Τοπικές Ειδήσεις

Απορρίφθηκαν και οι δύο προσφυγές του Φώτη Χατζηδιάκου για την ακύρωση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Με δύο αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του Αρθρου 152 Ν.3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του κ. Φώτη Χατζηδιάκου περί παράτυπης σύνθεσης των νέων διοικητικών συμβουλίων στο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» και στον «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ-Δ.Ο.Π.».
Πιο συγκεκριμένα, η Ειδική Επιτροπή του Αρθρου 152 Ν.3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου επιλήφθηκε:
-Της προσφυγής εκ μέρους του Φώτη Χατζηδιάκου του Στέργου κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», της υπ’αριθμ. 192/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και κατά της υπ’ αριθμ. 60761/15.12.2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Με τη με αριθμ. 192/28-9-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου αποφασίσθηκε ομοφώνως η εκλογή του Σέργιου Αϊβάζη ως προέδρου και της Μαρίας Μαντζόν ως αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω ΝΠΔΔ.
Κατά της απόφασης αυτής άσκησε ο Φώτης Χατζηδιάκος, τέως δήμαρχος Ρόδου και νυν δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», την από 11-10-2021 προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αίτημα την ακύρωσή της.
Επί της προσφυγής αυτής δεν εκδόθηκε απόφαση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο μηνών από την υποβολή της, με έννομη συνέπεια η προσφυγή αυτή να θεωρείται ως σιωπηρά απορριφθείσα.
Προβάλλει προς ακύρωση της παράλειψης του Συντονιστή να αποφανθεί επί της ανωτέρω προσφυγής του ότι ουδέποτε ζητήθηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας να συντάξουν σχετικό πρακτικό και να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και να συντάξουν σχετικό πρακτικό, απεθυνόμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ουδόλως εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με τις άνω τασσόμενες προϋποθέσεις και ότι δεν έχει εκδοθεί ούτε αναρτηθεί σχετική απόφαση δημάρχου περί ορισμού των 3/5 των νέων μελών στο Δ.Σ. του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, ούτε περί συμπληρώσεως αυτών κατά τα λοιπά 2/5 και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση πλέον της έλλειψης νομιμότητας πάσχει και για παράλειψη ουσιώδους τύπου.
Προέκυψε ωστόσο ότι κλήθηκαν οι αποδέκτες της πρόσκλησης αυτής (δήμαρχος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνετο το με αριθμ 18, με τίτλο «ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου», με εισηγητή τον δήμαρχο Ρόδου.

Μετά την αποστολή της εισήγησης επί του θέματος «ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΤΤΔΔ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», οι παρατάξεις «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», με επικεφαλής τον Φώτη Χατζηδιάκο και «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ», με επικεφαλής τον Δημήτριο Κρητικό έκαναν γνωστό στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με την από 27-9-2021 δήλωση, ότι θα απέχουν από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, μέχρις ότου συγκληθούν με τη φυσική παρουσία των μελών και των ΜΜΕ, χωρίς να ορίσουν το ένα (1) μέλος τους στο Δ.Σ. του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.
Ο προβαλλόμενος λόγος ακύρωσης, ότι δηλαδή ουδέποτε ζητήθηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας να συντάξουν σχετικό πρακτικό και να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης και να συντάξουν σχετικό πρακτικό, απεθυνόμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αβάσιμος αφού η πρωτοβουλία για τον ορισμό ενός μέλους από την μειοψηφία στο Δ.Σ. του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, ανήκε στις δημοτικές παρατάξεις, μετά την αποστολή της εισήγησης επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι ισχύουσες διατάξεις νόμου και οι σχετικές εγκύκλιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΔΔ.
Αβάσιμος κρίθηκε και ο δεύτερος λόγος της προσφυγής περί μη έκδοσης διαπιστωτικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου με τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος.
Αβάσιμος κρίθηκε και ο λόγος της προσφυγής ότι δεν έχει εκδοθεί ούτε αναρτηθεί σχετική απόφαση δημάρχου περί ορισμού των 3/5 των νέων μελών στο Δ.Σ. του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, ούτε περί συμπληρώσεως αυτών κατά τα λοιπά 2/5 και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση πλέον της έλλειψης νομιμότητας πάσχει και για παράλειψη ουσιώδους τύπου.
-Της προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του Αρθρου 152 Ν.3463/2006 Νομού Δωδεκάνησου εκ μέρους του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» κατά της υπ’αριθμ. 60077/10.12.2021 απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Με τη με αριθμ. 191/28-9-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ο ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ-Δ.Ο.Π.».
Κατά της απόφασης αυτής άσκησε προσφυγή ο Φώτης Χατζηδιάκος, με αίτημα την ακύρωσή της. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμ. 60077/10-12- 2021 απόφαση του συντονιστή, που την εδέχθη και ακύρωσε τη με αριθμ. 191/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.
Κατά της απόφασης αυτής άσκησε ο Δήμος Ρόδου, την από 7-1-2022 (αριθμ. πρωτ. 1/10-1-2022) προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 νομού Δωδεκανήσου, με αίτημα την ακύρωσή της.
Ο κος Φώτης Χατζηδιάκος στην από 11-10-2021 προσφυγή του ενώπιον του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόβαλε ως λόγο ακύρωσης το γεγονός ότι ο δήμαρχος Ρόδου, χωρίς να ζητήσει να υποδείξουν μέλη οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις της μειοψηφίας [που απείχαν κατόπιν της δήλωσης που προαναφέρεται] όρισε τα μέλη του οργανισμού από τα μέλη της πλειοψηφίας. Ο λόγος αυτός προσφυγής ήταν αβάσιμος αφού η πρωτοβουλία για τον ορισμό δύο μελών της μειοψηφίας στο Δ.Σ. του Ιδρύματος «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου», ανήκε στις δημοτικές παρατάξεις, μετά την αποστολή της εισήγησης επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι ισχύουσες διατάξεις νόμου και οι σχετικές εγκύκλιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΔΔ.
Προέκυψε μάλιστα ότι αντίθετα από ό,τι δέχεται η απόφαση του συντονιστή, από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει ότι ο δήμαρχος Ρόδου όρισε δύο (2) μέλη στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, και όχι ένα (1), όπως δέχεται η προσβαλλόμενη απόφαση και αφετέρου ότι ο ορισμός αυτός δεν έγινε με εκπροσώπους της μειοψηφίας, αλλά της πλειοψηφίας, μετά τη διαπίστωση της μη κατάθεσης πρότασης των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Πολίτης    20.04.2022 07:27

    Και ο προηγούμενος Δήμαρχος και αυτός δυστυχώς κατώτεροι των περιστάσεων. Το μόνο θετικό του προηγούμενου Δημάρχου η σύμβαση της καθαριότητας που λειτουργούσε ικανοποιητικά.

Σχολιασμός άρθρου