Σε ένα έργο τεράστιας κλίμακας με το οποίο ο η Ρόδος θα περάσει στη νέα εποχή των «έξυπνων πόλεων-smart cities», προχωρά ο Δήμος, με απόφαση που έλαβε χθες η Οικονομική Επιτροπή που έδωσε το πράσινο φως για την υλοποίησή του.
Πρόκειται για την ανάδειξη αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου», που θα εφαρμοστεί στο αστικό οδικό δίκτυο του νησιού, όπου δηλαδή έχει την ευθύνη ο Δήμος Ρόδου.
Με το έργο αυτό, ο Δήμος Ρόδου θα βγει πολλαπλά ωφελούμενος, καθώς πέρα από το ό,τι θα εξοικονομήσει ένα σεβαστό ποσό χρημάτων που σήμερα δαπανά για τον δημοτικό φωτισμό, θα διασφαλίσει επιπλέον χρήματα για τα ταμεία του από αυτά που θα του καταβάλλει ο ανάδοχος – τα οποία θα αποτρέψουν ενδεχόμενη ανάγκη αύξησης των δημοτικών τελών- και επιπλέον θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας (εκπομπές ρύπων) έως το 2030 ικανοποιώντας και την ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική αναβάθμιση των υποδομών του.
Ο Δήμος Ρόδου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου”.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών ανέρχεται στο ποσό των 26.314.659,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 21.221.499,79€ – ΦΠΑ: 5.093.159,95€). Το σύνολο της δαπάνης, καλύπτεται απολύτως από τα εφαρμοζόμενα Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης – ΣΕΑ), και οι τιμές έχουν υπολογιστεί με έτος βάσης Ενεργειακής Κατανάλωσης το 2017 και τιμή KWh: 0,15 για το αντίστοιχο έτος και το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.
Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές περιλαμβάνουν 30.403 Φωτιστικά/ Λαμπτήρες / Προβολείς.
Αναλυτικότερα, για το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Ρόδου, αναφέρονται –μεταξύ άλλων- τα εξής:
• Οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση, συντηρούνται οριακά από τις τεχνικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο προσδόκιμο ζωής τους, και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές.
• Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αποτελεί περίπου το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται υψηλό, σαν ενεργειακή κατανάλωση και για το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των συστημάτων, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει.
• Τα υφιστάμενα τέλη ανταποκρίνονται στις δαπάνες του Δήμου προς τη ΔΕΗ ή και σε άλλους παρόχους, σε ό,τι αφορά το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.
• H μείωση της χρηματοδότησης των OTA, σαν συνέπεια της συνεχιζόμενης ύφεσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, δημιουργεί στενότητα διάθεσης πόρων και αδυναμία νέων επενδύσεων για συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών σε καίριους τομείς του αστικού περιβάλλοντος.
• Ο Δήμος επιθυμεί να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων) έως το 2030 και την ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική αναβάθμιση των υποδομών του (Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων), ώστε να πληροί συνδυαστικά αυτά τα κριτήρια (Αναβάθμιση – Εξοικονόμηση).
• Το υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, ωστόσο πρέπει τα νέα προς εγκατάσταση υλικά (Φωτιστικά / Λαμπτήρες), να καλύπτουν – κατ’ ελάχιστον – τον Πίνακα Ευρωπαϊκών Οδηγιών έτσι ώστε να επιτευχθεί αφενός η αναβάθμιση του συνολικού Συστήματος και αφετέρου η συμμόρφωση του σε αυτές.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης:
• Η ανάγκη συντήρησης του Συστήματος, σε συνδυασμό με την έλλειψη Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, επιβαρύνει τους συνεχώς μειούμενους διαθέσιμους πόρους του Δήμου και έχει σημαντικές επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφετέρου στο αστικό περιβάλλον.
• Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων δεν διέπεται από ορθολογισμό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη και η λήξη της λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή και επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία.
• Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη άμεσης ανίχνευσης βλαβών και σε ορισμένες ύπαρξη μεγαλύτερης έντασης φωτισμού από την απαιτούμενη.
• Παρατηρούνται περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων που οφείλονται σε έλλειψη επαρκούς φωτισμού (τα φωτιστικά σώματα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, μέχρι τον επόμενο οπτικό έλεγχο από το προσωπικό).
• Παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Ρόδου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:
1. Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων/ Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart cities.
3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, δεν δύναται να υπερβαίνει τους μήνες.
Η χρηματοδότηση της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ), θα γίνει από Ιδίους Πόρους, προερχόμενους από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου. Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου βαρύνει το κάτωθι Κ.Α.: 20-6279.0002 και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.

Χρηματοδότηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ):

Αξίζει να σημειωθεί ότι με δεύτερο διαγωνισμό, θα οριστεί από τον Δήμο Ρόδου, Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και την τήρηση των όρων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, ο οποίος θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί με βάση τη ΣΠΥ που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο και τα συμβατικά τεύχη την καλή εκτέλεση αυτής, με τα παραρτήματά της.
Αναλυτικότερα, η εκτιμώμενη αξία για το αντικείμενο του δεύτερου διαγωνισμού για την ανάδειξη του Συμβούλου έχει ως εξής:
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 Έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Αναλυτικότερα, η εκτιμώμενη αξία για το αντικείμενο του δεύτερου διαγωνισμού για την ανάδειξη του Συμβούλου έχει ως εξής:


Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις, θα πραγματοποιούνται κάθε δύο έτη από τον ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης και θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συμπληρωματικών Ενεργειακών Παρεμβάσεων., περ. α, του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ