Με απόφαση, που εξέδωσε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ρόδου έγινε δεκτή η αίτηση πτώχευσης που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που εδρεύει στην Παιανία Απικής κατά ομόρρυθμης εταιρείας της Ρόδου, που εδρεύει στ’ Αφάντου και των δύο ομόρρυθμων εταίρων της.
Η ομόρρυθμος εταιρεία είναι έμπορος και δραστηριοποιείται στον τομέα της αγοράς, επεξεργασίας και διάθεσης σκυροδέματος (μπετόν) στη Ρόδο. Ο δεύτερος και τρίτος είναι ομόρρυθμοι εταίροι της και διαχειριστές αυτής.
Η αιτούσα ανώνυμη εταιρεία δραστηριοποιείται στην παρασκευή και εμπορία σκυροδέματος και ήταν ο κυριότερος προμηθευτής της ομόρρυθμης εταιρείας.
Στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας, εξέδωσε 15 τραπεζικές επιταγές, οι οποίες τελικώς δεν πληρώθηκαν κατά την λήξη τους, με αποτέλεσμα η αιτούσα, ως νόμιμη κομίστρια αυτών, να προβεί σε αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής.
Πράγματι, εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δια της οποίας υποχρεώθηκαν οι καθ’ ων να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας τους, στην αιτούσα το ποσό των 27.000 €, με το νόμιμο τόκο, καθώς και το ποσό των 270 € για δικαστικά έξοδα.
Η αιτούσα επέδωσε την ως άνω διαταγή πληρωμής μετ’ επιταγής εκτέλεσης στους καθ’ ων, στις 31 Ιουλίου 2012, δια της οποίας τους κάλεσε να καταβάλουν συνολικά 28.667,64 €.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δια της οποίας υποχρεώθηκαν να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας τους, στην αιτούσα το ποσό των 46.500 €. Η δε αιτούσα επέδωσε την διαταγή πληρωμής μετ’ επιταγής εκτέλεσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, δια της οποίας κάλεσε τους καθ’ ων να καταβάλουν συνολικά 48.719,28 ευρώ. Προσθέτως, εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δια της οποίας οι καθ’ ων υποχρεώθηκαν να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας τους, στην αιτούσα το ποσό των 15.000 €, πλέον τόκων, καθώς και το ποσό των 345,00€ για δικαστικά έξοδα.
Η δε αιτούσα επέδωσε την διαταγή πληρωμής μετ’ επιταγής εκτέλεσης, στις 1 Οκτωβρίου 2012, δια της οποίας κάλεσε τους καθ’ ων να καταβάλουν συνολικά 16.352,40.
Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1022/2012 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου δια της οποίας υποχρεώθηκαν οι καθ ων να καταβάλουν στην αιτούσα, εις ολόκληρον ο καθένας τους, το ποσό των 15.000 €, πλέον τόκων, καθώς και το ποσό των 345,00 € για δικαστικά έξοδα.
Η δε αιτούσα επέδωσε στους καθ’ ων την ως άνω διαταγή πληρωμής μετ’ επιταγής εκτέλεσης, στις 13 Ιουλίου 2012, δια της οποίας κάλεσε τους καθ’ ων να καταβάλουν συνολικά 16.442,25 ευρώ.
Κατόπιν, εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, δια της οποίας υποχρεώθηκαν οι καθ’ ων, να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας τους, στην αιτούσα το ποσό των 30.600 €, πλέον τόκων, καθώς και το ποσό των 320,00€ για δικαστικά έξοδα.
Η δε αιτούσα επέδωσε στους καθ’ ων στις 13 Ιουλίου 2012 την ως άνω Διαταγή Πληρωμής μετ’ επιταγής εκτέλεσης, δια της οποίας κάλεσε τους καθ’ ων να καταβάλουν συνολικά 32.161,33€.
Τέλος, εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, δια της οποίας υποχρεώθηκαν οι καθ’ ων να καταβάλουν στην αιτούσα το ποσό των 19.696,10 €, πλέον τόκων, καθώς και το ποσό των 453,00€ για δικαστικά έξοδα.
Η δε αιτούσα επέδωσε την ως άνω διαταγή πληρωμής μετ’ επιταγής εκτέλεσης στους καθ’ ων, την 1 Ιουλίου 2012, δια της οποίας κάλεσε τους καθ’ ων να καταβάλουν συνολικά 21.447,42 ευρώ.
Προσθέτως δε, ο κύκλος εργασιών της πρώτης των καθ’ ων από το έτος 2012 και εφεξής απέβαινε ολοένα και μειούμενος, εξέλιξη η οποία επέδρασε κατά τρόπο άμεσο και καίριο στην εξασφάλιση ρευστότητας από την πλευρά της πρώτης των καθ’ ων και συνεπακόλουθα στη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων χρηματικών της υποχρεώσεων.
Ως εκ τούτου, Ροδίτικη εταιρεία εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές και έναντι έτερων πιστωτών, συνολικού ύψους 500.000 ευρώ-600.000 ευρώ, τις οποίες αδυνατεί να καλύψει.
Επομένως, η μη πληρωμή των εμπορικών χρεών των καθ’ ων είναι μόνιμη και γενική και δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη ταμειακή δυσχέρεια ή έστω σε παροδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών των καθ’ ων.
Αντίθετα, οι καθ’ ων έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία να αντιμετωπίσουν τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη τους ήδη από τις 10 Ιανουαρίου 2013, δοθέντος ότι οι διαταγές πληρωμής, που εκδόθηκαν κατόπιν αίτησης της νυν αιτούσας σε βάρος των καθ’ ων επιδόθηκαν στους τελευταίους το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012 και ουδέποτε εξοφλήθηκαν.
Περαιτέρω, η πρώτη των καθ’ ων έχει σημαντική ακίνητη περιουσία.
Το δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η περιουσία της πρώτης των καθ’ ων επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.
Με την απόφασή του το δικαστήριο κήρυξε την ομόρρυθμη εταιρεία και τους δύο ομόρρυθμους εταίρους της σε κατάσταση πτώχευσης.
Ορισε ημέρα παύσεως των πληρωμών, την 10η Ιανουαρίου 2013 και ως σύνδικο της πτώχευσης, το διαχειριστή αφερεγγυότητας κ Σταμάτιο — Μιχαήλ Παπαποστόλου, κάτοικο Ρόδου, ο οποίος κατέχει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας και συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.
Με την ίδια απόφαση διατάσσεται η σφράγιση της περιουσίας της πτωχής από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη ή το Γραμματέα του Ειρηνοδικείου που ο τελευταίος θα ορίσει.
Ορισε ακόμη την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ενώπιον της Εισηγήτριας Πτωχεύσεων για τη σύνταξη πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και την εκλογή επιτροπής πιστωτών και να αποφασίσουν με βάση την έκθεση του συνδίκου, σύμφωνα προς όσα ειδικότερα ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 70 ΠτΚ.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Ελλη Βελιάδη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ