Τοπικές Ειδήσεις

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου

Την 19η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.30, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄),

για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

01. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2024. (Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης, Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

02. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 438/2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

03. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 460/2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

 

 

04. Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Ο.Π. Ρόδου), για το οικονομικό έτος 2024 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 98/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 817/07-12-2023 Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

05. Έγκριση 06ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δ.Ο.Π.Α.Ρ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 152/2023 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

06. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

07. Μεταστέγαση Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

08. Έγκριση 07ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 36/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

09. Έγκριση 03ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

10. Έγκριση 03ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

11. Έγκριση 03ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

14. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

15. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοστρωμάτων και αντιστήριξη πρανών στην περιοχή Αγ. Σουλά και στην Δ.Κ. Σαλάκου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25/11/2019». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

16. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

18. Έγκριση 01ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

19. Έγκριση 01ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

20. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

21. Έγκριση 02ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Παράτασης Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

22. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 01ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

25. Χορήγηση 02ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

26. Έγκριση 01ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

27. Έγκριση του 01ου A.Π.Ε του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΒΑΔΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

28. Έγκριση 02ου Α.Π.Ε με το 02ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 01ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

29. Έγκριση 03ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων στην Δ.Ε. Νότιας Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

30. Αίτημα παράτασης υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή Συμβούλου για την Παροχή Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση των Πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 (MIS 5000222) και 2018-2019 (MIS 5029377)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

31. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 01ης Παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

32. Έγκριση 01ου Α.Π.Ε. και Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

33. Μεταβολές των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2024-2025. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

34. Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων στην οδό Ιερού Λόχου της Κοινότητας Ιαλυσού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

35. Τροποποίηση της Ομάδας Έργου για την Πράξη με τίτλο «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR», αφορούσα στον τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project. (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πατσάης).

36. Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Οχημάτων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραμαρίτης).

 

37. Παράταση Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθειες υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά και Αδρανή υλικά λατομείου) Δ.Ε. Καλλιθέας χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

38. Παράταση Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθειες υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά, Αδρανή υλικά λατομείου, ασφαλτικά και ξυλεία) Δ.Ε. Ιαλυσού χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

39. Παράταση Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθειες υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά λατομείου, ασφαλτικά, σκυρόδεμα, τζάμια και ξυλεία) Δ.Ε. Πεταλούδων χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

40. Παράταση Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθειες υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (ΞΥΛΕΙΑ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) Δ.Ε. Αφάντου χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

41. Παράταση Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθειες υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (ασφαλτικά) Δ.Ε. Ρόδου χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

42. Παράταση Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθειες υλικών συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (αδρανή) Δ.Ε. Νότιας Ρόδου χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

43. Παράταση Συμβάσεων μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθεια τροφίμων ξενώνα κακοποιημένων (γαλακτοκομικά και είδη κρεοπωλείου) χωρίς αλλαγή του ποσού των συμβάσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

44. Παράταση Σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα χωρίς αλλαγή του ποσού της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

 

45. Παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου στη πόλη της Ρόδου (Κ.Μ. V-1456 οικοδομών Ρόδου) μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου χωρίς αλλαγή του ποσού της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

46. Έγκριση συμμετοχής της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

47. Έγκριση 01ου Α.Π.Ε. & 01ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

48. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Διαμόρφωσης Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ρόδου για το έτος 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

49. Έγκριση του προϋπολογισμού της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου» «Α.Μ.Κ.Ε.» για το έτος 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

50. Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου για το έτος 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου