Τοπικές Ειδήσεις

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την 28/2/2024

Την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης:

01. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. (Εισηγήτρια: κ. Άννα Παρασκευοπούλου).

02. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 596/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για τη Διατήρηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 5056/2023». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).

03. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ) για την πενταετία από 1/1/2024 έως 31/12/2028. (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

04. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ). (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

05. Ορισμός εκπροσώπων Επιτροπής του άρθρου 35 του αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β΄444/1999). (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

06. Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και Ρυθμίσεων κατά το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4483/2017». (Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Σωτήριος Βαγιανός).

 

07. Ορισμός δικαιούχων και καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).

08. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πάττας).

09. Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ρόδου & Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βαρέλης).

10. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κώστας).

11. Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).

12. Αποδοχή προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου (escrow account) λογαριασμού, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης του Έργου με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769). (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).

13. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή και υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – Υποέργο 1 – Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184410) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κ. Άννα Παρασκευοπούλου).

14. Έγκριση 01ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π), σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).

15. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.), Δ΄ τριμήνου του έτους 2023, σύμφωνα με την αρ. 10/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).

16. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).

17. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου για το έτος 2024 σύμφωνα με την με αρ. 5/2024 του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).

18. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 50cc” στην περιοχή Λάρδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Παυλακίδης).

19. Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης για ονομασία οδού κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής ονοματοθεσίας. (Επιτροπή του άρθρου 8). (Εισηγητής: κ. Βάιος Τσαμπίκος Καλοπήτας).

20. Παράταση μίσθωσης εστιατορίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» στη Λίνδο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).

21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).

22. Παραχώρηση ακινήτου στους Αγίους Αποστόλους Άνω με αρ. 20 Κοινότητας Ρόδου για χρήση του Συλλόγου: «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΙΡΑΖΩ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Π.Α.Μ.Ε.Α. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).

23. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Γενναδενός ποταμός» χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης στην περιοχή των κ.μ. 1600 και 1600Β γαιών Βατίου του Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

24. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Βασιλειανός» με έργα διευθέτησης, εντός του οικισμού Απόλλωνα του Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

25. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

26. Έγκριση 04ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

28. Έγκριση 02ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ”. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

29. Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της λειτουργίας του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην εταιρεία «Διάσωση Ζώων Ρόδου ΑΜΚΕ» για το έτος 2024. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Θωμάτος).

30. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-ΒΑΤΙΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου