Την συμπαράσταση του στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Σύμη εξέφρασε με Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης Χρυσόστομο και τον Δήμαρχο της νήσου, κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος, από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα ακραία φαινόμενα, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τις προσπάθειες όλων των αρμοδίων φορέων για την αποκατάσταση των ζημιών και προσεύχεται για την ανακούφιση των πληγέντων.

«Πληροφορηθέντες μετά λύπης πολλής τας ως εκ της σφοδράς βροχοπτώσεως επισυμβάσαςκαταστροφάς και ζημίας εις την νήσονΣύμην και έδραν της Επαρχίας υμών σπεύδομενδιά της παρούσης ίνα συμπαρασταθώμεν ηθικώς προς την υμετέραν λίαν αγαπητήν Ιερότητα και, μέσω αυτής, προς τον ευαγή κλήρον και τον φιλότιμον και φιλόχριστον λαόν, και εκφράσωμεν, τόσον από μέρους της Μητρός Εκκλησίας, όσον και ημών προσωπικώς, την συμπάθειαν και το στοργικόν ενδιαφέρον ημών», σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ σε άλλο σημείο της επιστολής τονίζει: «Όθεν, από του Φαναρίου, του φάρου θέσιν επέχοντος εις ταςπνευματικάς κακοκαιρίας και ταραχάς, εκφράζομεν προς υμάς πάντας το αμέριστον ειλικρινές ενδιαφέρον και την συμπάθειαν ημών, επιδαψιλεύοντες προς το υμέτερον πνευματικόν ποίμνιον του Χριστού την Πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν, ίνα τάχιστα αντιμετωπισθούν αισυνέπειαι των φαινομένων και επανέλθη η γαλήνη και η ηρεμία εις τα καθαρά και ολογάλανα νερά της νήσου του προσφάτως εορτάσαντοςΠανορμίτου και των πέριξ πεφιλημένων νήσων».

Στην επιστολή του προς τον Δήμαρχο Σύμης ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει τη θλίψη του για τις τραγικές συνέπειες από τα καταστρεπτικά καιρικά φαινόμενα στη ζωή της τοπικής κοινωνίας.

«Κινούμενοι, όθεν, εκ πατρικού ενδιαφέροντος διά τον υμέτερονΔήμον, ο οποίος αποτελεί υπερήφανον και ηρωϊκόν τμήμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκφράζομεν την ηθικήν ημών συμπαράστασιν και την στοργήν της Μητρός Εκκλησίας, προσευχόμενοι υπέρ ταχείας αποκαταστάσεως των υλικών και φυσικών φθορών, προς εξισορρόπησιν της διαταραχθείσης ζωής εις το υμέτερονγεωγραφικόν διαμέρισμα της ελληνικής επικρατείας. Διά τούτο, συμπάσχοντες και συναλγούντες εκ της Βασιλευούσης των Πόλεων, διαπέμπομεν προς υμάς μήνυμα ενισχύσεως, παραμυθίας καιεπιστηριγμού, κατά ταςκρισίμουςαυτάςστιγμάς της δοκιμασίας, γνωρίζοντες υμίν ότι η ευχή και η ευλογία του Πατριάρχου του Γένους είναι πάντοτε μαζί σας».

Ακολουθούν τα Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης και τον Δήμαρχο Σύμης:

Α.ἹερώτατεΜητροπολῖταΣύμης, ὑπέρτιμεκαίἔξαρχεΝοτίουΑἰγαίουΠελάγους, ἐνἉγίῳΠνεύματιἀγαπητέἀδελφέκαί συλλειτουργέ τῆςἡμῶνΜετριότητοςκύριεΧρυσόστομε, χάριςεἴητῇὑμετέρᾳἹερότητικαίεἰρήνη παρά Θεοῦ.

Πληροφορηθέντες μετά λύπης πολλῆςτάςὡςἐκτῆςσφοδρᾶςβροχοπτώ-σεωςἐπισυμβάσαςκαταστροφάςκαί ζημίας εἰςτήννῆσονΣύμηνκαίἕδραντῆςἘπαρχίαςὑμῶνσπεύδομενδιάτῆς παρούσης ἵνασυμπαρασταθῶμενἠθικῶςπρόςτήνὑμετέραν λίαν ἀγαπητήνἹερότητακαίμέσῳαὐτῆςπρόςτόνεὐαγῆκλῆρονκαίτόνφιλότιμονκαίφιλόχριστον λαόν καίἐκφράσωμεν τόσον ἀπό μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίαςὅσονκαίἡμῶνπροσωπικῶςτήνσυμπάθειανκαίτόστοργικόνἐνδιαφέρονἡμῶν.

Πᾶσα τοιαύτη δυσάρεστος ἐξέλιξιςεἰςτήν καθημερινότητα τοῦ κόσμου ἀποκαλύπτειτάςτραγικάς διαστάσεις τοῦοἰκολογικοῦ, λεγομένου, προβλήματος εἰςτόὁποῖοναἰσθανόμεθα μεγάλην τήνεὐθύνηντοῦἀνθρωπίνου παράγοντος. Ὅταναὐτάτά γεγονότα μάλιστα πλήττουν τάςὑπότόμαρτυρικόνἡμέτερονὠμόφορονἘπαρχίαςκαίπεριοχάςαἰσθανόμεθατήνεὐθύνηνἡμῶν μείζονα, ὥστενάδράμωμενκαίπροσευχητικῶςνάσταθῶμεν παρ᾿ ὑμῖν, δεόμενοιτοῦΔημιουργοῦκαίΠρονοητοῦΘεοῦὅπωςἀποτρέψῃεἰςτόἑξῆς φαινόμενα τοιαύτης καίτοσαύτηςἐντάσεωςδιάνάμήπληγῇ, ὑπέρ ὅ δύναται, ὁ ἤδηδοκιμαζόμενος λαός.

ὍθενἀπότοῦΦαναρίου, τοῦ φάρου θέσιν ἐπέχοντοςεἰςτάςπνευματικάς κακοκαιρίας καίταραχάς, ἐκφράζομενπρόςὑμᾶςπάνταςτόἀμέριστονεἰλικρινέςἐνδιαφέρονκαίτήνσυμπάθειανἡμῶν, ἐπιδαψιλεύοντεςπρόςτόὑμέτερον πνευματικόν ποίμνιον τοῦΧριστοῦτήνΠατριαρχικήνἡμῶνεὐχήνκαίεὐλογίαν, ἵναὡς τάχιστα ἀντιμετωπισθοῦναἱσυνέπειαιτῶν φαινομένων καίἐπανέλθῃ ἡ γαλήνη καί ἡ ἠρεμίαεἰςτά καθαρά καίὁλογάλανα νερά τῆς νήσου τοῦ προσφάτως ἑορτάσαντοςΠανορμίτουκαίτῶν πέριξ πεφιλημένων νήσων.

,βιζ’ Νοεμβρίου ις’

Β.ΤῷἘντιμοτάτῳκυρίῳἘλευθερίῳΠαπακαλοδούκᾳ, ΔημάρχῳΣύμης, τέκνῳτῆςἡμῶνΜετριότητοςἐνΚυρίῳἀγαπητῷ, χάρινκαίεἰρήνηνπαράΘεοῦ.

Ἐπληροφορήθημεν μετά δυσαρέστουἐκπλήξεως περί τῆςἐπισυμβάσηςκαταστροφῆςκαίτῶνζημιῶνἐντῇΑἰγαιοπελαγίτιδινήσῳὑμῶνκαίἐθλίβημεν, κατ᾿ ἄνθρωπον, πολύ, ὅτιἐξαὐτῶν ἡ φύσις καί ὁ διαχειριστής αὐτῆςἄνθρωποςἐπλήγησαν μεγάλως μέτραγικάςἐπιπτώσειςεἰςτήν ζωήν τῆςτοπικῆς κοινωνίας.

Κινούμενοι, ὅθεν, ἐκπατρικοῦἐνδιαφέροντοςδιάτόνὑμέτερονΔῆμον, ὁ ὁποῖοςἀποτελεῖὑπερήφανονκαίἡρωϊκόντμῆματοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκφράζομεντήνἠθικήνἡμῶνσυμπαράστασινκαίτήνστοργήντῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προσευχόμενοιὑπέρ ταχείας ἀποκαταστάσεωςτῶνὑλικῶνκαίφυσικῶνφθορῶνπρόςἐξισορρόπησιντῆςδιαταραχθείσηςζωῆςεἰςτόὑμέτερονγεωγραφικόν διαμέρισμα τῆςἑλληνικῆςἐπικρατείας.

ΔιάτοῦτοσυμπάσχοντεςκαίσυναλγοῦντεςἐκτῆςΒασιλευούσηςτῶν Πόλεων διαπέμπομενπρόςὑμᾶς μήνυμα ἐνισχύσεως, παραμυθίας καίἐπιστηριγμοῦ, κατά τάςκρισίμουςαὐτάςστιγμάςτῆς δοκιμασίας, γνωρίζοντες ὑμῖνὅτι ἡ εὐχήκαί ἡ εὐλογίατοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Ἡ δέ Χάρις καίτόἄπειρονἔλεοςτοῦΔημιουργοῦτῶνἁπάντωνΤριαδικοῦΘεοῦἡμῶνεἴησαν φυλακτήριον καίἐπιστηριγμόςτοῦ πληγέντος Συμιακοῦλαοῦκαίὁρμητήριονἀσφαλέςἐκ πάσης τοῦπειρασμοῦἐπιβουλῆς.

,βιζ’ Νοεμβρίου ις’

 

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ