Ειδήσεις

Σε δεινή οικονομική θέση έχει περιέλθει το Καζίνο Ρόδου – Επιτάσσεται να καταβάλει στο δημόσιο 8,5 εκ. ευρώ περίπου

Σε δεινή θέση έχει περιέλθει η Καζίνο Ρόδου ΑΕ μετά την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε στις οικονομικές χρήσεις των ετών 2007 έως 2011 και την έκδοση έκθεσης ελέγχου με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο 8,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Η Καζίνο Ρόδου ΑΕ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθότητα των διαλαμβανομένων στη συγκεκριμένη έκθεση, ενώ έχει αναθέσει σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών την υποβολή προσφυγής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. Αναζητεί εξάλλου φόρμουλα για να αποφύγει τον σκόπελο της καταβολής του ήμισυ του προστίμου που επιβλήθηκε προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφυγή της.
Πιο συγκεκριμένα για την άσκηση του ένδικου μέσου η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 4,2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αντίλογός της έναντι των διαπιστώσεων των ελεγκτών. Εξετάζεται αρμοδίως να ζητηθεί η καταβολή του ποσού σε δόσεις αν και επί του παρόντος δεν φαίνεται «φως στην άκρη του τούνελ».
Όπως έγινε γνωστό, οι επιθεωρητές δεν αναγνώρισαν ως έξοδα, που εκπίπτουν, δαπάνες για «complimentary» υπηρεσίες σε πελάτες της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στα έξοδα της επιχείρησης οι ναυλώσεις αεροσκαφών για τη μεταφορά πελατών σε οργανωμένα γκρούπς από το Ισραήλ, η κάλυψη των εξόδων διαμονής τους ως και η μη καταβολή του αντιτίμου εισόδου τους στην επιχείρηση.
Τα έξοδα αυτά σε βάθος πενταετίας καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του προστίμου και ήδη η εταιρεία βρίσκεται στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να εξετάζει την αναθεώρηση του πλάνου ενίσχυσης της πελατείας της με τουρίστες από το Ισραήλ, ως και διακοπή του προγράμματος ναυλωμένων πτήσεών της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαμαρτύρονται και για τον πρόσθετο λόγο ότι ανάλογα «complimentary» έξοδα έχουν αναγνωριστεί σε όμοιους φορολογικούς ελέγχους άλλων καζίνο ως νόμιμα.
Σημειώνεται πάντως ότι το γεγονός ότι ο έλεγχος επρόκειτο να επιβαρύνει την οικονομική θέση της εταιρείας ήταν αναμενόμενο και είχε επισημανθεί από τους ορκωτούς λογιστές στους ισολογισμούς της εταιρείας τα τελευταία έτη.
Τονίζεται μάλιστα ότι στον ισολογισμό χρήσης του 2014, που δημοσιεύθηκε τον Μαϊο του 2015, επισημαίνονται μεταξύ άλλων στο παράρτημα ότι:
«Η εταιρεία δεν έχει καταχωρήσει στα βιβλία της φορολογικές υποχρεώσεις (κύριος φόρος και προσαυξήσεις) ποσού ευρώ 5.361 χιλ. περίπου που προέκυψαν κατόπιν τελεσίδκης δικαστικής απόφασης επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1999 και 2000.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι τα κεφάλαια της εταιρείας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, ενώ ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη», ισόποσα μειωμένος».
Οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν επιπλέον και τα εξής:
«Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές  για τις χρήσεις 2007 μέχρι και 2014. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».
Μνεία γίνεται εξάλλου, όπως και σε προηγούμενους ισολογισμούς και για την υπόθεση των αντισταθμιστικών έργων ύψους 59 εκατ. ευρώ, που προβλέπει η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Τονίζεται συγκεκριμένα ότι: «Ενας από τους όρους για την παραχώρηση της άδειας εκμετάλλευσης του καζίνο από το Ελληνικό Δημόσιο είναι η εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος στη νήσο Ρόδο ύψους περίπου 59 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι κατά την εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας, υπόχρεος για την εκτέλεση του ανωτέρω επενδυτικού προγράμματος είναι η πρώην Εμπορική Τράπεζα Α.Ε (νυν ALPHA BANK), ως προηγούμενος μέτοχος της εταιρείας και όχι ίδια η Εταιρία».
Θυμίζουμε εξάλλου ότι η εταιρεία έχει ενταχθεί, με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός της χρήσης 2015, στις διατάξεις του άρθρου 106Β Ν.3566/2007, πέτυχαίνοντας την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών της, εντός της επόμενης δεκαπενταετίας.
Στην ανωτέρω απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου μπορεί να ενταχθεί η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που προαναφέρθηκε.
Οι μέτοχοι της εταιρείας διαθέτουν 1.587.050 μετοχές αξίας € 14,67 εκάστη ήτοι  23.282.038,16 € όπου αποτελούν και την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταιρείες  ΑΙΝΕΙΑΣ ΑΕ (91,60%), ΡΟΣΛΗΝ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ     (2,91%), SHOPSON LTD     (3,04%), ISIS PHARMA LTD     (0,70%) και AVALON CASINO DEVELOPMENT B.V.    (1,75%).
Η επιχείρηση απασχολεί 216 εργαζόμενους και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων casino resort στην ελληνική αγορά.
Από το έτος 1999 έως το 2014 έχει καταβάλει σε φόρους 167,6 εκατ. ευρώ, έχει επενδύσει 55 εκατ. ευρώ, έχει καταβάλει σε μισθούς 83,1 εκατ. ευρώ, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 44,5 εκατ. ευρώ και στον Δήμο Ρόδου 22,2 εκατ. ευρώ. Σε 15 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι αγορές της από προμηθευτές.
Η οικονομική κρίση επηρέασε – και συνεχίζει να επηρεάζει – την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών της και κατά άμεση συνέπεια τον τζίρο της, ο οποίος μειώθηκε κατά 12,3 εκ.€ στο διάστημα από το 2009 μέχρι το 2013.
Εχει εκπονήσει σχέδιο εξυγίανσής της, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα θα στοχεύσει σε παίκτες «Junkets». Οι πελάτες αυτοί, συνήθως προέρχονται από χώρες στις οποίες η νομοθεσία απαγορεύει τη λειτουργία καζίνο (Κίνα, Ρωσία, Τουρκία, Κύπρος κ.λπ.) και ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, δοκιμάζοντας την τύχη τους σε διαφορετικά καζίνο, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες.
Η Καζίνο Ρόδου ΑΕ έχει από καιρό σχεδιάσει την ίδρυση ιδιόκτητων γραφείων σε αγορές, τέτοιου, ιδιαίτερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να μπορεί ανεξάρτητα και πιο αποτελεσματικά, να αναπτύξει την συγκεκριμένη αγορά και να βελτιώσει τα έσοδά της.
Επιπλέον έχει επανασχεδιάσει την εμπορική πολιτική της με την ολοκλήρωση νέου συστήματος  που θα  της επιτρέψει να επανασχεδιάσει την πολιτική των δωρεάν παροχών με όσο το δυνατόν πιο διαφανείς διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την δίκαιη πολιτική ανταμοιβών, τη μείωση του αντίστοιχου κόστους και την αύξηση της ικανοποίησής τους.
Ένας από τους βασικότερους στόχους είναι ή επαναστόχευση των επισκεπτών χαμηλής συχνότητας ώστε να αυξηθεί ο μέσος όρος επισκέψεων. Παράλληλα έχει αποφασιστεί ο σχεδιασμός μιας πιο επιθετικής διαφημιστικής πολιτικής. Ενώ, επανεξετάζει την λειτουργία θεματικών βραδιών για τους καλούς της πελάτες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου