2/39044/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 2/37937 από 16.07.2019 αίτησή μας, με την οποία, αιτούμασταν, την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών έως την 30.04.2020.
Με βάση την προρηθείσα απόφαση η παράταση χορηγήθηκε, α) λόγω αναγκαιότητας συνεχούς επικαιροποίησης των μελετών εφαρμογής με βάση τις δοκιμές πεδίου που γίνονται κατά τη φάση ανάπτυξης της ψηφιακής παραγωγής, τόσο σε σχέση με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία ήχου και εικόνας, όσο και σε σχέση με τις υποδομές στήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλο το θεματικό πάρκο, β) επειδή τα έργα υλοποίησης της διαμόρφωσης του χώρου πρόσβασης και στάθμευσης δεν είχαν ολοκληρωθεί από τον Δήμο και δεν προεβλέπετο να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, γ) επειδή οι συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο προβλέφθηκε να γίνουν υποχρεωτικά παράλληλα με την διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης και άρα δεν προεβλέπετο να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
Η εταιρεία μας με το από 26.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/81489 έγγραφό της άμεσα υπέβαλε στην Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής, μαζί με αιτιολογική έκθεση. Ανέμενε συνεπώς εύλογα την άμεση διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο όργανο θεώρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και την έγκαιρη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας. Εντούτοις, έως σήμερα, εξ όσων γνωρίζουμε, ο σχετικός φάκελος δεν έχει διαβιβασθεί στην αρμόδια Υπηρεσία, δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση, και εν γένει, εξ όσων φαίνεται δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Είναι αυτονόητο, ότι, η έγκριση των επικαιροποιημένων στοιχείων της μελέτης εφαρμογής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η τελική διαμόρφωση του πάρκου (ιδιαίτερα της πρόσβασης ΑΜΕΑ και του χώρου προβολής του ηχοράματος) οπότε και η παραγγελία, εγκατάσταση και προγραμματισμός του προηγμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού Η/Μ και αυτοματισμών που θα εγκατασταθεί λόγω της απόλυτης εξάρτησής του από την τελική γεωμετρία του χώρου.
Περαιτέρω, αν και σύμφωνα με τη σύμβαση ο Δήμος έχει αναλάβει την υποχρέωση υλοποίησης των έργων διαμόρφωσης του χώρου πρόσβασης και στάθμευσης, αυτά, δεν έχουν εισέτι εκκινήσει, ώστε, να εξακολουθεί να τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα αδειοδότησης του θεματικού πάρκου, αφού, νόμιμη προϋπόθεση χορήγησης αδείας λειτουργίας του είναι η ενδεδειγμένη πρόσβαση σε αυτό, με άλλα λόγια, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου στάθμευσης.
Είναι αυτονόητο, ότι, ούτε τις εργασίες σύνδεσης του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων του θεματικού πάρκου έχετε εκκινήσει, αφού, αυτές, είχαν προγραμματιστεί να γίνουν κατά τη φάση της διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης, και, συνεπώς εφόσον οι τελευταίες ουδέποτε εκκίνησαν, αναπόφευκτα δεν έχουν εκκινήσει ούτε οι πρώτες, και, συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω παρίσταται εν προκειμένω, κατά πρώτο λόγο, νόμιμη περίπτωση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας άνευ υπαιτιότητάς μας.
Περαιτέρω, κατά δεύτερο λόγο, συντρέχει ανάγκη παράτασης της προθεσμίας ενόψει γεγονότος ανωτέρας βίας ήτοι άνευ υπαιτιότητος των μέτρων.
Ειδικότερα, ως εναργώς γνωρίζετε, λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid 19, έχουν ληφθεί κατεπείγοντα μέτρα πρόληψης, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, προς αποφυγή μετάδοσης του ιού και εν γένει περιορισμό του. Τα μέτρα τούτα αναπόφευκτα επηρεάζουν το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό και, συνακόλουθα, την ομαλή ροή των εργασιών. Μέσω της πανδημίας του κορωνοΐού και των γενικευμένων μέτρων διακοπής σχεδόν κάθε οικονομικής δραστηριότητας, τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι ανυπέρβλητα, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και δεν μπορούν να επιλυθούν με όση επιμέλεια επιδείξαμε και εξακολουθούμε να επιδεικνύουμε.
Ως ορθώς υποστηρίζεται, (βλ. ενδ, το με αριθμό πρωτοκόλλου γραφείο Προέδρου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 29 από 12.03.2020 έγγραφο, αναρτηθέν με ΑΔΑ ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1), η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοΐού και oι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, ως οφειλόμενα σε ακραίες περιπτωσεις απολύτως εξωτερικών και αντικειμενικών παραγόντων, που ευρίσκονται εκτός επιρροής τόσο του εργολάβου, όσο και της αναθέτουσας αρχής, και τα οποία, αφενός συνδέονται κατά τρόπο άμεσο με την πρόκληση της κατεπείγουσας ανάγκης, αφετέρου, για την αποφυγή τους, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο. Κατά συνέπεια, (βλ. ενδ. Δ15/2020 γνώμη Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) η παρούσα συνθήκη, τυγχάνει ακραία περίσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, μη δυνάμενη να αντιμετωπισθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας, και που καθιστά, επιβεβλημένη και εξόχως αναγκαία τη λήψη επιπλέον και κατάλληλων μέτρων.
Είναι λοιπόν πασιφανές, ότι, η εξάπλωση του κορωνοΐού και τα δραστικά περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν για την ανάσχεση της εξάπλωσής του (βλ. ενδ. απόφαση των κ.κ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Ύγειας – Εσωτερικών, με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ. 20036 και με θέμα την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της απαγόρευσης συναθροίσεων, την από 20.03.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΞ Α’68/20.03.2020, όπου, στο άρθρο 60, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αναστολής ή παράτασης κάθε προθεσμίας που αφορά σε δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών κ.ο.κ.) συνιστούν αναφανδόν περιστατικά ανωτέρας βίας, που αναπόφευκτα επηρεάζουν το σύνολο του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού, και, συνακόλουθα, την ομαλή ροή των εργασιών.
Συναφώς τονιστέον, ότι, στην ομάδα υλοποίησης του εξαιρετικά σύνθετου και απαιτητικού εγχειρήματος, συμμετέχουν καταξιωμένοι μελετητές και εικαστικοί που δεν διαμένουν στη Ρόδο, αλλά και συντελεστές, ειδικότερα για την παραγωγή του ηχοράματος (3d animation designers, ηθοποιοί, τεχνικοί παραγωγής κ.α.) που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, σε χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από τον κορωνοϊό. Το γεγονός αυτό από μόνο του δυσκολεύει ιδιαίτερα τη συνεργασία και την υλοποίηση αυτή καθ’ εαυτή του έργου, μιας και απαιτούνται εκτεταμένες δοκιμές στο πεδίο (στο χώρο προβολής), μετακινήσεις για τη σκηνοθεσία και την ηχογράφηση σε έξι (6) γλώσσες κ.ο.κ. Υπό το πρίσμα αυτό οι μετακινήσεις του προσωπικού μας, προς και από τον τόπο του έργου είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν λόγω των μέτρων που ισχύουν.
Τούτων δοθέντων, ενόψει των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν και που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και επιπλέον για λόγους πρωτίστως δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων, παρίσταται εκ νέου νόμιμη περίπτωση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης.
Εξ άλλου, κατά τρίτο λόγο, λόγω των ανά την υφήλιο ληφθέντων μέτρων περιορισμού της μετακίνησης και απαγόρευσης των πτήσεων είναι βέβαια η πτώση της τουριστικής κίνησης και εν γένει των επισκεπτών, με επακόλουθο, εν τέλει, η «σώνει και καλά» έναρξη λειτουργίας του πάρκου, υπό τις παρούσες συνθήκες, και τουλάχιστον προς το παρόν, να μην προτείνεται ως άκρως μη συμφέρουσα, αφού, αφενός, δεν πρόκειται να αποδώσει τις αναμενόμενες προσδοκίες, αφετέρου, ελλοχεύει ο κίνδυνος οικονομικής απαξίωσης του πάρκου και του εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι, τα θεματικά πάρκα περιλαμβάνονται στη λίστα των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί. Συνεπώς, η παράταση μπορεί και πρέπει να δοθεί και για τον λόγο ότι κατατείνει προς το συμφέρον του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής.

Συμπληρωματικά, κατά τέταρτο λόγο, και με δεδομένο ότι έχει επενδυθεί από την εταιρεία μας έως σήμερον ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού επενδυτικού προϋπολογισμού συντρέχει ανάγκη παράτασης της προθεσμίας άνευ υπαιτιότητος των μέτρων και για τον επιπρόσθετο λόγο, ότι τούτο επιβάλλεται με γνώμονα το συμφέρον του έργου.
Ενόψει όλων αυτών των λόγων, που αναγκαίως συνέχονται με το έργο, αιτούμεθα την άνευ υπαιτιότητάς μας παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης κατά δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης από τις 30.4.2020 παρακαλώντας για τις δικές σας εμπρόθεσμες ενέργειες».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ