Ειδήσεις

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την ενδοδημοτική κινητικότητα

Ανοίγει και επίσημα ο κύκλος της ενδοδημοτικής κινητικότητας. Καθορίσθηκε η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων στους δήμους και τις περιφέρειες, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και ο τρόπος μοριοδότησής τους για την εφαρμογή του «Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας». Ετσι, έχει ονομαστεί το πρόγραμμα που τίθεται σε εφαρμογή, με ταχείες διαδικασίες για τη μετακίνηση σε άλλες θέσεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κυβέρνηση προσδίδει εθελοντικό χαρακτήρα στο πρόγραμμα, ενώ επιχειρεί να συμπτύξει το χρόνο που θα μεσολαβήσει από την υποβολή αιτήσεων των υπαλλήλων μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέες θέσεις. Ηλθε η ώρα των διαθέσιμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή αλλιώς των, κατά την κυβέρνηση, εθελοντικά εντασσόμενων στο πρόγραμμα κινητικότητας στο χώρο των ΟΤΑ. Επιδιώκεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα τουλάχιστον 4000 υπάλληλοι σε δήμους και περιφέρειες. Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που εντείνονται οι αντιδράσεις και βρίσκονται σε κινητοποίηση οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς του δημοσίου, με προμετωπίδα τους σχολικούς φύλακες, τους εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους για τους οποίους ο χρόνος διαθεσιμότητας μετρά αντίστροφα για τη λήξη του.

Με κοινή απόφασή τους ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δρομολογούν τη μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων των δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Ενώσεων δήμων και Περιφερειών. Ως στόχος εμφανίζεται, κυρίως η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη βάση κριτηρίων και προσόντων του προσωπικού και στο πλαίσιο αιτημάτων των φορέων.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2014. Μάλιστα, σε αυτή σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των υπαλλήλων για τη μετάταξη/μεταφορά τους, λαμβάνονται υπόψη ως προς την αρνητική μοριοδότηση αυτών οι πειθαρχικές ποινές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαγραφεί από το προσωπικό τους μητρώο. Παράλληλα, στην ΚΥΑ ορίζονται αναλυτικά όλα τα επικυρωμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αποδεικνύουν προσόντα και τίτλους σπουδών.

Προσόντα και μόρια βαθμολόγησης
Τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων ορίζονται ως εξής:
Α. Για προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 42 μόρια. Αυτά επιμερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 5 μόρια, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών 4 μόρια, διδακτορικό δίπλωμα 7 μόρια, μεταπτυχιακό 4 μόρια, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόιας Διοίκησης ή την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5 μόρια, ξένη γλώσσα – μοριοδοτούνται μέχρι δυο ξένες γλώσσες – 4 (άριστη γνώση), 3 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4 μόρια, Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 5)έως 5 μόρια
2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση δίνει 5 μόρια. Ο γραπτός διαγωνισμός ή εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ ή διορισμός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 μόρια.
3. Η διοικητική εμπειρία δίνει κατά μέγιστο 53 μόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα δώδεκα (12) έτη προϋπηρεσίας (αριθμός ετών x 1) 12 μόρια, για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x 0,8) 8 μόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 9 μόρια, προϊσταμένου Διεύθυνσης 5 μόρια, προϊσταμένου Τμήματος 4 μόρια, προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη x 1 μόριο για κάθε έτος) 15 μόρια

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
*Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών ισοδυναμεί με αφαίρεση 10 μορίων (-10)
*Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη ή στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη ή αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της οδηγούν σε μείον 20 μορίων (-20).
*Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς ή προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών ισοδυναμεί με αφαίρεση 30 μορίων (-30).

Β. Για προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 45 μόρια. Αυτά επιμερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 20 μόρια, μεταλυκειακές σπουδές 4 μόρια, ξένη γλώσσα – μοριοδοτούνται μέχρι δυο ξένες γλώσσες – 3 (άριστη γνώση), 2 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 5 μόρια, Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 10) έως 10 μόρια
2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση δίνει 5 μόρια. Ο γραπτός διαγωνισμός ή εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ ή διορισμός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 μόρια.

3. Η διοικητική εμπειρία δίνει κατά μέγιστο 50 μόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα οκτώ (8) έτη προϋπηρεσίας (αριθμός ετών x 1) 8 μόρια, για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x 0,4) 4 μόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προϊσταμένου Διεύθυνσης 13 μόρια, προϊσταμένου Τμήματος 10 μόρια, προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη – 1 μόριο για κάθε έτος) έως 15 μόρια.

4. Ως προς τις πειθαρχικές ποινές ισχύουν ό,τι και για άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες προσωπικού.
Γ. Για προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 45 μόρια. Αυτά επιμερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 20 μόρια, μεταλυκειακές σπουδές 4 μόρια, ξένη γλώσσα – μοριοδοτούνται μέχρι δυο ξένες γλώσσες – 3 (άριστη γνώση), 2 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 5 μόρια, Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 10) έως 10 μόρια.
2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση δίνει 5 μόρια. Ο γραπτός διαγωνισμός ή εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ ή διορισμός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 μόρια.

3. Η διοικητική εμπειρία δίνει κατά μέγιστο 50 μόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα οκτώ (8) έτη προϋπηρεσίας (αριθμός ετών x 1) 8 μόρια, για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x 0,4) 4 μόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προϊσταμένου Διεύθυνσης 13 μόρια, προϊσταμένου Τμήματος 10 μόρια, προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη – 1 μόριο για κάθε έτος) έως 15 μόρια
4. Ως προς τις πειθαρχικές ποινές ισχύουν ό,τι και για άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες προσωπικού.
Πώς θα γίνει ο καθορισμός θέσεων και η διαδικασία μετάταξης
Το υπουργείο Εσωτερικών θα ζητήσει από τους φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού να στείλουν τα αιτήματά τους, προσδιορίζοντας τον αριθμό υπαλλήλων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα (υφιστάμενη ή συναφή), τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που ο φορέας υποδοχής κρίνει απαραίτητα. Το αίτημα θα συνοδεύεται και από βεβαίωση ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

Μετά τη συγκέντρωση των αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται:
α) οι φορείς από τους οποίους δύναται να προέλθει προσωπικό προς μετάταξη/μεταφορά (φορείς προέλευσης),
β) οι φορείς στους οποίους θα μεταταχθεί/μεταφερθεί το προσωπικό (φορείς υποδοχής)
γ) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μεταταγεί/μεταφερθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα,
δ) τα απαιτούμενα προσόντα.

Με την ίδια ανακοίνωση καλούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η χρήση προτυποποιημένων από το ΑΣΕΠ εντύπων αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για τη βαθμολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον υπηρεσιακό του φάκελο.
Με την αίτηση − υπεύθυνη Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν, με σειρά προτίμησης, τους φορείς υποδοχής στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίμησης είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο.

Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες προσωπικού συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακες συνδρομής κριτηρίων όλων των μόνιμων και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων τους, οι οποίοι υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση για τη μετάταξη/μεταφορά τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Ο ΑΣΕΠ, ακολούθως, ακολουθεί τη διαδικασία, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι πλήρωση κενών θέσεων από αδιάθετους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν τις έχουν συμπεριλάβει μεταξύ των προτιμήσεών τους, δεν επιτρέπεται.

Με μέριμνα του ΑΣΕΠ οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο τους διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου