Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Βοηθών Νοσηλευτών, του Γ.Ν. Ρόδου, φορέας που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στις ειδικότητες:
1. Βοηθών Νοσηλευτών «Τραυματολογίας» και
2. «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»
προκειμένου να προβεί στην εγγραφή τριάντα (30) καταρτιζομένων σε κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ6α/Γ.Π οικ.39625/16-6-18 (ΦΕΚ Β΄ 2482), σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως την 16η Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ του Γ. Ν. Ρόδου.

Η φοίτηση στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ παρέχεται δωρεάν και έχει διάρκεια 5 εξάμηνα:
 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας

Δικαίωμα εγγραφής έχουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας:
 μετά από επιλογή στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης οι απόφοιτοι Λυκείου, και επιπλέον
 δίπλωμα αυτοκινήτου (Β΄ κατ.) για την ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου,
 Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
 Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
 Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων για το Γ΄ εξάμηνο Βοηθών Νοσηλευτικής με ειδικότητα «Τραυματολογίας» από αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ́ κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Γ ́ εξάμηνο σπουδών. Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση εγγραφής με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ.
2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.
3. Διπλωμα αυτοκινήτου (Β΄κατηγορίας) μόνο για τους Διασώστες–Πλήρωμα ασθενοφόρου)
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
5. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας σε συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα (εάν υπάρχει).
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας,
7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

Πληροφορίες-Εγγραφές: Γραμματεία ΔΙΕΚ. Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
Ώρες: 8:00 π.μ-13:00 μμ Δ/νση: Παπαλουκά 6-8 – Ρόδος . Τηλ: 22410-24374

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ