Τοπικές Ειδήσεις

Πρωτοδικείο Ρόδου: Ολόκληρη η απόφαση ανακήρυξης των συνδυασμών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός 22 / 2023
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δήμητρα Στεργιούδα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασιλική Σινάνη, Πρωτοδίκη, Αλεξάνδρα Ρούσσα, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια, και από την Γραμματέα Τσαμπίκα Μαλωίνα., Πρωτοδίκη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 23 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, για να αποφασίσει για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και 15ης Οκτωβρίου 2023, και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου ΡΟΔΟΥ, για τον οποίο δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους των.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 4804/2021 με τις τελευταίες αλλαγές του Ν. 5043/2023: “1. …Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος πρωτοδικών εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου”. Κατά δε το άρθρο 35 παρ. 2 του ίδιου νόμου: « 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του αρμοδίου πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται, επίσης, έξω από το δικαστικό κατάστημα», ενώ κατά το άρθρο 36 του ίδιου νόμου « 1. Το αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο μετά από την πάροδο των πέντε (5) ημερών της παραγράφου 2 του άρθρου 35 ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς του δημοτικού συμβουλίου, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους ή τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού. 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του αρμοδίου δικαστηρίου, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.».
Η κρινόμενη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα την 8η Οκτωβρίου 2023 και 15η Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο προς εκδίκαση κατά την εκουσία δικαιοδοσία και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.
Από τα πρακτικά και τις σύγχρονες διακηρύξεις του Προέδρου Πρωτοδικών ΡΟΔΟΥ με τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και 15ης Οκτωβρίου 2023 του παραπάνω δήμου μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσμάτων τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ημέρες, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει, επομένως, η νόμιμη περίπτωση, το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα των πιο πάνω εκλογών στο Δήμο αυτό και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού με τους αναπληρωματικούς τους, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

 

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ‑ Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 22ας Οκτωβρίου 2021 (ΦΕΚ 6951/Β/30.12.2022) ο Δήμος Ρόδου αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:

Δήμος Ρόδου με πληθυσμό 125.113 και 43 έδρες
Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου με πληθυσμό 7.786 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου με πληθυσμό 5.695 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Μαλώνος με πληθυσμό 1.060 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Μασάρων με πληθυσμό 1.031 και 3 έδρες
Δημοτική Ενότητα Αταβύρου με πληθυσμό 2.127 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα με πληθυσμό 1.167 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ισιδώρου με πληθυσμό 277 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Κρητηνίας με πληθυσμό 388 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Μονολίθου με πληθυσμό 169 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Σιάνων με πληθυσμό 126 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Αφάντου με πληθυσμό 7.940 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Αφάντου με πληθυσμό 7.291 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Αρχιπόλεως με πληθυσμό 649 και 3 έδρες
Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού με πληθυσμό 12.717 και 4 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού με πληθυσμό 12.717 και 11 έδρες
Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας με πληθυσμό 10.416 και 4 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών με πληθυσμό 4.739 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού με πληθυσμό 4.948 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Ψίνθου με πληθυσμό 729 και 3 έδρες
Δημοτική Ενότητα Καμείρου με πληθυσμό 4.401 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Σορωνής με πληθυσμό 1.265 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Απόλλωνα με πληθυσμό 680 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Διμυλιάς με πληθυσμό 472 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Καλαβάρδα με πληθυσμό 514 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Πλατανίων με πληθυσμό 103 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Σαλάκου με πληθυσμό 508 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Φανών με πληθυσμό 859 και 3 έδρες
Δημοτική Ενότητα Λινδίων με πληθυσμό 4.496 και 2 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Λάρδου με πληθυσμό 1.888 και 3 έδρες

Δημοτική Κοινότητα Λίνδου με πληθυσμό 1.096 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Καλάθου με πληθυσμό 533 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Λαέρμων με πληθυσμό 365 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Πυλώνος με πληθυσμό 614 και 3 έδρες
Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου με πληθυσμό 3.704 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Απολακκιάς με πληθυσμό 409 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Αρνίθας με πληθυσμό 124 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου με πληθυσμό 765 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Βατίου με πληθυσμό 333 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Γενναδίου με πληθυσμό 1.224 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Ιστρίου με πληθυσμό 160 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Κατταβίας με πληθυσμό 323 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Λαχανιάς με πληθυσμό 139 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Μεσαναγρού με πληθυσμό 96 και 1 έδρα
Δημοτική Κοινότητα Προφίλιας με πληθυσμό 131 και 1 έδρα
Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων με πληθυσμό 15.086 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής με πληθυσμό 5.597 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών με πληθυσμό 1.841 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Παραδεισίου με πληθυσμό 2.623 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Παστίδας με πληθυσμό 3.643 και 5 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Δαματρίας με πληθυσμό 573 και 3 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου με πληθυσμό 809 και 3 έδρες
Δημοτική Ενότητα Ρόδου με πληθυσμό 56.440 και 19 έδρες
Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με πληθυσμό 56.440 και 15 έδρες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 8ης Οκτωβρίου 2023
Γραμμένοι: 104.963, Ψηφίσαντες: 57.585, Άκυρα: 1.405, Λευκά: 458, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 1.863, Έγκυρα : 55.722
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 2.389
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 16.120
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 13.357
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 23.856
Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 4,29% από τα 55.722 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 28,93% από τα 55.722 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ποσοστό 23,97% από τα 55.722 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε ποσοστό 42,81% από τα 55.722 έγκυρα ψηφοδέλτια
Κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα οριζόμενα με δεδομένο ότι το δημοτικό συμβούλιο του ως άνω Δήμου αποτελείται από 43 μέλη,

οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε είκοσι έξι (26) και της μειοψηφίας σε δέκα επτά (17) (άρθρο 26 παρ. 2, 3 Ν 4804/2021)
Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν
η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ’ακροατηρίου στην αρχή
της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 4804/2021).
Κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 43% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις 15 Οκτωβρίου 2023.
Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιείται μεταξύ των Συνδυασμών Δ’, Β’
Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 25.677 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία 18.624 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 57,96% από τα 44.301 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 42,04% από τα 44.301 έγκυρα ψηφοδέλτια
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός, έλαβε τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή 26 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας (α’ γύρου) των επιλαχόντων συνδυασμών (39.602) δια του αριθμού των εδρών που δικαιούνται (17) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 17 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 2.200
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 23.856 : 2.200 = 10 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.856 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 13.357 : 2.200 = 6 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 157 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.389 : 2.200 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 189 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 17 έδρες
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 6 έδρες (6 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 10 έδρες (10 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Η τελική κατανομή εδρών έχει ως εξής:
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 26 έδρες (26 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 6 έδρες (6 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 10 έδρες (10 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου
Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια
Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε:
725 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
923 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
930 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
1276 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
1145 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
972 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
1080 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
1214 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
1609 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
6246 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε:
943 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
1836 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
1025 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
1214 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
1794 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
2506 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
2122 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
2169 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
3055 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
7192 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε:
613 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
853 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
547 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
361 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
1265 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
721 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
815 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
1174 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
1578 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
5430 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε:
43 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
143 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου

85 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
48 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
274 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
40 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
123 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
94 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
458 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
1081 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Ο Συνδυασμός Α’ με 43 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 43
Ο Συνδυασμός Α’ με 143 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 143
Ο Συνδυασμός Α’ με 85 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 85
Ο Συνδυασμός Α’ με 48 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 48
Ο Συνδυασμός Α’ με 274 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 274
Ο Συνδυασμός Α’ με 40 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 40
Ο Συνδυασμός Α’ με 123 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 123
Ο Συνδυασμός Α’ με 94 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 94
Ο Συνδυασμός Α’ με 458 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 458
Ο Συνδυασμός Α’ με 1081 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου με εκλογικό μέτρο 2390 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1081
Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1081 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου

Ο Συνδυασμός Γ’ με 613 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 613
Ο Συνδυασμός Γ’ με 853 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 853
Ο Συνδυασμός Γ’ με 547 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 547
Ο Συνδυασμός Γ’ με 361 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 361
Ο Συνδυασμός Γ’ με 1265 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1265
Ο Συνδυασμός Γ’ με 721 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 721
Ο Συνδυασμός Γ’ με 815 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 815
Ο Συνδυασμός Γ’ με 1174 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1174
Ο Συνδυασμός Γ’ με 1578 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1578
Ο Συνδυασμός Γ’ με 5430 ψήφους έλαβε 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου με εκλογικό μέτρο 2227 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 976
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1265 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1174 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1578 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 976 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Ο Συνδυασμός Δ’ με 943 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 943
Ο Συνδυασμός Δ’ με 1836 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1836
Ο Συνδυασμός Δ’ με 1025 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1025
Ο Συνδυασμός Δ’ με 1214 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1214
Ο Συνδυασμός Δ’ με 1794 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 1794
Ο Συνδυασμός Δ’ με 2506 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 120
Ο Συνδυασμός Δ’ με 2122 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 2122

Ο Συνδυασμός Δ’ με 2169 ψήφους έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 2169
Ο Συνδυασμός Δ’ με 3055 ψήφους έλαβε 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 669
Ο Συνδυασμός Δ’ με 7192 ψήφους έλαβε 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου με εκλογικό μέτρο 2386 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 34
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1214 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 1794 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 2122 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 2169 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου των 669 ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Ο Συνδυασμός Β’ ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 11 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Τελικά για τον Συνδυασμό Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» η κατανομή της 1 έδρας έγινε ως εξής:
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Α’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Α’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Τελικά για τον Συνδυασμό Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» η κατανομή των 26 εδρών έγινε ως εξής:

Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
Β’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Β’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
Β’: έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
Β’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Β’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Β’: έλαβε συνολικά 12 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Τελικά για τον Συνδυασμό Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» η κατανομή των 6 εδρών έγινε ως εξής:
Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
Γ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Γ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Γ’: έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Τελικά για τον Συνδυασμό Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» η κατανομή των 10 εδρών έγινε ως εξής:
Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου
Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καμείρου
Δ’: έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Νότιας Ρόδου
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λινδίων
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αρχαγγέλου
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Αφάντου
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού
Δ’: έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας
Δ’: έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων
Δ’: έλαβε συνολικά 3 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ρόδου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
Ο ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
1. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε πεντακόσιους είκοσι οκτώ (528) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα οκτώ (348) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
1. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα πέντε (535) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΕΦΑΛΑ ‑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ‑ΜΕΛΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
1. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα τέσσερις (1.244) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΚΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΛΗΜΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
1. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα δύο (872) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους τριάντα τρεις (533) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους ογδόντα ένα (381) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
1. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα εννέα (499) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΙΕΚΚΑΣ ΚΑΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΡΙΣΝΟΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα πέντε (835) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα επτά (567) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΡΑΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους εξήντα (560) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΡΜΠΑΛΗ ΘΑΡΡΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
8. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
1. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα ένα (771) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους είκοσι έξι (626) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τρεις (433) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΑΤΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΑΜΠΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
1. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα ένα (971) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα (710) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους σαράντα πέντε (345) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΙΜΒΟ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΝΩΛΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΟΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΙΜΟΝΤ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης

10. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ένα (501) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα δύο (482) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα έξι (436) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους είκοσι δύο (422) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα πέντε (415) σταυρούς προτίμησης
9. ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΟΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης
10. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) σταυρούς προτίμησης
11. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης
12. ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‑ΑΠΟΛΛΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
1. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους πενήντα ένα (1.951) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους τέσσερις (1.204) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα εννέα (839) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε οκτακόσιους είκοσι τρεις (823) σταυρούς προτίμησης
5. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτακόσιους τρεις (803) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε επτακόσιους είκοσι τέσσερις (724) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τέσσερις (694) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα οκτώ (598) σταυρούς προτίμησης

11. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε πεντακόσιους εξήντα ένα (561) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους πενήντα ένα (551) σταυρούς προτίμησης
13. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα έξι (516) σταυρούς προτίμησης
14. ΣΠΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους δύο (502) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΟΡΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα δύο (472) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης
18. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους σαράντα οκτώ (448) σταυρούς προτίμησης
19. ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης
20. ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης
21. ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούς προτίμησης
21. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίμησης
24. ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης
25. ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης
26. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης
27. ΠΑΡΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης
28. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης
29. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
30. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης
31. ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης
32. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης
32. ΚΟΥΚΟΥ ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης
34. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά (267) σταυρούς προτίμησης

35. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΣΗΦ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς προτίμησης
36. ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης
37. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης
38. ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
39. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης
40. ΚΟΥΝΕΛΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς προτίμησης
41. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς προτίμησης
42. ΚΙΑΖΙΜ ΜΕΜΝΟΥΝΕ του ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΛΙΜ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
43. ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
44. ΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης
45. ΚΟΥΛΛΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
46. ΣΤΑΘΗ ΡΟΔΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
47. ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
48. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
1. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα τέσσερις (864) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα επτά (587) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι εννέα (529) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
1. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ‑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα ένα (851) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα δύο (742) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΚΕΥΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα έξι (716) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
1. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα πέντε (975) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης

3. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πεντακόσιους τριάντα (530) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΥΜΑΡΧΩΝ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
1. ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε χίλιους επτακόσιους ένα (1.701) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εννιακόσιους είκοσι εννέα (929) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους δύο (702) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΙΚΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα οκτώ (638) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης
6. ΟΙΚΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΛΑΓΓΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου
1. ΣΠΑΝΟΣ ‑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα (2.390) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα ένα (1.181) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΒΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους δέκα πέντε (1.015) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εννιακόσιους τριάντα οκτώ (938) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τρεις (433) σταυρούς προτίμησης
6. ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα ένα (381) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα τρεις (2.383) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε επτακόσιους ενενήντα έξι (796) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα (770) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα δύο (632) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΤΤΑ ‑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης
9. ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
10. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
1. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε χίλιους εξήντα οκτώ (1.068) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε οκτακόσιους δέκα τρεις (813) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα τρεις (753) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα επτά (697) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πεντακόσιους σαράντα πέντε (545) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα εννέα (449) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα πέντε (445) σταυρούς προτίμησης
8. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) σταυρούς προτίμησης
9. ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους σαράντα δύο (342) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
1. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα έξι (856) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα (790) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα (660) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι (620) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους τέσσερις (604) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα επτά (587) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΡΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα τέσσερις (574) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΣ έλαβε πεντακόσιους εξήντα δύο (562) σταυρούς προτίμησης

9. ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα τρεις (413) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΟΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα ένα (281) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά (267) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΑΤΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους πέντε (3.305) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εξακόσιους πενήντα επτά (1.657) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εξακόσιους δέκα πέντε (1.615) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους σαράντα οκτώ (1.448) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους οκτώ (1.308) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους ενενήντα οκτώ (1.298) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους οκτώ (1.208) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους διακόσιους οκτώ (1.208) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε χίλιους είκοσι (1.020) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ έλαβε εννιακόσιους εξήντα έξι (966) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους πενήντα ένα (951) σταυρούς προτίμησης
13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα τέσσερις (894) σταυρούς προτίμησης
14. ΨΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα εννέα (779) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτακόσιους σαράντα έξι (746) σταυρούς προτίμησης
16. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα τέσσερις (714) σταυρούς προτίμησης
17. ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα τέσσερις (684) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα επτά (677) σταυρούς προτίμησης

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα πέντε (665) σταυρούς προτίμησης
20. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΤΕΡΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα εννέα (649) σταυρούς προτίμησης
21. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούς προτίμησης
22. ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΧΜΕΤ του ΑΡΙΦ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα πέντε (595) σταυρούς προτίμησης
23. ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τρεις (593) σταυρούς προτίμησης
24. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς προτίμησης
25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΒΕΝΤΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα δύο (562) σταυρούς προτίμησης
26. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα τέσσερις (534) σταυρούς προτίμησης
27. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους επτά (507) σταυρούς προτίμησης
28. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίμησης
29. ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης
30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα δύο (462) σταυρούς προτίμησης
31. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα (450) σταυρούς προτίμησης
32. ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα επτά (447) σταυρούς προτίμησης
33. ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα οκτώ (438) σταυρούς προτίμησης
34. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυρούς προτίμησης
35. ΧΟΣΑΔΑΣ ΝΕΙΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ένα (401) σταυρούς προτίμησης
36. ΧΑΤΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης
37. ΔΡΑΚΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης
38. ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης
39. ΠΙΖΗΜΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης
40. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
41. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης
42. ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίμησης
43. ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα οκτώ (298) σταυρούς προτίμησης

44. ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης
45. ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης
46. ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) σταυρούς προτίμησης
47. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης
48. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
49. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
1. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΒΒΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΤΑΛΕΩΝΟΣ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
1. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους έντεκα (1.211) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε πεντακόσιους τέσσερις (504) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
1. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΚΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους έξι (1.506) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΣΑΛΛΥ) του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
5. ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
1. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εννιακόσιους είκοσι πέντε (925) σταυρούς προτίμησης

2. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτακόσιους τριάντα εννέα (839) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα τέσσερις (464) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΛΕΒΑΡΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου
1. ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τρεις (423) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΙΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
7. ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
1. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του ΙΜΠΡΑΗΜ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΥΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΝΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
10. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
1. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξακόσιους εξήντα (660) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΒΒΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα δύο (532) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τρεις (513) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΛΟΚΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα εννέα (499) σταυρούς προτίμησης
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΙΧΑΛΑΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΥΝΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
1. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι εννέα (729) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΕΓΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΕΛΑΚΗ ΔΑΝΑΗ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΑΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΤΤΑ ΦΙΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
12. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
13. ΖΑΜΟΥΖΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
1. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εννιακόσιους είκοσι έξι (1.926) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (1.578) σταυρούς προτίμησης
4. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννιακόσιους πενήντα πέντε (955) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα τρεις (873) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα πέντε (865) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα πέντε (645) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα έξι (586) σταυρούς προτίμησης
9. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς προτίμησης
10. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους έντεκα (411) σταυρούς προτίμησης
11. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους έντεκα (411) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα ένα (371) σταυρούς προτίμησης
14. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίμησης
16. ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα (340) σταυρούς προτίμησης
17. ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης
18. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης
19. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς προτίμησης
20. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα (280) σταυρούς προτίμησης
21. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης
22. ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης
24. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης
25. ΜΑΛΩΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς προτίμησης
26. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΜΕΛΕΧ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΜΠΑΣ‑ΑΡΗ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
27. ΔΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
28. ΤΟΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα έξι (196) σταυρούς προτίμησης
29. ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
30. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΙΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης

31. ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς προτίμησης
32. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΛΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
33. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
34. ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης
35. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
36. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
37. ΠΛΕΥΝΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης
38. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης
39. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
39. ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
41. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
41. ΣΑΪΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
43. ΡΕΝΤΖΕΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
44. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
45. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
46. ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
47. ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΚΑΝΤΡΗ του ΜΕΜΕΤ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
48. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
49. ΝΕΤΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΦΙΛΗΜΩΝΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
1. ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΩΛΙΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
1. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
3. ΨΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
1. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου
1. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΣΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
1. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΑΡΜΠ ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΕΡΝΑΝΤ ΤΖΕΡΑΡΝΤ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
1. ΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης

6. ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
1. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΓΙΑΝΝΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης
3. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΑΡΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΕΡΛΟΓΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
9. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
10. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
11. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
13. ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
14. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
17. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
17. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
19. ΔΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
20. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΛΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
20. ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΔΙΤΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
22. ΜΠΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
22. ΠΙΖΑΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
24. ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
25. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
26. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
26. ΚΑΡΑΠΛΗ ΠΑΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
28. ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
28. ΤΣΑΚΙΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

30. ΚΟΣΣΥΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
31. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
31. ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
33. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
34. ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
35. ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ισιδώρου
Γραμμένοι: 1.157, Ψηφίσαντες: 521, Άκυρα: 11, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 12, Έγκυρα : 509
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 93
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 248
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 165
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ισιδώρου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (506) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 126 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 248 : 126 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 122 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 165 : 126 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 39 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 93 : 126 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 93 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ισιδώρου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’

1. ΒΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
3. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΑΕΝΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
6. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
7. ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΙΑΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Απολακκιάς
Γραμμένοι: 626, Ψηφίσαντες: 394, Άκυρα: 10, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 384
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 40
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 117
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 35
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 192
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Απολακκιάς είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (384) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 96 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 192 : 96 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 0 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 117 : 96 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 21 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 40 : 96 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 40 ψήφων

Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 35 : 96 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 35 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απολακκιάς
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΑΚΚΑ ‑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ (ΚΑΜΠΟΥΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
8. ΞΟΥΛΕΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΡΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΥΠΡΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΛΕΡΓΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΛΑΜΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Απόλλωνα

Γραμμένοι: 1.110, Ψηφίσαντες: 705, Άκυρα: 5, Λευκά: 5, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 695
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 13
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 47
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 197
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 438
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Απόλλωνα είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (695) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 173 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 438 : 173 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 92 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 197 : 173 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 24 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 47 : 173 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 47 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 13 : 173 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 13 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απόλλωνα
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
5. ΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΥΡΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΩΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΙΣΣΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΔΡΕΕΒ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου
Γραμμένοι: 5.085, Ψηφίσαντες: 3.233, Άκυρα: 73, Λευκά: 14, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 87, Έγκυρα : 3.146
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 254
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 573
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 1.165
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 1.154
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 573 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (2.573) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 857
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.165 : 857 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 308 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.154 : 857 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 297 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 254 : 857 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 254 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες

Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΠΟΜΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τέσσερις (434) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΚΟΚΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
8. ΡΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
11. ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
12. ΨΑΘΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
13. ΝΤΑΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα επτά (377) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΕΤΡΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΑΡΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
10. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
12. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

13. ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΙΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΙΦΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΕΜΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΕΜΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΟΥΡΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
10. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
12. ΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
5. ΡΟΥΣΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Αρχιπόλεως
Γραμμένοι: 799, Ψηφίσαντες: 529, Άκυρα: 5, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 8, Έγκυρα : 521
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 64
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 107
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 344
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιπόλεως είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (515) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 128 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 344 : 128 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 88 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 107 : 128 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 107 ψήφων

Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 64 : 128 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 64 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρχιπόλεως
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΦΗΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΦΗΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΤΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
4. ΘΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Ασκληπιείου
Γραμμένοι: 939, Ψηφίσαντες: 564, Άκυρα: 19, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 21, Έγκυρα : 543
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 20

Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 268
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 221
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (509) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 127 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 268 : 127 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 14 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 221 : 127 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 94 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 20 : 127 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 20 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΑΡΡΕΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΕΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΕΘΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΤΟΥΠΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΟΥΓΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΡΕΚΟ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΠΠΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΑΛΑΜΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΚΛΗΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Αφάντου
Γραμμένοι: 5.114, Ψηφίσαντες: 3.785, Άκυρα: 52, Λευκά: 15, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 67, Έγκυρα : 3.718
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 908
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 614
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 2.162
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Αφάντου με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 908 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (2.776) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 925
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.162 : 925 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 312 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 614 : 925 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 614 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους ογδόντα δύο (682) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούς προτίμησης

3. ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα έξι (596) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΟΠΕΖ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις (294) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
9. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
11. ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΑΛΩΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΟΓΓΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΖΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΙΚΟΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ‑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΑΤΑΣΑ ΦΛΩΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΖΑΓΚΡΑΝΤΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΑΤΟΛΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
5. ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΙΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

10. ΚΑΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Βατίου
Γραμμένοι: 210, Ψηφίσαντες: 142, Άκυρα: 2, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 3, Έγκυρα : 139
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 76
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 24
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 39
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Βατίου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (139) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 34 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 76 : 34 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 8 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 39 : 34 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 24 : 34 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 24 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βατίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΙΚΗ (ΘΕΩΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

4. ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
7. ΜΙΧΕΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ του ΣΑΒΒΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Γενναδίου
Γραμμένοι: 1.220, Ψηφίσαντες: 417, Άκυρα: 8, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 12, Έγκυρα : 405
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 10
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 143
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 54
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 198
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (405) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 101 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 198 : 101 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 97 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 143 : 101 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 42 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 54 : 101 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 54 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 10 : 101 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 10 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΑΚΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
2. ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΣΤΕΥΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΟΚΟΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΩΣΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
8. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΛΕΥΤΕΡΗ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΠΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
5. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΑΦΙΛΑΪ ΜΕΡΙΛΝΤΑ του ΛΕΥΤΕΡ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΗΝΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Δαματρίας
Γραμμένοι: 489, Ψηφίσαντες: 329, Άκυρα: 5, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7, Έγκυρα : 322

Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 127
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 86
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 105
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Δαματρίας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (318) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 79 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 127 : 79 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 48 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 105 : 79 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 26 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 86 : 79 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Δαματρίας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΣΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
3. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΡΟΥΜΗ ΑΝΝΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

8. ΜΠΑΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΗΔΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΝΑΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Διμυλιάς
Γραμμένοι: 618, Ψηφίσαντες: 447, Άκυρα: 7, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 8, Έγκυρα : 439
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 2
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 80
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 179
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 178
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Διμυλιάς είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (439) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 109 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 179 : 109 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 70 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 178 : 109 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 69 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 80 : 109 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 80 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 : 109 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Διμυλιάς
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
2. ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΟΜΑΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
4. ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
6. ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΠΑΚΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
0. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα
Γραμμένοι: 1.753, Ψηφίσαντες: 1.062, Άκυρα: 27, Λευκά: 5, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 32, Έγκυρα : 1.030
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 285

Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 259
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 460
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (1.004) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 251 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 460 : 251 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 209 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 285 : 251 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 34 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 259 : 251 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 8 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΡΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΚΟΝΤΡΑΝΗ ΜΙΓΚΕΝΑ του ΣΩΤΗΡ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
7. ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
2. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΘΑΡΕΝΟΥ ΜΑΝΩΛΙΤΣΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΛΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου
Γραμμένοι: 689, Ψηφίσαντες: 465, Άκυρα: 9, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 455
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 67
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 124
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 258
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (449) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 112 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 258 : 112 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 34 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 124 : 112 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 12 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 67 : 112 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 67 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΣΤΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΠΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΑΜΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΛΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού
Γραμμένοι: 7.542, Ψηφίσαντες: 4.323, Άκυρα: 130, Λευκά: 53, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 183, Έγκυρα : 4.140
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 1.080
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 815
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 2.122
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 11 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε επτά (7) και της μειοψηφίας σε τέσσερις (4) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 1.080 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 7 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (2.937) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (4) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 4 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 587
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2.122 : 587 = 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 361 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 815 : 587 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 228 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 4 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΟΥΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ έλαβε πεντακόσιους εξήντα επτά (567) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα ένα (471) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΕΡΜΙΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους εξήντα (360) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΧΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
8. ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
9. ΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΤΑΛΙΕ του ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΕΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΚΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
13. ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
14. ΤΣΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΘΟΔΩΡΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΑΛΟΨΥΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΥΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΑΝΑΣΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
19. ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
20. ΓΙΑΡΙΜΑΓΑ ΝΤΕΝΙΖ του ΜΕΧΜΕΤ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
20. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
20. ΠΕΧΙΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
23. ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
24. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
24. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΠΙΛΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
24. ΠΕΝΤΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
27. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
28. ΛΥΚΟΠΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΑΓΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης

2. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΣΕΡΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
16. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
17. ΛΟΙΖΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
18. ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
19. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΚΟΥΛΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΡΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
6. ΙΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΡΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΑΗ του ΦΩΤΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΟΛΛΕΖΕΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
10. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
11. ΒΛΑΧΟΥ ΦΑΒΙΑ (ΦΙΒΗ) του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
12. ΤΡΕΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ του ΓΙΩΡΓΟ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
14. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΙΡΑ ΙΡΕΝΑ του ΜΠΛΕΡΙΜ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Καλαβάρδα

Γραμμένοι: 607, Ψηφίσαντες: 401, Άκυρα: 11, Λευκά: 7, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 18, Έγκυρα : 383
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 159
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 183
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Καλαβάρδα είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (342) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 85 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 183 : 85 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 13 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 159 : 85 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 74 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καλαβάρδα
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΣΚΛΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
6. ΞΑΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΟΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Καλάθου
Γραμμένοι: 527, Ψηφίσαντες: 294, Άκυρα: 12, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 13, Έγκυρα : 281
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 121
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 27
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 133
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (281) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 70 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 133 : 70 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 63 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 121 : 70 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 51 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 27 : 70 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 27 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΑΝΥΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
2. ΨΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΩΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΥΚΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
7. ΕΛΛΗΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

8. ΧΑΛΙΛΙ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΝΤΩΝ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΦΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΟΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΝΥΧΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΕΛΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΣΑΑΚ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΓΕΡΟΚΟΥΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΚΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΥΛΑΚΑΣ ΣΑΜ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών
Γραμμένοι: 3.871, Ψηφίσαντες: 2.623, Άκυρα: 70, Λευκά: 15, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 85, Έγκυρα : 2.538
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 632
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 692
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 1.185
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 632 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (1.877) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 625
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.185 : 625 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 560 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 692 : 625 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 67 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΑΧΡΑΜΑΝΗ ΣΕΒΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΙΟΤΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΖΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΡΗΓΟΡΑ ‑ ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΥΦΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
9. ΗΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΝΙΑ ΒΑΓΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
13. ΤΣΙΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΕΥΓΑΔΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΙΟΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
9. ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
10. ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
12. ΣΙΑΡΜΠΑ ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΑΝΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΟΣΧΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΑΜΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
9. ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΙΟΤΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΙΧΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΥΡΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Κατταβίας
Γραμμένοι: 800, Ψηφίσαντες: 390, Άκυρα: 13, Λευκά: 6, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 19, Έγκυρα : 371
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 192
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 33
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 146
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Κατταβίας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (371) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 92 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 192 : 92 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 8 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 146 : 92 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 54 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 33 : 92 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 33 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κατταβίας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΠΟΚΚΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης

2. ΡΙΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΛΤΕΝΣΠΕΡΓΚΕΡ ΡΟΜΠΙΝ του ΜΑΡΤΙΝ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΚΛΗΜΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΚΕΜΑΛ του ΚΕΤΗΝ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
2. ΡΙΖΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΖΑΝΕΛΛΗ ΑΓΛΑΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΕΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΣΙΜΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού
Γραμμένοι: 2.537, Ψηφίσαντες: 1.510, Άκυρα: 53, Λευκά: 10, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 63, Έγκυρα : 1.447
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 35
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 331
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 458
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 623
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 331 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (1.081) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 360

Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 623 : 360 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 263 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 458 : 360 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 98 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εβδομήντα επτά (277) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΛΛΟΥΡΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ‑ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΡΑΚΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
7. ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΡΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΛΟΥΚΑ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΚΙΝΗ ΚΟΚΚΟΝΙΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
13. ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΙΟΥΡΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΦΛΟΚΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
2. ΙΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
3. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης
4. ΡΟΔΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΖΩΟΠΗΓΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΧΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗΣ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης και η εκλογή του παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης και η εκλογή του παραπέμπεται σε κλήρωση από το Πρωτοδικείο
5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
9. ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής
Γραμμένοι: 4.093, Ψηφίσαντες: 2.367, Άκυρα: 66, Λευκά: 21, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 87, Έγκυρα : 2.280
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 163
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 581
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 456
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 1.080
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 581 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (1.699) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 566
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.080 : 566 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 514 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 456 : 566 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 456 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 163 : 566 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 163 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκε 1 έδρα

Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΡΙ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΜΑΡΑΓΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
9. ΖΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΟΦΡΩΝΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
13. ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΛΑΓΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
8. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
9. ΦΩΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
10. ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης

11. ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΡΥΛΛΗ ΖΑΧΑΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΘΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Κρητηνίας
Γραμμένοι: 836, Ψηφίσαντες: 430, Άκυρα: 29, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 31, Έγκυρα : 399
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 11
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 154
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 53
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 181
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Κρητηνίας είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (399) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 99 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 181 : 99 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 82 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 154 : 99 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 55 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 53 : 99 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 53 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 11 : 99 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 11 ψήφων

Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κρητηνίας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΛΒΗ) του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΙΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΜΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΤΖΙΟΝΙ ΕΝΙΑΝΤΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΠΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΙΓΡΟΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΚΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Λαέρμων
Γραμμένοι: 971, Ψηφίσαντες: 486, Άκυρα: 9, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 9, Έγκυρα : 477
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 31
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 203
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 204
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Λαέρμων είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (438) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 109 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 204 : 109 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 95 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 203 : 109 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 94 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 31 : 109 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 31 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λαέρμων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΟΝΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΑΒΒΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Λάρδου
Γραμμένοι: 1.540, Ψηφίσαντες: 824, Άκυρα: 22, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 23, Έγκυρα : 801
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 5
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 183
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 243
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 370
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (801) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 200 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 370 : 200 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 170 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 243 : 200 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 43 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 183 : 200 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 183 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 5 : 200 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΚΟΥΒΑΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΣΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΓΚΑΦΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΠΑΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΣΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΓΡΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΚΑΦΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΥΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΠΕΤΙΔΟΥ ΠΡΑΣΣΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΡΟΝΤΙΩΝ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
2. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Λίνδου
Γραμμένοι: 1.688, Ψηφίσαντες: 1.029, Άκυρα: 16, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 20, Έγκυρα : 1.009

Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 613
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 349
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (962) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 240 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 613 : 240 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 133 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 349 : 240 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 109 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
4. ΛΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
5. ΨΑΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΟΥΣΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΜΕΛΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΥΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΑΚΩΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Μαλώνος
Γραμμένοι: 1.332, Ψηφίσαντες: 706, Άκυρα: 16, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 19, Έγκυρα : 687
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 14
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 249
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 64
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 360
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνος είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (687) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 171 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 360 : 171 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 18 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 249 : 171 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 78 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 64 : 171 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 64 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 14 : 171 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 14 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνος
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΜΟΥΣΤΑΚΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΚΟΡΔΑ ΚΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΛΑΝΟΣ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης

6. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΤΟΛΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΜΜΥΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΚΥΛΛΑΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΟΣΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΙΝΤΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΚΑΚΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΕΝΡΙΚΟ του ΜΑΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών
Γραμμένοι: 1.775, Ψηφίσαντες: 1.205, Άκυρα: 31, Λευκά: 15, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 46, Έγκυρα : 1.159
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 45
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 185
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 349
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 580
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (1.159) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 289 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 580 : 289 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 349 : 289 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 60 ψήφων

Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 185 : 289 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 185 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 45 : 289 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 45 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
6. ΒΑΣΙΛΩΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΠΙΛΙΑΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
2. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
4. ΛΟΛΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΥΜΠΑΝΑΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΝΔΙΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

6. ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Μασάρων
Γραμμένοι: 972, Ψηφίσαντες: 656, Άκυρα: 8, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 11, Έγκυρα : 645
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 323
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 36
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 280
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Μασάρων είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (639) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 159 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 323 : 159 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 280 : 159 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 121 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 36 : 159 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 36 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μασάρων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΣΠΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (ΤΣΑΜΠΙΚΕΛΟΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
3. ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

5. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
3. ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΩΡΓΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Παραδεισίου
Γραμμένοι: 2.702, Ψηφίσαντες: 1.511, Άκυρα: 35, Λευκά: 8, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 43, Έγκυρα : 1.468
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 192
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 312
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 365
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 599
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Παραδεισίου με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 312 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (1.156) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 385
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 599 : 385 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 214 ψήφων

Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 365 : 385 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 365 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 192 : 385 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 192 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκε 1 έδρα
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (0 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΜΕΣΤΟΥΣΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
4. ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΖΑΦΕΙΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΛΑΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΟΡΩΝΙΑΤΗΣ ΛΟΙΖΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
9. ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
11. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
12. ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΤΣΙΡΟΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΚΙΑΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΠΩΛΙΝΑ του ΜΙΡΤΣΑ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

7. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΕΣΦΥΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΕΝΤΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΠΟΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΑΛΕΤΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
3. ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑ ΤΖΕΪΜΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Παστίδας
Γραμμένοι: 1.683, Ψηφίσαντες: 1.038, Άκυρα: 19, Λευκά: 3, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 22, Έγκυρα : 1.016
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 48
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 337
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 198
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 433
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Παστίδας με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 5 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε τρεις (3) και της μειοψηφίας σε δύο (2) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 337 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 3 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (679) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (2) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 2 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 226
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 433 : 226 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 207 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 198 : 226 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 198 ψήφων

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 48 : 226 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 48 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκε 1 έδρα
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΪΚ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
8. ΡΑΜΦΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
9. ΜΟΣΧΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΟΣΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΠΕΤΤΥ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
13. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΠΑΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚ) του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

2. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΜΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΥΣΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
5. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΑ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Πυλώνος
Γραμμένοι: 536, Ψηφίσαντες: 341, Άκυρα: 10, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 10, Έγκυρα : 331
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 0
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 156
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 17
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 158
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Πυλώνος είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (331) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 82 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 158 : 82 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 76 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 156 : 82 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 74 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 17 : 82 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 : 82 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 0 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πυλώνος
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΑΦΑΗΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΥΡΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
3. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΛΟΥΡΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΝΤΡΕΙ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
0. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Ρόδου

Γραμμένοι: 44.216, Ψηφίσαντες: 20.714, Άκυρα: 534, Λευκά: 231, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 765, Έγκυρα : 19.949
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 1.081

Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 6.246
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 5.430
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 7.192
Mε δεδομένο ότι ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου δεν πλειοψήφησε στην Δημοτική Κοινότητα Ρόδου με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%
και ότι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας αποτελείται από 15 μέλη,
οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε εννέα (9) και της μειοψηφίας σε έξι (6) (άρθρο 29 παρ. 1, 2 Ν 4804/2021)
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» ως επιτυχών συνδυασμός με 6.246 ψήφους, έλαβε τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δηλαδή 9 έδρες
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων των επιλαχόντων συνδυασμών (13.703) δια του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που δικαιούνται (6) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 6 εδρών των επιλαχόντων συνδυασμών με εκλογικό μέτρο το 1.957
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 7.192 : 1.957 = 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.321 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 5.430 : 1.957 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.516 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1.081 : 1.957 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.081 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 5 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 3 έδρες (2 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΑΤΤΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους ογδόντα (380) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τρεις (323) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΙΜΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
9. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΕΛΕΣ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΗ του ΣΕΦΚΕΤ έλαβε διακόσιους ενενήντα (290) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΗΣ ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα ένα (271) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΙΒΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΣΕΡΓΙΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης
14. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
15. ΣΟΦΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης
17. ΦΤΑΚΛΑ ΖΩΟΠΗΓΗ (ΖΩΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης
19. ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης
20. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
21. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
23. ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΑΦΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
25. ΓΚΑΣΙΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
26. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
27. ΑΡΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
28. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
29. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
30. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
31. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ (ΑΛΜΠΕΡΤ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
32. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
33. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΥΡΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
34. ΜΠΑΛΗ ΖΩΟΠΗΓΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
35. ΜΠΑΖΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης
8. ΖΗΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
12. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης
13. ΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
15. ΖΗΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
16. ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης
17. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
18. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
19. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης
20. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
21. ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΜΕΒΛΟΥΝΤΕ (ΕΜΥ) του ΜΟΥΣΤΑΦΑ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
22. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ (ΛΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης
22. ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης
24. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΣΚΕΥΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
25. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
26. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
27. ΕΚΙΝΕ ΕΙΤΙΛΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) του ΦΙΛΙΠ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης

28. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
29. ΨΑΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
29. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
31. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
32. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
33. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
34. ΦΙΡΟΓΛΑΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
35. ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
36. ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
37. ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε οκτακόσιους είκοσι πέντε (825) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΥ ΔΙΚΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΒΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
14. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΥΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΖΑΙΜΜ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
17. ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
19. ΚΕΛΕΣ ΟΓΛΟΥ ΧΕΡΙΦΕ του ΕΜΒΕΡ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
21. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

22. ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
22. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
24. ΓΙΑΝΟΥΛΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του ΑΝΤΩΝ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
24. ΚΑΡΑΠΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
26. ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ του ΧΑΣΑΝ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
29. ΚΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
30. ΚΟΥΤΟΥΝΗ ΦΛΩΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
30. ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
32. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
33. ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
34. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΙΚΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΖΑΝ του ΑΛΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΕΡΓΑΔΗ ΠΕΤΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
11. ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
16. ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
17. ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΣΑΒΒΑΣ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΥΡΛΙΜΠΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
18. ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
20. ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΠΡΕΣΑ του ΔΗΜΗΤΕΡ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Σαλάκου
Γραμμένοι: 878, Ψηφίσαντες: 497, Άκυρα: 10, Λευκά: 4, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 14, Έγκυρα : 483
Έλαβαν:
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 150
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 69
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 261
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Σαλάκου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (480) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 120 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 261 : 120 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 21 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 150 : 120 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 30 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 69 : 120 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 69 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σαλάκου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
6. ΖΟΥΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΨΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης

3. ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΜΑΡΙΕΤΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΡΟΥΛΛΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Σορωνής
Γραμμένοι: 1.454, Ψηφίσαντες: 917, Άκυρα: 15, Λευκά: 6, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 21, Έγκυρα : 896
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 82
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 357
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 118
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 339
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (896) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 224 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 357 : 224 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 133 ψήφων
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 339 : 224 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 115 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 118 : 224 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 118 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 82 : 224 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 82 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΓΚΑΛΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΕΣΤΟΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΧΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΦΑΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΝΤΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΛΑ (ΣΕΡΤΖΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Φανών
Γραμμένοι: 948, Ψηφίσαντες: 688, Άκυρα: 17, Λευκά: 5, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 22, Έγκυρα : 666
Έλαβαν:

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 33
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 102
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 210
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 321
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Φανών είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (666) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 166 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 321 : 166 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 155 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 210 : 166 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 44 ψήφων
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 102 : 166 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 102 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 33 : 166 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 33 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 2 έδρες
Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Φανών
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΓΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΙΕΤΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΡΑΤΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ του ΡΟΥΒΗΜ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΑΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΡΙΤΣΕΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης

8. ΤΣΕΛΕΠΗ ΒΑΛΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΘΕΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
6. ΖΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
7. ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΜΠΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΡΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΟΥΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Ψίνθου
Γραμμένοι: 1.009, Ψηφίσαντες: 692, Άκυρα: 24, Λευκά: 2, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 26, Έγκυρα : 666
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 30
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 251
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 24
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 361
Mε δεδομένο ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Ψίνθου είναι μέχρι 2000 κατοίκους,
γίνεται αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 4804/2021 με τις αλλαγές του Ν 5043/2023)
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών που έχουν υποψηφίους (666) δια του αριθμού των εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (3) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 3 εδρών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με εκλογικό μέτρο το 166 σε όλους τους συνδυασμούς που είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 361 : 166 = 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 29 ψήφων

Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 251 : 166 = 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 85 ψήφων
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 30 : 166 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 30 ψήφων
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 24 : 166 = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 24 ψήφων
Με την διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 3 έδρες
Δ’ Συνδυασμός «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (2 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Β’ Συνδυασμός «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» έλαβε συνολικά 1 έδρα (1 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Γ’ Συνδυασμός «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» έλαβε συνολικά 0 έδρες (0 + 0 + 0) του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ψίνθου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
1. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΛΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΡΟΚΟΥ ΔΙΚΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
1. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΩΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
1. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Αρνίθας
Γραμμένοι: 204, Ψηφίσαντες: 128, Άκυρα: 4, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 4, Έγκυρα : 124
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 2
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 7
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 55
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
0. ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Ιστρίου
Γραμμένοι: 304, Ψηφίσαντες: 181, Άκυρα: 2, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 2, Έγκυρα : 179
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 3
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 162
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 2
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 12
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΚΑΖΩΝΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΜΙΚΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Λαχανιάς
Γραμμένοι: 382, Ψηφίσαντες: 154, Άκυρα: 2, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 3, Έγκυρα : 151
Έλαβαν:

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 10
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 16
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 64
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 61
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΕΡΒΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Μεσαναγρού
Γραμμένοι: 382, Ψηφίσαντες: 193, Άκυρα: 2, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 2, Έγκυρα : 191
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 0
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 126
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 6
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 59
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΘΩΜΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΑΣΙΩΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Μονολίθου
Γραμμένοι: 464, Ψηφίσαντες: 245, Άκυρα: 6, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7, Έγκυρα : 238
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 0
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 145
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 46
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 47
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΚΟΝΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΘΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Πλατανίων
Γραμμένοι: 335, Ψηφίσαντες: 196, Άκυρα: 2, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 3, Έγκυρα : 193
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 1
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 28
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 48
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 116
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΚΑΣΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

Δημοτική Κοινότητα Προφίλιας
Γραμμένοι: 176, Ψηφίσαντες: 103, Άκυρα: 3, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 3, Έγκυρα : 100
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 0
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 54
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 42
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Δημοτική Κοινότητα Σιάνων
Γραμμένοι: 390, Ψηφίσαντες: 150, Άκυρα: 1, Λευκά: 1, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 2, Έγκυρα : 148
Έλαβαν:
Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» : 3
Β’) «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 48
Γ’) «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» : 7
Δ’) «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» : 90
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΛΕΦΤΟΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επικυρώνει τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και στις 15 Οκτωβρίου 2023 και

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Β’ ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εκλέγεται Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε πεντακόσιους είκοσι οκτώ (528) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα οκτώ (348) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα πέντε (535) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΕΦΑΛΑ ‑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ‑ΜΕΛΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα τέσσερις (1.244) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΚΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΛΗΜΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα δύο (872) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους τριάντα τρεις (533) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους ογδόντα ένα (381) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης

5. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα εννέα (499) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΙΕΚΚΑΣ ΚΑΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα επτά (497) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα εννέα (469) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα εννέα (459) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα επτά (337) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΡΙΣΝΟΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα πέντε (835) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα επτά (567) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΔΡΑΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους εξήντα (560) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΡΜΠΑΛΗ ΘΑΡΡΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
8. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα ένα (771) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εξακόσιους είκοσι έξι (626) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τρεις (433) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους είκοσι επτά (427) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΑΤΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΑΜΠΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα ένα (971) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα (710) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τρεις (373) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους σαράντα πέντε (345) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΙΜΒΟ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΝΩΛΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους σαράντα τέσσερις (244) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΠΟΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΙΜΟΝΤ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ένα (501) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα δύο (482) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους εξήντα (460) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα έξι (436) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους είκοσι δύο (422) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα πέντε (415) σταυρούς προτίμησης

9. ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΟΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης
10. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι επτά (327) σταυρούς προτίμησης
11. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης
12. ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‑ΑΠΟΛΛΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους πενήντα ένα (1.951) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους τέσσερις (1.204) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα εννέα (839) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε οκτακόσιους είκοσι τρεις (823) σταυρούς προτίμησης
5. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτακόσιους τρεις (803) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους πενήντα οκτώ (758) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε επτακόσιους είκοσι τέσσερις (724) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ έλαβε εξακόσιους ενενήντα τέσσερις (694) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα οκτώ (598) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε πεντακόσιους εξήντα ένα (561) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους πενήντα ένα (551) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
13. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα έξι (516) σταυρούς προτίμησης
14. ΣΠΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πεντακόσιους δύο (502) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΟΡΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα δύο (472) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους πενήντα τρεις (453) σταυρούς προτίμησης
18. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους σαράντα οκτώ (448) σταυρούς προτίμησης

19. ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δώδεκα (412) σταυρούς προτίμησης
20. ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης
21. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
22. ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

23. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους εξήντα δύο (362) σταυρούς προτίμησης
24. ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΠΑΣΧΑΛΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης
25. ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης
26. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης
27. ΠΑΡΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα έξι (316) σταυρούς προτίμησης
28. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης
29. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
30. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης
31. ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης
32. ΚΟΥΚΟΥ ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
33. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

34. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά (267) σταυρούς προτίμησης
35. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΙΩΣΗΦ έλαβε διακόσιους εξήντα (260) σταυρούς προτίμησης
36. ΘΕΟΛΟΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης
37. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης
38. ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
39. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης
40. ΚΟΥΝΕΛΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι τρεις (223) σταυρούς προτίμησης
41. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς προτίμησης
42. ΚΙΑΖΙΜ ΜΕΜΝΟΥΝΕ του ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΛΙΜ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης

43. ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
44. ΖΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης
45. ΚΟΥΛΛΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
46. ΣΤΑΘΗ ΡΟΔΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
47. ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
48. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα τέσσερις (864) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα επτά (587) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι εννέα (529) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ‑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα ένα (851) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε επτακόσιους σαράντα δύο (742) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΚΕΥΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα έξι (716) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εννιακόσιους εβδομήντα πέντε (975) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα (550) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πεντακόσιους τριάντα (530) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, σύμφωνα με την από 17.10.2023 δήλωσή του κατ΄ άρθρο 31 παρ.2 του ν. 4804/2021
2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης

5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΥΜΑΡΧΩΝ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε χίλιους επτακόσιους ένα (1.701) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εννιακόσιους είκοσι εννέα (929) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτακόσιους δύο (702) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΙΚΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα οκτώ (638) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης
6. ΟΙΚΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε τριακόσιους δέκα πέντε (315) σταυρούς προτίμησης
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΛΑΓΓΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΠΑΝΟΣ ‑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα (2.390) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα ένα (1.181) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΒΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους δέκα πέντε (1.015) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εννιακόσιους τριάντα οκτώ (938) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τρεις (433) σταυρούς προτίμησης
6. ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα ένα (381) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα τρεις (2.383) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε επτακόσιους ενενήντα έξι (796) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα (770) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα δύο (632) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΤΤΑ ‑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τρεις (393) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα πέντε (365) σταυρούς προτίμησης
9. ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους είκοσι δύο (322) σταυρούς προτίμησης
10. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε χίλιους εξήντα οκτώ (1.068) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε οκτακόσιους δέκα τρεις (813) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα τρεις (753) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα επτά (697) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πεντακόσιους σαράντα πέντε (545) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα εννέα (449) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα πέντε (445) σταυρούς προτίμησης
8. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) σταυρούς προτίμησης
9. ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους σαράντα δύο (342) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους πενήντα έξι (856) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα (790) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα (660) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους είκοσι (620) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους τέσσερις (604) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα επτά (587) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΡΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα τέσσερις (574) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΣ έλαβε πεντακόσιους εξήντα δύο (562) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα τρεις (413) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους οκτώ (308) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΟΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα ένα (281) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα επτά (267) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΑΤΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
4. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους τετρακόσιους σαράντα οκτώ (1.448) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε χίλιους τριακόσιους οκτώ (1.308) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους ενενήντα οκτώ (1.298) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους οκτώ (1.208) σταυρούς προτίμησης, (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
8. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε χίλιους διακόσιους οκτώ (1.208) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
9. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε χίλιους είκοσι (1.020) σταυρούς προτίμησης
10. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ έλαβε εννιακόσιους εξήντα έξι (966) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννιακόσιους πενήντα ένα (951) σταυρούς προτίμησης
12. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα τέσσερις (894) σταυρούς προτίμησης
13. ΨΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εβδομήντα εννέα (779) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτακόσιους σαράντα έξι (746) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσιους πέντε (3.305) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εξακόσιους πενήντα επτά (1.657) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εξακόσιους δέκα πέντε (1.615) σταυρούς προτίμησης

15. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε επτακόσιους δέκα τέσσερις (714) σταυρούς προτίμησης
16. ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα τέσσερις (684) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εξακόσιους εβδομήντα επτά (677) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα πέντε (665) σταυρούς προτίμησης
19. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΤΕΡΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα εννέα (649) σταυρούς προτίμησης
20. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούς προτίμησης
21. ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΧΜΕΤ του ΑΡΙΦ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα πέντε (595) σταυρούς προτίμησης
22. ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα τρεις (593) σταυρούς προτίμησης
23. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς προτίμησης
24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΒΕΝΤΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα δύο (562) σταυρούς προτίμησης
25. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα τέσσερις (534) σταυρούς προτίμησης
26. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους επτά (507) σταυρούς προτίμησης
27. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίμησης
28. ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα πέντε (475) σταυρούς προτίμησης
29. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα δύο (462) σταυρούς προτίμησης
30. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα (450) σταυρούς προτίμησης
31. ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα επτά (447) σταυρούς προτίμησης
32. ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα οκτώ (438) σταυρούς προτίμησης
33. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε τετρακόσιους τριάντα δύο (432) σταυρούς προτίμησης
34. ΧΟΣΑΔΑΣ ΝΕΙΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ένα (401) σταυρούς προτίμησης
35. ΧΑΤΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης
36. ΔΡΑΚΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε τριακόσιους ογδόντα δύο (382) σταυρούς προτίμησης
37. ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης
38. ΠΙΖΗΜΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι εννέα (329) σταυρούς προτίμησης
39. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης

40. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης
41. ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους επτά (307) σταυρούς προτίμησης
42. ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα οκτώ (298) σταυρούς προτίμησης
43. ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης
44. ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα δύο (282) σταυρούς προτίμησης
45. ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα πέντε (275) σταυρούς προτίμησης
46. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης
47. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
48. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα εννέα (339) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΑΒΒΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εβδομήντα (270) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΤΑΛΕΩΝΟΣ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους έντεκα (1.211) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε πεντακόσιους τέσσερις (504) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα επτά (477) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΚΙΚΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους έξι (1.506) σταυρούς προτίμησης

2. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΣΑΛΛΥ) του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
5. ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εννιακόσιους είκοσι πέντε (925) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτακόσιους τριάντα εννέα (839) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους ογδόντα επτά (487) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα τέσσερις (464) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΛΕΒΑΡΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι επτά (527) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τρεις (423) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΙΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
7. ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του ΙΜΠΡΑΗΜ έλαβε τριακόσιους εξήντα τέσσερις (364) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΟΥΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΝΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
10. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξακόσιους εξήντα (660) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΒΒΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα δύο (532) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τρεις (513) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΛΟΚΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα εννέα (499) σταυρούς προτίμησης
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα δύο (492) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τρεις (253) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΙΧΑΛΑΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα εννέα (199) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΥΝΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι εννέα (729) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΦΕΓΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τετρακόσιους είκοσι έξι (426) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΕΛΑΚΗ ΔΑΝΑΗ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα τρεις (243) σταυρούς προτίμησης
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ που ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού, σύμφωνα με την από 18.10.2023 δήλωσή του, κατ΄ άρθρο 31 παρ.2 του ν. 4804/2021

7. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΑΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα (170) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΤΤΑ ΦΙΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
12. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
13. ΖΑΜΟΥΖΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε χίλιους εννιακόσιους είκοσι έξι (1.926) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (1.578) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννιακόσιους πενήντα πέντε (955) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα τρεις (873) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτακόσιους εξήντα πέντε (865) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα πέντε (645) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα έξι (586) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα πέντε (515) σταυρούς προτίμησης
9. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα (440) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους έντεκα (411) σταυρούς προτίμησης, (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

10. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους έντεκα (411) σταυρούς προτίμησης, (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

12. ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα ένα (371) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίμησης
15. ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα (340) σταυρούς προτίμησης
16. ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης
17. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα τρεις (333) σταυρούς προτίμησης

18. ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι ένα (321) σταυρούς προτίμησης
19. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα (280) σταυρούς προτίμησης
20. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης
21. ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους τριάντα επτά (237) σταυρούς προτίμησης
22. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης
23. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης
24. ΜΑΛΩΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα (210) σταυρούς προτίμησης
25. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΜΕΛΕΧ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΜΠΑΣ‑ΑΡΗ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
26. ΔΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
27. ΤΟΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ενενήντα έξι (196) σταυρούς προτίμησης
28. ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
29. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΙΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης
30. ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα επτά (187) σταυρούς προτίμησης
31. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΛΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
32. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
33. ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα έξι (166) σταυρούς προτίμησης
34. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης
35. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
36. ΠΛΕΥΝΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα έξι (146) σταυρούς προτίμησης
37. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης
38. ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
(κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
39. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
(κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
40. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης, (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
41. ΣΑΪΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
(κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)
42. ΡΕΝΤΖΕΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
43. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
44. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
45. ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

46. ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΚΑΝΤΡΗ του ΜΕΜΕΤ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
47. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
48. ΝΕΤΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
Εκλογική Περιφέρεια Αταβύρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΦΙΛΗΜΩΝΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καμείρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΩΛΙΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Νότιας Ρόδου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Λινδίων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα πέντε (215) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
3. ΨΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αρχαγγέλου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα δύο (252) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Αφάντου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΣΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ιαλυσού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΑΡΜΠ ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΕΡΝΑΝΤ ΤΖΕΡΑΡΝΤ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Πεταλούδων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους έντεκα (311) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
4. ΒΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΓΙΑΝΝΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα οκτώ (238) σταυρούς προτίμησης
3. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΑΡΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΕΡΛΟΓΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
9. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
10. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
11. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
13. ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης,
14. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας
15. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
17. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

18. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

19. ΔΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
20. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΛΑ) του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

21. ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΔΙΤΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

23. ΜΠΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

22. ΠΙΖΑΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

24. ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
25. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
26. ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

27. ΚΑΡΑΠΛΗ ΠΑΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

29. ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

28. ΤΣΑΚΙΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

30. ΚΟΣΣΥΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
31. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

32. ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

33. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
34. ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
35. ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ισιδώρου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΑΕΝΤΖΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
6. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
7. ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΙΑΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απολακκιάς
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΑΚΚΑ ‑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ (ΚΑΜΠΟΥΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

8. ΞΟΥΛΕΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΡΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΥΠΡΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΛΕΡΓΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΛΑΜΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απόλλωνα
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
5. ΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΥΡΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΩΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΙΣΣΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΔΡΕΕΒ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΟΜΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τέσσερις (434) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΚΟΚΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
8. ΡΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
11. ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
12. ΨΑΘΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
13. ΝΤΑΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα επτά (377) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ έλαβε διακόσιους είκοσι ένα (221) σταυρούς προτίμησης

4. ΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΕΤΡΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΑΡΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
10. ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
12. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
13. ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΙΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΙΦΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΕΜΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΕΜΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
9. ΤΣΟΥΡΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
10. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
12. ΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
5. ΡΟΥΣΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρχιπόλεως
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΦΗΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΦΗΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΤΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
4. ΘΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΑΡΡΕΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΕΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΕΘΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΤΟΥΠΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΓΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΙΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΡΕΚΟ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΠΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΑΛΑΜΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΛΗΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους ογδόντα δύο (682) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα έξι (596) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΟΠΕΖ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα πέντε (355) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα τέσσερις (294) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα επτά (157) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
9. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
11. ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΑΛΩΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΧΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΛΟΓΓΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι έξι (226) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΖΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΝΙΚΟΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ‑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΑΤΑΣΑ ΦΛΩΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΖΑΓΚΡΑΝΤΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΑΤΟΛΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
5. ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΙΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βατίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΜΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΙΚΗ (ΘΕΩΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
7. ΜΙΧΕΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ του ΣΑΒΒΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΚΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΣΤΕΥΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΟΚΟΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΩΣΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
8. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΛΕΥΤΕΡΗ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
5. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

6. ΤΑΦΙΛΑΪ ΜΕΡΙΛΝΤΑ του ΛΕΥΤΕΡ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΗΝΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

5. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Δαματρίας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΣΤΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
3. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΡΟΥΜΗ ΑΝΝΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

6. ΜΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

8. ΜΠΑΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΗΔΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΝΑΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Διμυλιάς
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΤΟΜΑΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
4. ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
6. ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΠΑΚΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
0. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΧΡΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΡΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΚΟΝΤΡΑΝΗ ΜΙΓΚΕΝΑ του ΣΩΤΗΡ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
7. ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα εννέα (149) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΙ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΘΑΡΕΝΟΥ ΜΑΝΩΛΙΤΣΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΜΠΑΛΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
3. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΤΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΠΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

7. ΚΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΑΜΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΛΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

4. ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΙΜΩΝΑ έλαβε πεντακόσιους εξήντα επτά (567) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα ένα (471) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΕΡΜΙΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους εξήντα (360) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΧΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης

8. ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
9. ΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΤΑΛΙΕ του ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΕΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΚΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
13. ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
14. ΤΣΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΘΟΔΩΡΗ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΑΛΟΨΥΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΟΥΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΑΝΑΣΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
19. ΧΑΝΔΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
20. ΓΙΑΡΙΜΑΓΑ ΝΤΕΝΙΖ του ΜΕΧΜΕΤ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας
21. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

22. ΠΕΧΙΒΕ ΔΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

23. ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
25. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

26. ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΠΙΛΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

24. ΠΕΝΤΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

27. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
28. ΛΥΚΟΠΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΑΓΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΣΕΡΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥΛΑ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
8. ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

10. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

14. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

16. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
17. ΛΟΙΖΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
18. ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
19. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΚΟΥΛΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΡΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
6. ΙΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΡΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΑΗ του ΦΩΤΗ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΟΛΛΕΖΕΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
10. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
11. ΒΛΑΧΟΥ ΦΑΒΙΑ (ΦΙΒΗ) του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
12. ΤΡΕΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΝΕΛΑ του ΓΙΩΡΓΟ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
14. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΙΡΑ ΙΡΕΝΑ του ΜΠΛΕΡΙΜ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καλαβάρδα
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΚΛΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

4. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
6. ΞΑΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΣΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΟΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΝΥΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΨΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΩΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΥΚΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
7. ΕΛΛΗΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
8. ΧΑΛΙΛΙ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΝΤΩΝ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΦΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΤΟΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΝΥΧΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΕΛΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΙΣΑΑΚ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΡΟΚΟΥΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΚΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΥΛΑΚΑΣ ΣΑΜ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα δύο (352) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΤΑΧΡΑΜΑΝΗ ΣΕΒΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα δύο (292) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους πενήντα ένα (251) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΙΟΤΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΖΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΡΗΓΟΡΑ ‑ ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΥΦΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης
9. ΗΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΝΙΑ ΒΑΓΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
12. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
13. ΤΣΙΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΕΥΓΑΔΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τέσσερις (114) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΙΟΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
9. ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

10. ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
11. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
12. ΣΙΑΡΜΠΑ ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα ένα (231) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΑΝΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα οκτώ (68) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΟΣΧΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΕΦ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΑΜΗ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
9. ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΙΟΤΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΙΧΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΥΡΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κατταβίας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΟΚΚΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν τριάντα οκτώ (138) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΡΙΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΠΑΛΤΕΝΣΠΕΡΓΚΕΡ ΡΟΜΠΙΝ του ΜΑΡΤΙΝ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΥΓΚΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΚΛΗΜΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΚΕΜΑΛ του ΚΕΤΗΝ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν οκτώ (108) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

2. ΡΙΖΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΖΑΝΕΛΛΗ ΑΓΛΑΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΕΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΣΙΜΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εβδομήντα επτά (277) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΥΛΛΟΥΡΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ‑ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΡΑΚΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
7. ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΑΡΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΛΟΥΚΑ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΚΙΝΗ ΚΟΚΚΟΝΙΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
13. ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΙΟΥΡΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΗ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΦΛΟΚΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα ένα (191) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΙΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
3. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

4. ΡΟΔΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΖΩΟΠΗΓΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΧΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗΣ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
9. ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Σημειωτέον ότι για την τρίτη έδρα του Β΄ Συνδυασμού έγινε κλήρωση μεταξύ των παρακάτω Υποψηφίων
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

4. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΡΙ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τέσσερις (274) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΜΑΡΑΓΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης

6. ΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
9. ΖΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΟΦΡΩΝΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

11. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

12. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
13. ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΛΑΓΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
8. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
9. ΦΩΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
10. ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
12. ΓΡΥΛΛΗ ΖΑΧΑΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
2. ΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΘΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Κρητηνίας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΛΒΗ) του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΙΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΜΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΤΖΙΟΝΙ ΕΝΙΑΝΤΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΙΓΡΟΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΑΤΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΑΚΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λαέρμων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΟΝΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΑΒΒΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΙΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΟΥΚΟΥΒΑΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΣΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης

5. ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΓΚΑΦΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΣΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΓΡΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΦΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΤΣΟΥΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΠΕΤΙΔΟΥ ΠΡΑΣΣΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΡΟΝΤΙΩΝ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης (κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας)

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
4. ΛΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
5. ΨΑΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης

8. ΜΟΥΣΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΕΛΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΟΥΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΑΚΩΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μαλώνος
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΟΥΣΤΑΚΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
4. ΣΚΟΡΔΑ ΚΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΛΑΝΟΣ) του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΤΟΛΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΜΜΥΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΚΥΛΛΑΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΟΣΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΙΝΤΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΚΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΕΝΡΙΚΟ του ΜΑΡΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΜΠΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
6. ΒΑΣΙΛΩΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΠΙΛΙΑΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ενενήντα τρεις (93) σταυρούς προτίμησης
4. ΛΟΛΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΥΜΠΑΝΑΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΝΔΙΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

5. ΜΙΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

6. ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μασάρων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΠΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (ΤΣΑΜΠΙΚΕΛΟΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους τρεις (203) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΕΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

4. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

5. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε διακόσιους επτά (207) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
3. ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΩΡΓΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

8. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΕΣΤΟΥΣΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν ένα (101) σταυρούς προτίμησης
4. ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΖΑΦΕΙΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΛΑΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΟΡΩΝΙΑΤΗΣ ΛΟΙΖΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
9. ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
10. ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
11. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
12. ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΙΡΟΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα δύο (162) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα εννέα (159) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΚΙΑΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
5. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

6. ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΠΩΛΙΝΑ του ΜΙΡΤΣΑ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

7. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΝΕΣΦΥΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

4. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΕΝΤΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΟΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΑΛΕΤΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
3. ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑ ΤΖΕΪΜΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
4. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα τρεις (133) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΪΚ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
8. ΡΑΜΦΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
9. ΜΟΣΧΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΟΣΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΠΕΤΤΥ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
13. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚ) του ΙΟΡΔΑΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα ένα (161) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης

5. ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
7. ΑΜΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
2. ΦΥΣΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΟΥΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
5. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΑ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πυλώνος
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΜΙΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΑΦΑΗΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
7. ΦΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΟΥΡΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

3. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΛΟΥΡΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΝΤΡΕΙ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
0. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
0. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΤΤΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε πεντακόσιους οκτώ (508) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους ογδόντα (380) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα οκτώ (338) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα έξι (336) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους τριάντα ένα (331) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους είκοσι τρεις (323) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΙΜΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης
9. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους ενενήντα εννέα (299) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΕΛΕΣ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΗ του ΣΕΦΚΕΤ έλαβε διακόσιους ενενήντα (290) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΗΣ ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα ένα (271) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα έξι (236) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΙΒΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΣΕΡΓΙΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης

14. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε διακόσιους έντεκα (211) σταυρούς προτίμησης
15. ΣΟΦΙΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης
18. ΦΤΑΚΛΑ ΖΩΟΠΗΓΗ (ΖΩΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

17. ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

19. ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης
20. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
21. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
24. ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

23. ΚΑΦΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

25. ΓΚΑΣΙΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
26. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
27. ΑΡΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης
28. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
29. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης
30. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
31. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ (ΑΛΜΠΕΡΤ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
32. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης
33. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΥΡΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
34. ΜΠΑΛΗ ΖΩΟΠΗΓΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης
35. ΜΠΑΖΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΣΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα επτά (257) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης

7. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

9. ΖΗΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε διακόσιους είκοσι δύο (222) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
10. ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ογδόντα δύο (182) σταυρούς προτίμησης
12. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα ένα (181) σταυρούς προτίμησης
13. ΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα επτά (177) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
15. ΖΗΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
16. ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης
17. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
18. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης
19. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα (130) σταυρούς προτίμησης
20. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι οκτώ (128) σταυρούς προτίμησης
21. ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΜΕΒΛΟΥΝΤΕ (ΕΜΥ) του ΜΟΥΣΤΑΦΑ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
22. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ (ΛΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμηση, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας
ς
23. ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι ένα (121) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

24. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΣΚΕΥΟΥ έλαβε εκατόν δύο (102) σταυρούς προτίμησης
25. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
26. ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
27. ΕΚΙΝΕ ΕΙΤΙΛΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) του ΦΙΛΙΠ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
28. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
30. ΨΑΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

29. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

31. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
32. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
33. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης

34. ΦΙΡΟΓΛΑΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
35. ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
36. ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
37. ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε οκτακόσιους είκοσι πέντε (825) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους έξι (306) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΥ ΔΙΚΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΒΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
11. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης
13. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
14. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

15. ΚΥΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΖΑΙΜΜ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

16. ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
17. ΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
20. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

19. ΚΕΛΕΣ ΟΓΛΟΥ ΧΕΡΙΦΕ του ΕΜΒΕΡ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

21. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
22. ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
22. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
25. ΓΙΑΝΟΥΛΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟ του ΑΝΤΩΝ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

24. ΚΑΡΑΠΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

26. ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ του ΧΑΣΑΝ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

29. ΚΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
31. ΚΟΥΤΟΥΝΗ ΦΛΩΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

30. ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

32. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
33. ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
34. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε ογδόντα τέσσερις (84) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΙΚΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
9. ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΖΑΝ του ΑΛΗ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

8. ΒΕΡΓΑΔΗ ΠΕΤΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

10. ΜΠΕΛΗΓΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
11. ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
12. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
16. ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
17. ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΣΑΒΒΑΣ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΥΡΛΙΜΠΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

19. ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

20. ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΠΡΕΣΑ του ΔΗΜΗΤΕΡ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σαλάκου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα εννέα (179) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
28. ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

3. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
6. ΖΟΥΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΑΨΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΖΟΥΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΡΙΕΤΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΡΟΥΛΛΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΓΚΑΛΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΥΣΤΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΕΣΤΟΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΧΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα (150) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε εκατόν επτά (107) σταυρούς προτίμησης

4. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΦΑΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
6. ΑΝΤΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΛΛΑ (ΣΕΡΤΖΙΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΡΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

4. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης, κατόπιν κλήρωσης, που διενεργήθηκε κατ΄ άρθρο 31 παρ.4, λόγω ισοψηφίας

5. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΕΛΕΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΣΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Φανών
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πέντε (205) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΜΑΡΙΕΤΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΡΑΤΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ του ΡΟΥΒΗΜ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΑΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΡΙΤΣΕΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
8. ΤΣΕΛΕΠΗ ΒΑΛΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΘΕΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης

4. ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
6. ΖΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
7. ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
8. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΜΠΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΠΑΡΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
2. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΔΟΥΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ψίνθου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΛΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΠΡΟΚΟΥ ΔΙΚΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
8. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

5. ΦΩΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
6. ΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Αρνίθας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
0. ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Ιστρίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΚΑΖΩΝΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΜΙΚΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Λαχανιάς
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
2. ΖΕΡΒΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Μεσαναγρού
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα οκτώ (118) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΘΩΜΑ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΑΡΑΣΙΩΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Μονολίθου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΚΟΝΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΘΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΠΕΡΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Πλατανίων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΑΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
3. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
2. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΚΑΣΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Προφίλιας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
0. ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Δημοτικής Κοινότητας Σιάνων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΕΝΑ ‑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ‑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. ΛΕΦΤΟΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
1. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Προέδρων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
1. ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ΡΟΔΟΥ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στη Ρόδο στις 23 Οκτωβρίου 2023, έκτακτη δημόσια συνεδρίαση.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου